Co to jest innowacja definicja. Etapy procesu innowacyjnego (etapy innowacji)

Karty kontrolne Shewharta
Karty kontrolne Shewharta do nadzorowania [zwiększenie jakości wyrobów i usług laboratorium]
17 grudnia, 2022
teoria x y
Teoria X Y – motywacja wg McGregora i wpływ Herzberga na motywowanie pracowników (definicja, przykłady)
17 grudnia, 2022

Co to jest innowacja definicja. Etapy procesu innowacyjnego (etapy innowacji)

innowacja definicja
Co to jest innowacja definicja. Etapy procesu innowacyjnego (etapy innowacji) 1

Co to jest innowacja? Definicja.

Innowacja to pojęcie określające wprowadzenie czegoś nowego w dziedzinie technologii, produktu lub usługi, które zmienia obecne metody lub produkty. Innowacja może obejmować wprowadzenie nowego produktu, procesu lub usługi, a także wynalezienie nowej technologii lub stworzenie całkowicie nowego rynku. Innowacje są istotne dla konkurencyjności firm i są często używane do poprawy ich produktów i procesów.

Innowacja definicja– (ang. innovation) w jednym z nowoczesnych znaczeń to „nowy pomysł, twórcze myśli, nowe wyobrażenia w formie urządzenia lub metody”.

Innowacja jest często postrzegana jako zastosowanie lepszych rozwiązań, które spełniają nowe wymagania, nieokreślone potrzeby lub istniejące potrzeby rynku.

Taka innowacja odbywa się poprzez dostarczanie bardziej efektywnych produktów, procesów, usług, technologii lub modeli biznesowych, które są udostępniane rynkom, rządom i społeczeństwu.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Innowacja jest czymś oryginalnym i bardziej skutecznym, a w konsekwencji nowym, który „włamuje się” do rynku lub społeczeństwa. Innowacja jest związana z wynalazkiem, ale nie jest tym samym, ponieważ innowacja jest bardziej skłonna do praktycznego wdrożenia wynalazku (tj. nowej / ulepszonej zdolności) do wywarcia znaczącego wpływu na rynek lub społeczeństwo i nie wszystkie innowacje wymagają wynalazku.

Innowacje często [ilościowo] przejawiają się w procesie inżynieryjnym, gdy rozwiązywany problem ma charakter techniczny lub naukowy.

Przeciwieństwem innowacji jest eksnowacja.

Innowacje są dziś przedmiotem wielu prac o charakterze praktycznym jak i licznych publikacji, przybliżających ich pojęcie, rodzaje, cechy charakterystyczne czy zasady tworzenia.

Na podstawie Journal of Knowledge Management, No. 6, s. 1017., a także Baruk, J. (2013). Innowacyjność organizacji administracji publicznej w Unii Europejskiej, s600 możemy powiedzieć:

 • innowacja jest to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.
 • innowacja polega na wprowadzeniu nowych produktów, udanej komercjalizacji nowych kombinacji, opiera się na zastosowaniu nowych materiałów i komponentów, wprowadzeniu nowych procesów, otwarciu nowych rynków lub wprowadzeniu nowych form organizacyjnych.
 • innowacja jest procesem generowania nowych pomysłów i wprowadzania ich do praktyki. Zdolność do pomyślnego wprowadzania innowacji jest kluczowa dla wzrostu i konkurencyjności organizacji.
 • innowacja oznacza naukowe wynalazki, patenty, przełomowe rozwiązania technologiczne, a nawet proste, nowe sposoby wykonywania rzeczy. Innowacja obejmuje każdy nowy pomysł lub podejście, które jest zastosowane w zasadniczo odmienny sposób, aby tworzyć wartość dla organizacji i innymi interesariuszy, takich jak: klienci, dostawcy, organizacje partnerskie, społeczności, rządy, a nawet ogólne dobro ludzkości. Innowacja jest bezpośrednio związana z tworzeniem wartości.
 • innowacja stanowi ideę, praktykę, przedmiot, będący nowością dla jednostki stosującej ten przedmiot.
 • innowacja to proces powiązanych ze sobą działań, takich jak: wygenerowanie idei, opracowanie wynalazku, komercjalizacja rozwiązania. W działaniach tych wytworzona jest i wykorzystana nowa wiedza

Definicja innowacji przyjęta w podręczniku OSLO

Podręcznik Oslo (ang. Oslo Manual) jest międzynarodowym podręcznikiem metodologicznym z dziedziny badań statystycznych innowacji. Opracowany wspólnie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD oraz Eurostat.

W powszechnym użyciu jest dziś pojęcie innowacji, przyjęte własnie w podręczniku OSLO, opierającym się na ujęciu opracowanym przez Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) a wydanym przez Unię Europejską.

