Komercjalizacja wyników badań naukowych, co rządzi komercjalizacją wiedzy i transferu technologii? (przykłady, definicja)

Model Tuckmana
Model Tuckmana. Jak uformować grupę? Etapy tworzenia zespołu.
17 grudnia, 2022
Jak być zorganizowanym
Jak być zorganizowanym? Zasada na zarządzanie sobą samym w czasie [efektywny i skuteczny]
17 grudnia, 2022

Komercjalizacja wyników badań naukowych, co rządzi komercjalizacją wiedzy i transferu technologii? (przykłady, definicja)

komercjalizacja
komercjalizacja

Co to jest komercjalizacja? Definicja.

Komercjalizacja to proces przekształcania lub wykorzystywania produktu, usługi lub technologii do celów komercyjnych, dzięki czemu można uzyskać zysk finansowy. Może to obejmować wszelkiego rodzaju strategie zarządzania, w tym licencjonowanie, tworzenie własnej firmy, udziały w start-upach, pozyskiwanie finansowania venture capital i przekształcanie produktu, usługi lub technologii w produkt lub usługę, którą można sprzedawać.

Analizując pojęcie komercjalizacja, należy odpowiedzieć na pytanie: jakie mechanizmy rządzą komercjalizacją wiedzy i technologii w otaczającym nas świecie?

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Komercjalizacja to proces wprowadzania nowego produktu lub metody produkcji do handlu. Innymi słowy udostępniania go na rynku.

Komercjalizacja często oznacza przede wszystkim wejście na rynek masowy (w przeciwieństwie do wcześniejszych rynków niszowych), ale obejmuje także przejście z laboratorium do (nawet ograniczonego) handlu.

Wiele technologii rozpoczyna się w laboratorium badawczo-rozwojowym lub w warsztacie wynalazcy i może nie posiadać praktycznego zastosowania komercyjnego w początkowym okresie (jako prototypy).

Segment „rozwoju” spektrum „badań i rozwoju” wymaga czasu i pieniędzy, ponieważ systemy są opracowywane w celu uczynienia produktu lub metody płatną propozycją komercyjną.

Wprowadzenie nowego produktu na rynek jest ostatnim etapem opracowywania produktu innowacyjnego – w tym momencie reklama, promocja sprzedaży i inne działania marketingowe zachęcają do komercyjnego przyjęcia produktu lub metody.

Poza komercjalizacją (w której technologie wchodzą do świata biznesu) może leżeć konsumeryzacja (w której stają się dobrami konsumpcyjnymi, na przykład, gdy komputery przeszły z laboratorium do przedsiębiorstwa, a następnie do domu, lub kieszeni).

Modele komercjalizacji

Tradycyjne podejście wyróżnia dwa modele komercjalizacji innowacji:

 1. tradycyjny, polegający na sprzedaży patentów, praw lub licencji podmiotom zewnętrznym. Informacje o innowacjach przeznaczonych do komercjalizacji umieszcza się w otwartej bazie danych, np. w internecie. W przypadku przekazania praw do eksploatacji wynalazku stronie trzeciej w drodze udzielenia licencji dochody uczelni pochodzą z opłat licencyjnych. Obsługą procesu licencjonowania (poszukiwanie licencjobiorcy, negocjowanie warunków umowy) zajmuje się komórka odpowiedzialna za komercjalizację innowacji,
 2. nowoczesny, polegający na aktywnym udziale organizacji badawczej, jej pracowników w procesie komercjalizacji, najczęściej poprzez powołanie przedsiębiorstwa odpryskowego typu spin-off lub spin-out. Postępowanie według tego modelu może zapewnić organizacji wyższe zyski z komercjalizacji innowacji w porównaniu ze sprzedażą innowacji.

W praktyce zarządzania komercjalizacją innowacji w organizacjach badawczych
wykształciły się też inne, równie interesujące modele.


1) model polegający na pozostawieniu praw autorskich twórcy innowacji, który sam wybiera sposób jej komercjalizacji. Głównymi elementami procesu komercjalizacji w tym modelu są:

 • udzielanie licencji na wykorzystanie wynalazków i patentów przedsiębiorstwom,
 • tworzenie spółek spin-off,
 • pośrednictwo w świadczeniu usług eksperckich i konsultingowych;

2) model polegający na pozostawieniu praw autorskich uczelni.

Kolejnym podejściem opisującym rodzaje innowacji jest podział na trzy grupy:

1) „wewnętrzny”, kiedy problematyka komercjalizacji przypisana jest do wyodrębnionej komórki organizacyjnej działającej w ramach struktury jednostki badawczej. Często na uniwersytetach.

2) „wydzielony”-ze struktury organizacji naukowej wydzielony jest kontrolowany przez uczelnię podmiot (np. spółka, fundacja lub stowarzyszenie) odpowiedzialny za komercjalizację innowacji. Rozwiązanie to może funkcjonować obok modelu „wewnętrznego”,

3) „niezależny”, wtedy kiedy niezależny od jednostki badawczej/naukowej podmiot działa na jej zlecenie. Obsługiwana organizacja naukowa/badawcza posiada swoich reprezentantów w kierownictwie tego podmiotu lub określoną formę udziału we własności. Podmioty te wyraźnie koncentrują się na wspieraniu spółek spin-off.

Jeśli spojrzymy na komercjalizację z puntu widze3nia systemu to zarządzanie komercjalizacją innowacji prowadzi do współpracy jednostek naukowych ze środowiskiem biznesu i rynkiem, stworzenia wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się obsługą procesu komercjalizacji obejmującą szeroko rozumianą opiekę nad własnością intelektualną uczelni, sprzedaż licencji, patentów i szkoleń, wynajmowanie laboratoriów, organizację wspólnych badań z przemysłem, tworzenie firm w oparciu o wyniki badań. Coraz częściej jako określenie tego procesu stosuje się termin „bizuka”. Bizuka czyli połączenie biznesu (biz) i nauki(uka).

