Metoda Quicklook (QL)- wycena technologii [7 ZASAD]

Komunikacja wewnętrzna w firmie
Komunikacja wewnętrzna w firmie [3 ZŁOTE ZASADY, pracownik – organizacja]
16 grudnia, 2022
wdrażanie ISO
Wdrożenie ISO 9001 i innych, czy implementacja może być łatwa?(certyfikacja i jak wdrożyć system zarządzania)
16 grudnia, 2022

Metoda Quicklook (QL)- wycena technologii [7 ZASAD]

quicklook

quicklook

Metoda Quicklook (QL)- wycena technologii [7 ZASAD] 1

Zanim zaczniemy od tego czym jest Quicklook (QL) powiedzmy sobie dlaczego użycie jest wysoce uzasadnione.

Innowacje i technologia dla wielu przedsiębiorstw stanowią zasoby rozwojowe i strategiczne, za pomocą których podejmują wyzwania konkurencyjne. Z praktyki wiadomo, że brak tych zasobów powoduje spadek pozycji, lub nawet utratę pozycji lidera zdobytej na rynku. Z tego powodu działania na rzecz ich zdobywania, rozwijania czy pozyskiwania są tak ważną częścią myślenia strategicznego kadry menagersko-zarządzającej firmami, organizacjami i przedsiębiorstwami.


Pewna liczba przedsiębiorstw w celu pozyskania innowacji lub nowej technologii prowadzi własne prace badawczo-rozwojowe, inne z kolei wolą bazować na doświadczeniach partnerów biznesowych kupując licencje, przejmując firmy i spółki posiadające i niezbędne im zasoby, a także wiedzę.

Są również tacy, którzy podejmują współpracę na zasadzie aliansów strategicznych. W obu tych przypadkach i tak liczy się jednak to, żeby technologia czy innowacja dała się skomercjalizować i przyniosła przedsiębiorstwu oprócz zysków część dodaną (dodatkową wartość) jako na przykład zadowolenie klienta czy zdobycie nowych i skuteczniejszych metod, polepszenie dotychczasowej wiedzy i umiejętności przedsiębiorstwa.

Innowacja czy technologia , które nie są tworzone na potrzeby rynku nie mają racjonalnego powodu istnieć, ponieważ stanowią zamrożony i utracony kapitał, bo po co ktoś miałby korzystać lub kupować technologię czy innowację, która nie daje mu wartości dodanej.

W takiej sytuacji istotnym krokiem do skutecznego osiągnięcia celu, efektu i działania strategicznego przedsiębiorstw, które opierają swój rozwój na nowych technologiach i innowacjach jest dokonywanie oceny potencjału komercyjnego innowacji lub technologii zarówno pod względem ekonomicznym jak i dodawania wartości.

Wycena technologii: Metoda Quicklook (QL), czy metoda Indepth.

Analizy Quicklook i Indepth opracowano w Instytucie IC2 w Austin do wykorzystania w ocenie myśli, idei czy koncepcji, a także w fazach oceny prototypu, przygotowania modelu biznesowego i modelu transferu technologii- oczywiście tak aby osądzić czy model da się skomercjalizować.

Na etapie oceny idei lub prototypu stosuje się analizę Quicklook. Natomiast na etapie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w końcowych fazach rozwoju technologii, gdy rozstrzyga się, czy wejść na rynek czy się wycofać z rozpoczęcia prac na rynku, bardzo praktyczna jest metoda Indepth.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Co to jest metoda Quicklook?

Quicklook™- (nazwa jest zastrzeżona) to metoda oceny potencjału komercyjnego innowacji lub technologii. Jak sama nazwa wskazuje służy ona do uzyskaniu „szybkiego wglądu”, „szybkiej analizy”, czy dosłownie „szybkie spojrzenie”.

Oczywiście dotyczy to technologii. Dzięki tej analizie dostajemy możliwość pozyskania generalnych-ogólnych, ale niezmiernie istotnych dla nas na tym etapie informacji niezbędnych do wstępnego oszacowania w bardzo krótkim czasie czy technologia lub innowacja ma szanse na komercjalizację.

Twórcy metody przyjęli założenie, że w trakcie 40 godzin (to naprawdę niewiele!) pracy możliwe jest uzyskanie informacji na temat potencjału komercjalizacyjnego technologii.

Zebrane w tym czasie informacje stanowią podstawę do sporządzenia raportu opisującego wyniki analizy. W metodzie Quicklook nacisk kładzie się głównie na analizę pierwotnych źródeł informacji, analizę potencjalnego rynku czy analizę podobnych rozwiązań, nieprzeprowadzana jest tu natomiast analiza finansowa.

Na czym polega wycena technologii?