Mówi że innowacja to „wdrożenie nowego lub znaczącego udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem”.

Do zapamiętania:

 • innowacje określić można jako produktowe (ang. product innovation), procesowe
  (ang. process innovation), marketingowe (ang. marketing innovation) oraz organizacyjne (ang. organizational innovation),
 • wynalazek, nowy pomysł lub rozwiązanie, musimy traktować jako ideę innowacji, która staje się innowacją po jej wdrożeniu do praktyki gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunków z otoczeniem. Nie jako innowację,
 • aby możliwe było wdrożenie idei innowacji do praktyki, konieczne jest jej przekształcenie (transformacja) w trakcie procesu rozwoju idei innowacji lub krócej, procesu rozwoju innowacji.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.


Idee innowacji pochodzą z wielu źródeł. Podobnie jak w przypadku nowych
produktów, źródła te mają charakter wewnętrzny, gdy wynikają z kreatywności pracowników organizacji oraz zewnętrzny, gdy pomysły na tworzenie innowacji pochodzą spoza organizacji. Uwzględniając inspiracje do kreowania innowacji wyróżnia się:

Poniższy fragment pochodzi z http://minib.pl/category/1-2014/
 1. wynalazki i rozwiązania uzyskiwane w procesach tworzenia nowej wiedzy, jako efekt badań podstawowych, badań stosowanych oraz prac badawczo-rozwojowych, dzięki czemu powstają innowacje, określane jako napędzane technologią (ang. technology push),
 2. pomysły na innowacje w formie spostrzeżeń i sygnałów pochodzących od klientów, dostawców, pośredników, konkurentów, partnerów biznesowych oraz z innych źródeł o charakterze rynkowym, inspirujących do tworzenia innowacji, określanych jako ciągnione przez rynek (ang. market pull). Warto pamiętać o skutkach wdrażania różnych rodzajów innowacji dla realizacji procesów rozwoju innowacji jak i dla opracowujących je podmiotów.
 3. Innowacje napędzane technologią prowadzą częściej do zmian wymuszających
  odrzucenie dotychczasowych rozwiązań, inspirując do kreowania tzw. innowacji radykalnych, nazywanych też przełomowymi lub nieciągłymi (ang. radical innovation). Przykładem takiej innowacji było zastąpienie telefonii analogowej telefonią cyfrową, zapewniającą znacznie wyższą niezawodność i jakość połączeń oraz możliwość realizacji nowych funkcji (np. dostęp do Internetu). Powstanie innowacji napędzanych technologią jest często warunkowane szeroką współpracą partnerów z różnych dziedzin i branż, takich jak przykładowo przedstawiciele nauki i przedsiębiorcy.
 4. Innowacje ciągnione przez rynek mają częściej charakter tzw. innowacji przyrostowych, określanych też jako ciągłe (ang. incremental innovation). Powstają one dzięki doskonaleniu rozwiązań istniejących, jak np. stałe podnoszenie pojemności pamięci komputerów, umożliwiające coraz szybszą i pewniejszą realizację zamierzonych funkcji oraz poszerzenie obszaru ich zastosowań. Innowacje ciągnione przez rynek znacznie częściej są przygotowywane i komercjalizowane siłami własnymi wdrażających je podmiotów.
 5. Znane jest pojęcie otwartej innowacji9 (ang. open innovation), która powstaje
  w efekcie współpracy, często nieformalnej, różnych partnerów zewnętrznych. Wykracza ona poza granice firmy a jej wyniki są dostępne często wszystkim zainteresowanym, również spoza grupy uczestników procesu. Pozwala to ograniczyć ryzyko i czas realizacji przedsięwzięcia oraz kreować optymalną wartość dodaną tak jego uczestnikom, jak i innym interesariuszom.

Przyjmując za kryterium oryginalność, typy innowacji dzieli się na:

 • innowacje oryginalne (nowe dotychczas nieznane i niestosowane rozwiązania),
 • innowacje wtórne (powstałe dzięki zjawisku dyfuzji lub adaptacji).