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Od czego zależy sukces komercjalizacji?

Budowanie sukcesu komercjalizacji technologii jest uzależnione od zespołu komercjalizacyjnego.

Członkowie zespołu zajmujący się:

 • badaniami – budują jakość nauki i technologii oraz procesów badawczych,
 • transferem nauki i technologii – przeprowadzają znacznie lepiej analizę rynku i niezbędną strukturę zasobów finansowych i personalnych niezbędnych do dalszej komercjalizacji (np. angażują rzeczników patentowych, z nimi przygotowują strategię ochrony własności intelektualnej, poszukują wsparcia z przemysłu i wewnątrz organizacji, są przygotowani by zamienić cechy technologiczne na cechy rynkowe, a potrzeby rynkowe wprowadzać do projektu by nabrał on wartości ekonomicznej),
 • wdrażaniem technologii – wprowadzają nowy produkt lub proces na rynek (za pomocą nowej spółki, udzielenia licencji, sprzedaży wyników badań lub wniesienia zasobów do współpracy pomiędzy jednostką naukową o biznesową).

Źródła komercjalizacji wpływają na istnienie i kształt poszczególnych etapów procesu komercjalizacji. Analizując wyżej wymienione teorie, można sformułować następujące źródła komercjalizacji nauki i technologii:

 • podaż i popyt akademickich wyników badań;
 • popyt komercyjny (na technologię lub na nowy produkt);
 • zasoby rzeczowe;
 • zasoby personalne;
 • know-how i know-why;
 • podaż środków finansowych.

Komercjalizacja podsumowanie

Komercjalizacja rynkowa wyników badań wytwarzanych przez ośrodki naukowo-badawcze wymaga przede wszystkim takich zasobów, jak:

 • wyniki, które są przedmiotem zainteresowania końcowego odbiorcy,
 • wyniki badań, które mogą stanowić podstawę technologii lub produktu,
 • zapotrzebowanie na wyniki badań akademickich inicjowane przez innowacyjne firmy ,
 • zasoby materialne,
 • zasoby ludzkie,
 • know-how,
 • patenty lub wnioski patentowe
 • podaż zasobów finansowych.

Firma podejmująca się zadania komercjalizacji wyników badań powinna posiadać powyższe zasoby, jednak powinny one być dostępne za pośrednictwem rynku, w przeciwnym razie organizacje naukowe i badawcze powinny zmienić dziedzinę badań. Prowadzenie przez organizację naukowo-badawczą badań, które nie cieszą się zainteresowaniem rynku, utrudnia dalsze finansowanie badań i zatrzymanie personelu. Silne zasoby i doskonały dostęp do nich pozwala na tworzenie firm typu spin-off i wprowadzenie przez te firmy strategii niezależności wdrożenie technologii. Silne zasoby i niski dostęp do bezpłatnych zasobów lub zasobów niskiej technologii oraz doskonały dostęp do zasobów, zachęca do współpracy i strategii uzupełniania zasobów, co przedstawiono w powyższym studium przypadku.

Komercjalizacja wyników badań naukowych B + R

Podsumowując zachęcam aby publikować efekty wyników prac rozwojowych. Przedsiębiorczość dla naukowca może wydawać się czymś obcym, ale dlatego istnieją odpowiednie ośrodki.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Komercjalizacja wyników badań naukowych, co rządzi komercjalizacją wiedzy i transferu technologii? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Kto dokonuje komercjalizacji?

Komercjalizację dokonuje się zwykle za pośrednictwem przedsiębiorstw, które zajmują się wprowadzaniem nowych produktów na rynek oraz wytwarzaniem, promowaniem i sprzedażą tych produktów. Jest to proces, który może być prowadzony przez samych wynalazców, inwestorów, uniwersytety lub startupy.

Na czym polega komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych?

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych to proces przekształcania przedsiębiorstw państwowych w prywatne spółki giełdowe, które są wyceniane na giełdzie i oferowane akcje inwestorom. Celem tego procesu jest przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w przedsiębiorstwo, które funkcjonuje jak normalna firma prywatna, przy zachowaniu wymaganych standardów jakości i efektywności. Komercjalizacja zwiększa zaangażowanie sektora prywatnego w gospodarkę, zwiększając jej efektywność i konkurencyjność. Proces ten może również przyczynić się do zmniejszenia zależności od państwa i poprawy jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo.

Co to jest komercjalizacja sportu?

Komercjalizacja sportu to proces, w którym zawodowe zespoły i zawodnicy wykorzystują swoją markę i wizerunek do zarabiania pieniędzy z reklam, sponsorów i merchandisingu. Oznacza to, że zawodnicy i zespoły wykorzystują swoją popularność do pozyskiwania środków finansowych, a ich wizerunek jest wykorzystywany w celu promowania produktów i usług.

Co to jest prywatyzacja?

Prywatyzacja to proces przekazywania państwowych przedsiębiorstw lub usług do prywatnego właściciela lub właścicieli. Jest to częścią szerszej reformy gospodarczej, która ma na celu zwiększenie przychodów z podatków, zwiększenie efektywności w sektorze publicznym oraz zwiększenie możliwości inwestycyjnych dla prywatnych przedsiębiorstw. Proces ten może być prowadzony w formie sprzedaży akcji lub ich wymiany na akcje prywatnych przedsiębiorstw, przekształcania państwowych przedsiębiorstw w spółki akcyjne, leasingu lub sprzedaży bezpośredniej.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)