Wycena technologii jest procesem oceny wartości technologii w celu określenia jej wyceny. Technologia może być wyceniana zarówno na poziomie przedsiębiorstwa jak i na poziomie rynku. Wycena technologii jest często wykonywana przez ekspertów technologii i inwestorów, którzy chcą dokonać inwestycji w nowe technologie lub wykorzystać je do tworzenia produktów i usług. Wycena technologii może być wykonana na podstawie wielu czynników, w tym przepływu pieniędzy, wartości rynkowej, wartości intelektualnej, efektywności i innych.

Proces

Proces badawczy składa się z następujących elementów:

 1. określenie środowisk dających największe wsparcie w procesie komercjalizacji, identyfikacja potencjalnych użytkowników (tech/inno) i licencjobiorców ( wskazanie i określenie interesariuszy ),
 2. określenie statusu własności intelektualnej (prawa własności i patenty)
 3. identyfikacja potencjalnych rynków dla technologi, czy innowacji. Przeprowadzenie wstępnej analizy i zainteresowania rynku
 4. kontakt z ekspertami i przedsiębiorstwami, rozmowa możliwości wykorzystania technologii
 5. oszacowanie niezbędnych zasobów do komercjalizacji idei
 6. identyfikacja szans i czynników stanowiących bariery dla rozwoju czy wdrożenia technologii/innowacji ( konkurencja, bariery wejścia )
 7. oszacowanie wartości dokonanej oceny


Metoda Quicklook w mojej ocenie opiera się więc na siedmiu etapach mających źródło w kryteriach uznanych za priorytetowe w ocenie pomysłów i nowych technologii.

Istotą metody jest zadawanie pytań związanych z technologią osobom, które są najczęściej specjalistami i mogą mieć wiedzę w tej materii. Innymi słowy jest to praca na źródłach pierwotnych (są ekspertami w danym zakresie, działają lub mają olbrzymie doświadczenie na rynku, na który technologia może być wdrożona, itp.) i wtórnych (analiza raportów, opracowań, danych statystycznych).

Podstawą są jednak źródła pierwotne, w których największą wagę przywiązuje się do wywiadów eksperckich.

Zastosowanie metody Quicklook i badań rynkowych w pierwszej fazie procesu komercjalizacji ma za zadanie ograniczyć ryzyko, a nawet je wyeliminować. Ryzyko może wynikać z:

 • ryzyka B + R, czyli nierynkowego przygotowania nowej technologii,
 • braku zespołu, który byłby zdolny i skłonny do wdrożenia nowego rozwiązania na rynek w postaci nowej firmy (ryzyko braku zarządzania),
 • przepisów uniemożliwiających lub ograniczających wprowadzenie technologii i/lub nowego produktu na rynek (ryzyko regulacyjne),
 • niskiej konkurencyjności nowej technologii (ryzyko technologiczne),
 • braku realizacji praw autorskich lub patentowych (ryzyko własnościowe).

A poniżej wprost genialna kompilacja -narzędzia oceny technologii w poszczególnych etapach procesu komercjalizacji wykonana przez prof. nadzw. dr hab. Dariusza Trzmielaka w jednej z jego książek, za który serdecznie dziękuję bo ułatwia nam wszystkim prace:

Metoda Quicklook (QL)- wycena technologii [7 ZASAD] 2
prof. nadzw. dr hab. Dariusz Trzmielak– publikacja Komercjalizacja wiedzy i technologii.

Określenie środowisk dających największe wsparcie w procesie komercjalizacji

Określenie środowisk dających największe wsparcie w procesie komercjalizacji jest jedną z podstawowych faz w procesie Quicklook.

Kto wpływa na komercjalizację technologii i dlaczego jego wpływ jest niezbędny do wdrażania technologii lub produktu?

Odpowiedź na to pytanie ma kluczowe znaczenie, ułatwia bowiem analizę rynku w dalszych etapach stosowania omawianej metody.

Następuje próba identyfikacji szans i zagrożeń, jakie mogą stworzyć grupy wspierające lub hamujące komercjalizację technologii.

Zdiagnozowanie realnego potencjału rynku lub jego brak to charakterystyczne działanie dla integracyjnych działań rozwojowych w każdym przedsiębiorstwie.

W literaturze zaleca się zasadność rozpoczęcia analizy potencjału od określenia interesariuszy, twierdząc, że „pierwotnym źródłem barier związanych z rozwojem wiedzy rynkowej jest zdolność organizacji do magazynowania i wykorzystania wiedzy”.

Trudno sobie wyobrazić identyfikację potencjalnego rynku i szacowanie szans rynkowych bez wskazania na najważniejsze grupy, warunkujące nie tylko rozwój technologii (specjaliści z danej dziedziny wewnątrz i na zewnątrz firmy, przedstawiciele funduszy kapitałowych, przedstawiciele władz administracyjnych tworzących warunki dla innowacji), ale i sprzedaż (odbiorcy, dostawcy, konkurenci, personel zarządzający produkcją, marketingiem oraz zasobami ludzkimi).


Największym źródłem informacji w początkowym etapie zastosowania metody jest autor technologii, który umożliwia zrozumienie specyfiki nowej technologii.