Przyjmując za kryterium podziału źródło procesu innowacji, wyróżnia się:

 • innowacje powstałe na podstawie wyników badań podstawowych i stosowanych oraz prac rozwojowych prowadzonych w ośrodkach zewnętrznych. W przypadku uczelni mogą to być przykładowo nowe formy komunikacji ze studentami za pomocą mobilnych technologii informatycznych.
 • innowacje powstałe poprzez wykorzystanie badań rynku i preferencji konsumenta. O tego typu innowacji można mówić, gdy uczelnia w wyniku okresowych ocen ewaluacyjnych prowadzonych przez studentów,wprowadza nowe, bardziej atrakcyjne dla nich formy kształcenia wykorzystujące formułę coachingu.
 • innowacje powstałe w wyniku działań mających na celu usprawnienie procesów lub produktów. Przykładem takiej innowacji jest sesja ciągła, umożliwiająca studentom zaliczanie przedmiotów w sposób bardziej rozłożony w czasie.
 • innowacje inspirowane zmianami w otoczeniu organizacji (polegające na odkrywaniu
  przewagi w stosunku do konkurencji). W obliczu coraz większej mobilności studentów i pracowników naukowych innowacją będzie opracowanie programu studiów w języku obcym oferowanych obcokrajowcom.
 • innowacje bazujące na zjawisku imitacji, dyfuzji i adaptacji innowacji oryginalnych (zmiany, które wywołały pozytywny efekt w jednej organizacji zachęcają inne do podążania w tym samym kierunku). Za taką innowację można uznać każdą, która wcześniej została wdrożona w innej jednostce naukowej. Ten tych zachowań konkurencyjnych znany jest także pod pojęciem benchmarking.


Edukacja obywateli jest jednym z priorytetowych zadań każdego kraju, dlatego począwszy do szczebla podstawowego, aż po edukację na poziomie studiów wyższych podlega licznym regulacjom prawnym. Fakt ten sprawia, że w oparciu o kryterium obligatoryjności można wyróżnić:

 • innowacje dobrowolne, czyli takie, które uczelnia wprowadza dobrowolnie,
  upatrując w tym szansy na polepszenie swojej pozycji rynkowej,
 • innowacje wymuszone — czyli takie, które należy wprowadzić w wyniku zmian uregulowań prawnych. Teoretycznie innowacje te powinny być wprowadzone przez każdą uczelnię, lecz jak pokazuje praktyka, nie wszystkie uczelnie czynią to równie szybko lub w takim samym zakresie, co także otwiera możliwości poprawy swojego miejsce na rynku.

Zgodnie z OECD:

 • innowacje produktowe
 • innowacje procesowe (technologiczne)
 • innowacje organizacyjne
 • innowacje marketingowe

W praktyce różne źródła, rodzaje i podejścia wzajemnie się uzupełniają.


Jako podsumowanie tego do o czym do tej pory rozmawialiśmy jest to, że innowacja powstaje w procesie rozwoju, służącym przekształceniu idei innowacji w innowację, która jest podstawą innowacyjnych produktów, oferowanych na rynku w powszechnym obrocie rynkowym.

Poszczególne fazy procesu rozwoju innowacji. Etapy procesu innowacyjnego (etapy innowacji)

Co to jest innowacja definicja. Etapy procesu innowacyjnego (etapy innowacji) 2
 1. Badania podstawowe – prace podejmowane dla rozwoju istniejącej wiedzy
  naukowej. Nie służą celom praktycznym, ani komercyjnym. Najczęściej na tym etapie pochodzi z pasji badacza i dążeniem do wyjaśnienia zaobserwowanego zjawiska lub zweryfikowania postawionej hipotezy badawczej. Jeśli wyniki badań podstawowych wydają się być użyteczne do zastosowania w praktyce, można podjąć decyzję o przejściu do fazy badań stosowanych. Zdarza się to nierzadko, że z różnych powodów wiedza wygenerowana w fazie badań podstawowych nie posiada takiego potencjału.
 2. Badania stosowane, inaczej badania przemysłowe, to prace mające na celu wykorzystanie wyników badań podstawowych w praktyce, dzięki właściwej weryfikacji i dokładnemu rozpoznaniu charakterystyk opracowanych rozwiązań oraz ich doskonalenie. W związku z tym, że dość często badania stosowane prowadzone są we współpracy z partnerami przemysłowymi, na tym etapie ważna jest właściwa ochrona i prawidłowe zabezpieczenie praw własności intelektualnej przysługujących każdemu z nich.
 3. Prace rozwojowe służą dostosowaniu innowacyjnych rozwiązań do wymogów i warunków produkcji konkretnego przedsiębiorcy zainteresowanego ich wdrożeniem lub też branży, w której rozwiązanie znajdzie zastosowanie. Kiedy uzyskane wyniki okazują się pomyślne, przygotowywane są pierwsze, wstępne założenia biznesplanu. Biznes plan jest podstawą do podjęcia decyzji o przejściu do kolejnej fazy procesu. Rzadko zdarza się przejście do fazy od razu po przeprowadzeniu Badań stosowanych. Wtedy etap Prac rozwojowych pomija się. Zależy to od wielu czynników takich jak np: je specyfika rozwiązania, potrzeba rynku, cele inwestora itp.
 4. Wdrożenie -faza, służąca bezpośredniemu przygotowaniu innowacyjnego rozwiązania do wprowadzenia na rynek, np dopracowanie parametrów produktu, technologii, metody organizacyjnej czy marketingowej, przeprowadzenie badań rynku, testów w skali technicznej, uzyskanie koniecznych certyfikatów innowacyjnych produktów, dopracowanie biznesplanu przedsięwzięcia, negocjacje umów, czasem powołanie spółki spin-off. Jeśli udziałowcem w spółce jest uczelnia, wyjątkowo ważna jest w tej fazie rola Centrum Transferu Technologii, zazwyczaj zaangażowanego w proces rozwoju innowacji na wszystkich jego etapach.
 5. Nowe produkty – skupiamy się na kilku fazach, takich jak: nowe wyroby, usługi, marketing, sprzedaż. Występuje tu:

 1. kumulacja kapitału, wiedzy i czasu, zainwestowanych we wszystkich dotychczasowych działaniach,
 2. konieczność wyjścia poza bezpieczne warunki laboratoryjne (czy to na uczelni czy w przedsiębiorstwie),
 3. realna weryfikacja założeń, na których oparto realizację przedsięwzięcia.

W przypadku pomyślnego zakończenia można śmiało mówić o sukcesie innowacji.

W praktyce wiele innowacji, szczególnie powstających siłami wewnętrznymi przedsiębiorstw, nie wymaga realizacji wszystkich faz procesu rozwoju. Zależy to od wielu czynników, m.in. od takich, jak charakter problemu wymagającego rozwiązania, stopień jego nowości, doświadczenie w przeprowadzaniu procesów rozwoju innowacji czy wielkość i charakter dysponowanych zasobów.

Co może być podstawą innowacji, przykładowe produkty.

Przykładowe produkty w procesie rozwoju idei innowacji mogą przyjmować postać:

 • patentu (wynalazku),
 • projektowania przemysłowego,
 • modelu użyteczności,
 • technologii,
 • modelu biznesu,
 • oprogramowania,
 • know-how,
 • wyników badań,
 • modelu technicznego,
 • prototypu,
 • wyrobu,
 • usługi (badania zleconego, ekspertyzy), itp.

Wycena innowacji

Zamów poniżej dla siebie, swojej firmy lub pracowników

+48 790-768-482
info@rafalszrajnert.pl

Pisząc wiadomość e-mail prosimy w tytule wpisać- innowacja definicja lub etapy rozwoju innowacji

Jeśli chcesz więcej artykułów informacyjnych jak ten „innowacja definicja” i „etapy rozwoju innowacji” to daj nam znać w komentarzach poniżej.

Rodzaje innowacji a innowacyjność

Rozumienie zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących tego jako funkcjonuje wdrożenie na rynek w danej niszy jest fundamentalne. Nieważne która teorią się kierujesz, to co mówi Schumpeter czy encyklopedia… Rozumienie istoty innowacji i zarządzania przedsiębiorstwem to żelazne reguły.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Co to jest innowacja definicja. Etapy procesu innowacyjnego (etapy innowacji) 3

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Jakie są rodzaje innowacji?

Innowacje mogą dotyczyć wielu obszarów firmy. Najczęściej dzieli się je na produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.

Co znaczy być innowacyjnym?

Bycie innowacyjnym oznacza wprowadzanie nowych rozwiązań, produktów lub technologii, które znacząco zmieniają sposób, w jaki ludzie lub organizacje postrzegają i wykonują swoje zadania. Innowacja może dotyczyć produktów, procesów, technologii, usług lub strategii biznesowych. Innowacja jest często niezbędna do przetrwania w dzisiejszych czasach, gdyż ogranicza ryzyko, utrzymuje konkurencyjność i poprawia rentowność.

Po co wprowadza się innowacje?

Innowacje wprowadzane są w celu poprawy jakości usług, zwiększenia produktywności i optymalizacji procesów biznesowych. Mogą one również przyczynić się do poprawy wizerunku firmy poprzez innowacyjne pomysły i technologie. Innowacje mają na celu również wprowadzenie nowych produktów lub usług, które mogą być atrakcyjne dla klientów i przyczynić się do wzrostu przychodów firmy.

Co powinna zawierać innowacja?

Innowacja powinna uwzględniać nowe rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy wydajności, jakości, a także komfortu użytkowania. Powinna zawierać nowe technologie, produkty, procesy, usługi i strategie, które pozwalają na poprawę jakości i wydajności produktu lub usługi. Innowacja może również obejmować nieszablonowe podejście do starych rozwiązań, które można ulepszyć lub zmodyfikować, aby zapewnić większą wydajność lub lepszą jakość.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)