Jeżeli projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, to często bardzo trudno zidentyfikować, jak i gdzie zastosować nowatorskie rozwiązanie, dlatego opinia autora lub specjalistów z nim współpracujących udzielona podczas wywiadów może umożliwić określenie użyteczności technologii lub jej produktów.


Na tym etapie skupiamy ważne dla nas jest zrozumienie istoty technologii.

W wywiadach z twórcą technologii punkt ciężkości skupia się na poszukiwaniu podobnych projektów, które mogą spełniać te same funkcje lub zaspokajają te same potrzeby.

Jeżeli podobne technologie zostaną zidentyfikowane, to znacznie łatwiej dotrzeć do źródeł wtórnych oraz wskazać dalszą ścieżkę badawczą.

Na tym etapie musimy już zidentyfikować potencjalnych odbiorców technologii oraz szacunkowych licencjobiorców, czyli przedsiębiorców którzy mogli by skorzystać. Jako odbiorca brany pod uwagę musi być również klient nabywających produkty wytworzone na bazie analizowanej technologii/innowacji.


Badanie rynkowe przeprowadza się za pomocą testów. Powszechne jest testowanie technologii podczas rozmów z:

 • ekspertami w danej dziedzinie,
 • potencjalnymi użytkownikami,
 • reprezentantami branży,
 • potencjalnymi partnerami i poddostawcami.


Musimy także szczegółowo przeanalizować sugestie i pomysły autora technologii. Obowiązkowe jest stworzenie wstępnej i ogólnej listy podmiotów, które mogłyby być zainteresowane odkupieniem od naszej firmy licencji na technologię.

Zalecam przejrzeć swój wizytownik i bazy danych.

Określenie statusu własności intelektualnej (prawa własności i patenty)

W tej części określona powinna być faza rozwoju technologii.

Zidentyfikowany powinien być twórca lub zespół współtworzący technologię. Ważne jest ustalenie statusu własności intelektualnej, czyli kto ma prawa własności do technologii/innowacji, czy jest ona zabezpieczona patentem lub innymi prawami wyłącznymi.

Trzeba również zbadać zakres udostępnienia technologii czy innowacji na rzecz innych podmiotów.

Powinna być przeprowadzona analiza wszelkich publikacji i innych źródeł, w których technologia była prezentowana.


Ochrona patentowa, prawa autorskie do wynalazku i brak możliwości ich obejścia utwierdzają oceniającego w przekonaniu o wartości dodanej nowej technologii.


Bardzo często w fazie uświadamiania i inkubacji nowej technologii nie zabezpieczono jeszcze patentem technologii lub prototypów nowego produktu. Nie wyklucza to nowego pomysłu pochodzącego z rynku, ale jest barierą, zwłaszcza gdy proces komercjalizacji ma za zadanie sprzedaż licencji lub praw z niej płynących. Poza tym pośród ponad kilkudziesięciu milionów wynalazków udostępnionych w bazach danych opisów wynalazków znajduje się bardzo dużo nigdy niewdrożonych.

Drugi etap metody Quicklook za pomocą analizy źródeł wtórnych (bazy patentów) ma wykluczyć zahamowanie procesu komercjalizacji w wyniku braku ochrony patentowej lub autorskiej podobnego rozwiązania lub nieefektywności wdrożenia. Ocena aktywności patentowej i systematyczne przeszukiwanie baz danych patentowych powinny być wykonywane przez każdą organizację działającą w sferze B+R. Faza ta może być też analizą możliwości konkurencyjnych innych organizacji i powinna tylko uzupełniać prowadzone monitorowanie rynku.

Jeśli osoba przeprowadzająca analizę omawianą metodą Quicklook posiada już te informacje może przystąpić do etapu identyfikacji potencjalnych rynków.

Identyfikacja potencjalnych rynków dla technologi, czy innowacji

Najważniejsze tutaj są dla mnie trzy etapy:

 1. Kontakt z autorem we celu poznała jego pierwotnych zamierzeń, dla których powstała technologia
 2. Własna analiza poszukując podobnych produktów i technologii
 3. Rozmowy z ekspertami


Identyfikując potencjalne rynki dla innowacji lub technologii ważne jest, aby dokonać analizy wszelkich zastosowań technologii z pewną uwagą. Czasami technologia może znaleźć swoje zastosowanie w wielu branżach, nie zawsze na wszystkie jednak zwraca się uwagę.

Często jest jednak tak, że to właśnie te ignorowane branże mogą tak naprawdę otwierać znacznie inne, a zdarza się że większe możliwości jej wykorzystania.

Przeanalizować należy zarówno potencjalne rynki, jak i potencjalne formy zastosowania na tych rynkach. Na tym etapie należy również przyjrzeć się technologiom uzupełniającym czyli komplementarnym. Mogą być istotne zwłaszcza w dalszych etapach wdrażania,, ponieważ zdarza się, że stanowią pewien wyznacznik dla technologii, które dotychczas na rynku nie
posiadały swoich odpowiedników.

Ważne jest, aby osoba wykorzystująca metodę skontaktowała się z autorem technologii/innowacji i poznała jego pierwotne zamierzenia i intencje, dla których ona powstała. Ty jako broker technologii powinieneś zawsze rozmawiać z twórcą.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Po zakończeniu owych kroków tworzymy na podstawie rozmowy z autorem technologii jej obraz.

Wskazywane są potencjalne podmioty mogące być zainteresowane technologią oraz problemy i potrzeby, które technologia potrafi zaspokoić, czy rozwiązać.

Na tym etapie z reguły wykorzystuje się metodę „burza mózgów” w celu poznania różnych opinii innych osób dotyczących prawdopodobieństwa zastosowań dla innowacji/technologii.

Powinniśmy również sporządzić krótkie abstrakty z rozmów i przeanalizowanych źródeł.

Jako abstrakt rozumiemy:

Abstrakt informatywny (informative abstract)- skrótowo opisujemy zawartość naszego tekstu. Może zawierać krótkie streszczenie problemu badawczego, użytych metod, główne dane i wnioski.
Abstrakt oznajmujący/opisujący (indicative/descriptive abstract) –abstrakty tego rodzaju są bardziej rozbudowane i pełnią funkcję „opisu artykułu”. Często zamieszczane są po artykule. Abstrakty oznajmujące opisują, co zostało zrobione i opisane w tekście.

Struktura abstraktów:
Abstrakty powinny zawierać maksymalną ilość informacji w jak najmniejszej liczbie słów (200 słów to już jest dużo). Abstrakty informatywne w naukach empirycznych bardzo często dzielą się na sekcje:
-Cel badań
-Materiały i metody
-Rezultaty
-Wyniki


Największym źródłem informacji w początkowym etapie zastosowania metody jest autor technologii, który umożliwia zrozumienie specyfiki nowej technologii.


Jeżeli projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, to często bardzo trudno zidentyfikować, jak i gdzie zastosować nowatorskie rozwiązanie, dlatego opinia autora lub specjalistów z nim współpracujących udzielona podczas wywiadów może umożliwić określenie użyteczności technologii lub jej produktów.


Na tym etapie skupiamy ważne dla nas jest zrozumienie istoty technologii.

W wywiadach z twórcą technologii punkt ciężkości skupia się na poszukiwaniu podobnych projektów, które mogą spełniać te same funkcje lub zaspokajają te same potrzeby.

Jeżeli podobne technologie zostaną zidentyfikowane, to znacznie łatwiej dotrzeć do źródeł wtórnych oraz wskazać dalszą ścieżkę badawczą.

Pomocnym w obecnych czasach jest przeszukiwanie baz danych i innych zasobów w internecie. Tak dokładnie, internet to bardzo dobre źródło informacji jeśli chodzi o nowe technologie.

Identyfikacja potencjalnych rynków docelowych (rynki komercyjne) jednoznacznie wynika ze znajomości zastosowania nowej technologii i jej produktów. Wstępna analiza rynku następnie ma za zadanie określić potencjalnych finalnych nabywców nowego produktu lub licencjobiorcy nowej technologii.


Uwzględniając potencjalnych finalnych nabywców produktów, musimy zdać sobie sprawę, że ich rola jest nieoceniona w razie braku licencjobiorców firm produkujących podobne produkty. Wtedy finalni nabywcy mogą się stać głównym źródłem informacji. Do wyznaczenia potencjalnego rynku proponuje się obliczać indeks rozwoju rynku (Market Demand Index -MDI), który może sugerować możliwości wzrostu potencjału rynkowego. Z kolei zaś należy podkreślić, że brak firm produkujących podobne produkty utrudnia konsumentom wyobrażenie sobie cech nowego produktu.

Z tego powodu trzeba bardziej polegać na jakościowych niż ilościowych badaniach rynku. W takim przypadku atutem jest prototyp produktu, który może zostać zaprezentowany i przetestowany.

Rozmowy z ekspertami i przedstawicielami przedsiębiorstw nt. możliwości wykorzystania technologii

Ze względu na to, że badania na podstawie źródeł pierwotnych są kluczowym elementem metody Quicklook, źródłem informacji w kolejnych etapach są podobne produkty, przedstawiciele firm produkcyjnych lub sektora, w którym jest komercjalizowana technologia.

Informacje płynące od tego rodzaju podmiotów najczęściej odnoszą się do sfery produkcji i zbytu, zatem oszacowanie wielkości rynku, czyli ilu nabywców będzie generować popyt, staje się realne.

Na temat technologii i możliwości jej wykorzystania musimy teraz pozyskać tak potrzebne nam opinie. Zaleca się odbyć 10 takich rozmów.

Jak to zrobić?

 • Po pierwsze musimy w ogóle zorientować się kim Ci eksperci w danej dziedzinie są.
 • A po drugie musimy nawiązać z nimi kontakt (najlepiej osobisty, telefoniczny, ewentualnie poprzez social media).

W wywiadach z ekspertami musimy pozyskać dwie ważne informacje:

 1. Opinię na temat rynku
 2. Opinię na temat potencjalnych korzyści wynikających z zastosowania
  technologii/innowacji.

Z reguły bardzo pomocne mogą być osoby reprezentujące sferę B+R lub zajmujące się marketingiem.

Najczęściej zadawane pytania to:

 1. Jakie cechy innowacji/technologii są najważniejsze?
 2. Dlaczego te wymienione są właśnie najważniejsze?
 3. Jak duży jest rynek dla innowacji i technologii?
 4. Jakie podobne innowacje/technologie istnieją na rynku i jak długo?
 5. Jaki jest odpowiedni zakres cenowy dla tego typu technologii/innowacji?
 6. Jakie są kluczowe czynniki decydujące o tym, że przedsiębiorcy i ludzie (konsumenci) są skłonni kupować tego typu technologie/innowacje?

Na tym etapie ważne jest także zachowanie zebranych wyników badań elementarnych i zachowanie ich na wypadek decyzji o wejściu w projekt. Ty lub osoby zajmujące się tym dalej będziecie mieli już dużo łatwiej. Przecież dużo przyjemniej i szybciej pracuje się na źródłach niż szuka ich od początku.


Jak twierdzą twórcy metodologii Quicklook zwykle już siedem z dziesięciu wymaganych rozmów z ekspertami wystarcza, aby wysoce skutecznie oszacować przyszłość danego zagadnienia.

Natomiast jeśli opinie są różne, co też się często zdarza to powinniśmy zrobić znacznie więcej.

Do oceny nowej technologii lub jej produktu wykorzystujemy nie tylko wywiady, ale i takie narzędzia, jak Quality Function Deployment (QFD) lub Kano diagram.

W następnym etapie procesu komercjalizacji będą poszukiwane między innymi
zasoby finansowe, ludzkie i technologiczne niezbędne do wdrożenia technologii
i wprowadzenia jej produktów na rynek.

Zasoby niezbędne do komercjalizacji i rozwoju technologii.

W trakcie analizy należy wziąć pod uwagę zasoby niezbędne do komercjalizacji i rozwoju technologii.

Wyliczyć i zapisać należy również zasoby niezbędne do: ukończenia technologii, (jeżeli jest to konieczne), komercjalizacji technologii i dalej prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności w oparciu o technologię.

Musisz określić czego jeszcze brakuje, jakich mocy przerobowych, może jakiś maszyn do produkcji?

Wiedza zdobyta w poprzednich fazach metody Quicklook, oparta na źródłach wtórnych i pierwotnych, powinna dać podstawy do oszacowania zasobów niezbędnych do komercjalizacji nowej technologii.

Te z kolei, wzbogacając silne lub słabe strony przedsięwzięcia, pozwalają się zmierzyć z zagrożeniami rynkowymi. W transferze technologii ważne jest, aby wyjść również poza standardy oceny zasobów skupiające się wyłącznie na zasobach finansowych, rzeczowych (w tym laboratoryjnych) i personalnych.


Komercjalizacja bardzo często oznacza wprowadzenie na rynek nowego produktu.


Już w momencie wdrożenia nie tyle należy mieć firmy, technologie, produkt, patent, wiedzę i zasoby, ale również organizacja (zespół) powinna mieć realną szansę ich zdobycia. Organizacja powinna posiadać niezbędne zasoby, takie jak wiedza (ogólna i specjalizacyjna), komunikacja personalna, grupy współpracujące, zachowanie organizacji, doświadczenie, wdrożone procedury oraz elastyczność personelu i produkcji, które należy rozważyć w organizacji transferu technologii.

Identyfikacja szans i barier dla technologii i innowacji

Jest to ostatni etap analizy Quicklook. Teraz naszym zadaniem jest zidentyfikowanie głównych problemów, z którymi będzie musiała się zmierzyć analizowana technologia/innowacja. Jest to najtrudniejszy etap dla większości, ponieważ wykonali już tyle pracy, że oczekują już przyszłej gratyfikacji. Na szczęście gdy to sobie uświadomisz podejdziesz trochę inaczej do tematu.

Dlaczego?

Posłuchaj, wiem że poświęciłeś już pewny zasób swojej energii i czasu, zorganizowałeś spotkania itp. Chcesz żeby projekt się udał.

Ale pomyśl, przed Tobą jeszcze masa pracy związanej z projektem. Uwierz to dopiero początek co tutaj zrobiłeś. W efekcie jeśli projekt się nie uda Twoja prowizja jako broker technologii będzie wynosić 0. Słownie zero, zeroooooo.

Rozumiesz już?

Metoda Quicklook służy do szybkiej walidacji, tak gdyby projekt nie spełnił oczekiwań to zabierasz się za kolejny.

Płynąc na wzburzone morze wybierasz łódź która wydaje się po krótkiej analizie solidna. Nie bierzesz tej która ma dziury, tak aby po drodze wylewać ściekającą wodę za burtę.

Wracamy do tematu.

Niezwykle ważna jest również identyfikacja potencjalnych zagrożeń związanych z komercjalizacją technologii. Ten etap polega na przeprowadzeniu niepełnej analizy SWOT dla technologii w odniesieniu do następujących obszarów:

 1. rynek,
 2. technologia,
 3. własność intelektualna,
 4. stan prawny.

Na tym etapie oprócz wyliczenia zagrożeń proponuje się także sposoby ich łagodzenia. Narzędziem pomocnym może być ocena punktowa technologii. W efekcie niezbędne będzie przygotowanie rekomendacji w zakresie komercjalizacji technologii. Na podstawie zebranych i zestawionych informacji dokonuje się oceny technologii w odniesieniu do przyjętych na wstępie kryteriów komercjalizacji (przykładowe kryteria: rozwój technologii, potencjał rynkowy itp.).

Przed dokonaniem oceny ustalona zostaje skala punktowa ze wskazaniem granicy, poniżej której technologia uznana zostaje za nieposiadającą potencjału komercjalizacyjnego. Dla każdego kryterium osoba dokonująca oceny przypisuje wagę punktową (nie każde kryterium jest tak samo ważne), a następnie przypisuje punkty zgodne z przyjętą skalą. Punkty przemnożone przez wagę, a następnie zsumowane dla poszczególnych kryteriów dają ostateczny wynik, na podstawie, którego technologia otrzymuje pozytywną lub negatywną rekomendację.


Potencjalne zagrożenia powinny mieć zaproponowane techniki, metody i procedury ich likwidacji albo łagodzenia.


Przeprowadzenie oceny metodą Quicklook pozwala na uzyskanie w szybkim czasie obiektywnej i zestandaryzowanej informacji o potencjale technologii. Celem tej metody nie jest zaprezentowanie modelu komercjalizacji technologii, a jedynie wskazanie, czy daną technologią należy się dalej zajmować, czy posiada ona potencjał komercjalizacyjny, czy będzie pomocna i czy da się na niej zarobić.

Oprócz tego raport sporządzony na podstawie przeprowadzonej oceny stanowi źródło cennych informacji o technologii, przydatnych w kolejnych etapach wdrażania, dlatego wspominałem wcześniej kilka razy o tym aby zachowywać wszystkie notatki.

Oszacowanie wartości dokonanej oceny


Ostatnim elementem zastosowania metody Quicklook jest oszacowanie wartości dokonanej oceny. Polega ona na przygotowaniu rekomendacji dla nowej technologii. Może ona zostać zupełnie odrzucona, gdy analiza zebranego materiału wskazuje, że nie ma potencjału rynkowego. Większość grup mających wpływ na komercjalizację technologii może nie wykazywać zainteresowania zakupem nowych produktów lub licencji. Można również wyodrębnić sytuację, gdy rynek nie jest jeszcze gotowy do oceny, idea bowiem nie przybrała postaci prototypu lub sam autor nie może wskazać zastosowania nowej technologii lub jej produktów. Wtedy zalecenia zmierzają do określenia prac, które trzeba wykonać przed powtórnym podejściem do oceny potencjału rynkowego. Trzecia sytuacja zachodzi w przypadku pozytywnej rekomendacji dla nowej technologii, oznacza to pozytywne oszacowanie wielkości rynków docelowych, dających możliwości inkubacji nowego przedsięwzięcia.

Podsumowanie

Zrozumienie potencjału rynkowego dla innowacji niestety jest bardzo trudnym zadaniem, to bowiem, co jest nowe z punktu widzenia technologii, nie musi być akceptowane lub pożądane przez rynek.

Innowacje, nowe technologie, niecodzienne rozwiązania nie mają jeszcze nabywców, którzy mogliby być źródłem informacji i określiliby właściwości i wartości użytkowe zapewniające spełnienie pożądanych funkcji.

Dlatego bardzo trudno określić potrzeby rynku docelowego, a tym bardziej je prognozować.


W przypadku nowych technologii wybór możliwych rozwiązań (wersji produktów, tego jak konkurować, modelów biznesowych jakie użyć dla nowych firm, a jakie użyć przy modyfikacji już istniejących ) jest bardzo duży. W związku z tym zadaniem specjalisty zajmującego się badaniem rynku będzie określenie najoptymalniejszego rozwiązania, które po całej jego analizie wydaje się najbardziej prawdopodobne, aby projekt odniósł sukces. Do wyboru mamy maksymalizację efektów przy danych nakładach lub minimalizację nakładów przy określonych teraz efektach.


Badania, które odgrywają priorytetową rolę w procesie komercjalizacji nowych technologii, muszą się pojawić już w pierwszej fazie procesu komercjalizacji.

Wiążą się one z określeniem wartości innowacji dla potencjalnego rynku docelowego. Od tego pochodzi właśnie ich nazwa – badania potencjału rynkowego.


Na Uniwersytecie Teksańskim gdzie opracowano metodę Quicklook, używa się jej przede
wszystkim ponieważ ułatwia odpowiedź na pytanie:

czy oceniane rozwiązanie powinno przejść do następnego etapu procesu komercjalizacji, czyli rozwoju/inkubacji nowego przedsięwzięcia lub poszukiwania licencjobiorcy?

Nowe technologie powstają głównie w wyniku prac naukowo-badawczych prowadzonych w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach oraz dzięki zakupowi licencji, patentów, know-how. Jednakże nie oznacza to, że zawsze zaprojektujemy i zrealizujemy koncepcję wdrożenia zmierzającą do przyniesienia zysku.

Wiele wynalazków nie zostało nigdy skomercjalizowanych lub komercjalizacja nie dała spodziewanych efektów, ponieważ rynki docelowe nie zaakceptowały innowatorskiego rozwiązania. Przyczyn może być wiele, ale wszystkie one potwierdzają konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na wykorzystanie badań rynku w poszczególnych fazach procesu komercjalizacji.

Metoda Quicklook stosowana do oszacowania potencjału rynkowego nowych technologii umożliwia wypracowanie procedury oceny rynków docelowych na podstawie wywiadów z przedstawicielami kluczowych środowisk, wpływających na komercjalizację technologii.

Jej zastosowanie przede wszystkim ułatwia uświadomienie autorowi/-om technologii barier pojawiających się podczas wdrożenia jej na rynek. Ryzyko komercjalizacji i wdrożenia na rynek jest też poważną barierą rozwoju nowych technologii.

Poddanie technologii ocenie Quicklook w pierwszej i drugiej fazie procesu komercjalizacji zwiększa więc szansę pozytywnej oceny dokonanej przez interesariuszy zainteresowanych wsparciem wdrożenia wiedzy i technologii.

Quicklook przyśpiesza też kolejne fazy procesu komercjalizacji, dlatego metoda ta jest coraz powszechniej stosowana również na polskim rynku nowych technologii.

Metoda Indepth

Metodę Indepth stosuje się na etapie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w końcowych już fazach rozwoju technologii. W momencie kiedy trzeba podjąć decyzję, czy wchodzimy na rynek czy się z niego wycofujemy.

Metoda Quicklook (QL)- wycena technologii [7 ZASAD] 3
Metodologia Indepth- jak wyceniać technologię

Analiza Indepth rozpoczyna szczegółowe projektowanie ścieżki wejścia na rynek. Dobrze zrobiona często stanowi plan komercjalizacji, zwłaszcza gdy zostanie uzupełniona o plan finansowy lub źródła finansowania projektu.( wewnętrzne i zewnętrzne).

Istotne cechy techniczne technologii są zamieniane na kluczowe korzyści i pokazują istotne problemy, które rozwiązuje technologia. Punktem startowym dla planów wdrożeniowych są ocena alternatywnych technologii, w tym odbiorców dla podobnych technologii, możliwości i zasoby konkurencji uwzględniające możliwości wejścia na rynek opracowywanej technologii, niepożądane efekty w zastosowaniu.

Pierwszy krok analizy Indepth to przełożenie danych technologicznych na potrzeby nabywcze, po to aby dostarczały informacji rynkowych.

Tworząc korzyści technologii, należy wskazać wartość dla użytkownika (value of use) oraz wartość wymiany (value of exchange). Czyli technologia musi dawać korzyści z zastosowania, ale jednocześnie nabywca/firma/inwestor powinien dostrzec wartość, za którą płaci.

Znaczenie własności intelektualnej – patent, know-how, prawa autorskie dają przewagę konkurencyjną.

Podczas planowania wdrożenia oraz podejmowania decyzji dotyczących komercjalizacji technologii/innowacji poruszamy istotność rynków docelowych, czyli inwestorzy, nabywcy i licencjobiorcy, podejmują decyzję na podstawie kalkulacji korzyści, kosztów nabycia licencji i własności intelektualnej.

Analiza potencjału to również wskazanie możliwości inwestycyjnych. Stosujemy pomiar rynku używając: prognozy rozwoju badanych rynków, kosztów , potencjalnej wartości technologii i szacowania przyszłych dochodów

Dalej poruszamy element związany z czynnikami personalnymi i organizacyjnymi.

Analiza technologii w poszczególnych etapach metodologii Indepth daje możliwość przedstawienia rekomendacji dla inwestora lub rozwijającego technologię, jest również źródłem wiedzy o ścieżce rozwoju technologii.

Metoda Quicklook (QL)- wycena technologii [7 ZASAD] 4
Metoda Quicklook (QL)- wycena technologii [7 ZASAD] 5

Raport Quicklook


Raport Quicklook stanowi podstawę do podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania związanego z wdrażaniem innowacji lub technologii lub zaprzestania działań w tym zakresie ze względu na brak przesłanek wynikających z szybkiej oceny jej potencjału komercyjnego.


Opracowanie to ma charakter usystematyzowany, powinno zawierać takie elementy jak:

 1. Opis technologii, lub innowacji – musi być sporządzony tak, aby wszystkie najważniejsze atrybuty techniczne innowacji, czy technologii zrozumiane były dla osoby niebędącej ekspertem w danej dziedzinie. Jest to bardzo ważne ponieważ przyszły inwestor prawdopodobnie nie będzie miał tak specjalistycznej wiedzy
 2. Potencjalne korzyści wynikające z opracowania/zastosowania technologii, albo wdrożenia innowacji. Ważne wyjaśnienie- musimy skoncentrować się nie na cechach technologii/innowacji, ale na korzyściach, jakie z jej zastosowania wynikają dla potencjalnego użytkownika, wskazać należy również problemy jakie rozwiązuje dana technologia/innowacja. W dużym uproszczeniu- nie piszmy, że nowy model ma świetny kształt, tylko co to znaczy dla użytkownika, że nie wypada z dłoni, że jest bezpieczny dla dzieci, że łatwo się go transportuje i nie trzeba się męczyć itp.
 3. Stan rozwoju technologii/ innowacji – Czy technologia jest na etapie modelu, prototypu, testowania, itp.
 4. Stan własności intelektualnej – Kto jest właścicielem technologii, czy a jeśli tak to w jaki sposób jest chroniona.
 5. Konkurencyjne technologie i konkurencja – Należy tu opisać, jakie technologie rozwiązują obecnie podobne problemy potencjalnych odbiorców, przewagę konkurencyjną, jaka posiada analizowana technologia/innowacja nad konkurencyjnymi już wykorzystywanymi na rynku, jaką przewagę może uzyskać przedsiębiorstwo wobec konkurentów wdrażając daną technologię.
 6. Potencjalne rynki komercyjne– należy wskazać rozwojem, jakich produktów czy procesów skutkować będzie technologia/innowacja, opisać szacowane,potencjalne możliwości (szanse) rynkowe, takie jak: szacowany popyt, rozmiar rynku, horyzont czasowy jej zastosowania, stan rynku i tendencje na nim panujące. Istotne jest wskazanie kluczowych korzyści, jakie wniesie na ten rynek technologia/innowacja.
 7. Potencjalne wyzwania, bariery wejścia na rynek – należy tu wskazać bariery, z jakimi może spotkać się przedsiębiorstwo wchodząc na dany rynek i podkreślić te bariery, które będą miały kluczowe znaczenie w procesie wdrażania technologii/innowacji.
 8. Potencjalne szanse, zainteresowanie rynku – W tym miejscu należy wskazać poziom zainteresowania technologią/innowacją wynikający z przeprowadzonych analiz, gdzie zidentyfikowani zostali potencjalni partnerzy.
 9. Rekomendacje – W tej części raportu wskazane powinny być sugestie dotyczące tego czy przedsiębiorstwo powinno zdecydować się na proces komercjalizacji czy też nie. Należy również nakreślić kolejne kroki niezbędne w procesie komercjalizacji lub odsprzedaży technologii/innowacji ( licencjonowania).

Co trzeba zapamiętać?

Quicklook

Na jej podstawie podejmowane są decyzje bieżące dotyczące tego czy chcemy jako firma przyjrzeć się danej technologii lub innowacji i zastanowić nad tym czy warto w nią zainwestować.

Następuje tu identyfikacja problemów.


In-Depth


Na jej podstawie podejmowane są decyzje strategiczne związane z wprowadzeniem procesu komercjalizacji w życie.
Następuje tu eksploracja problemów.
Wykorzystanie większej ilości różnorodnych zasobów do przeprowadzanych analiz.
Jej wyniki wiążą się dużo poważniejszymi inwestycjami niż w przypadku decyzji podejmowanych na podstawie Quicklook.

Podsumowanie metody Quicklook

Metoda Quicklook jest tylko jedną z możliwych do zastosowania. Jest szczególnie przydatna w początkowym okresie prac nad wdrażaniem technologii lub innowacji. Pozwala na przeprowadzenie szybkiej selekcji, nie zawsze pozostawiając jedną propozycję kierunku rozwoju czy wdrożenia technologii lub innowacji.

Innowacje i technologie stały się siłą napędową rozwoju firm. Ich strategiczny charakter oraz wysokie koszty tworzenia i wdrażania powodują konieczność analizując ich potencjał komercjalizacji oraz identyfikując zagrożenia i szanse aby podejmować dobre decyzje strategiczne.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Metoda Quicklook (QL)- wycena technologii [7 ZASAD] 6

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)