Jak napisać dobry biznesplan. Wzór, definicja, przykład i informacje (dla sukcesu firmy)

toyota lean
Toyota Production System (TPS). Czyli system produkcyjny Toyoty lean manufacturing [definicja, przykłady]
18 grudnia, 2022
diagram Ishikawy
Diagram Ishikawy sposób na rozwiązanie problemu. Analiza pczyczynowo-skutkowa (przykłady, definicja, wzór)
18 grudnia, 2022

Jak napisać dobry biznesplan. Wzór, definicja, przykład i informacje (dla sukcesu firmy)

biznesplan

Jak napisa? biznesplan?

Jak napisać dobry biznesplan. Wzór, definicja, przykład i informacje (dla sukcesu firmy) 1

Czym jest biznesplan?

Większość ważnych działań, które podejmujemy w życiu, udaje się zrealizować jedynie wtedy, gdy się do nich dobrze przygotujemy i zaplanujemy.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

MEGA SKUTECZNY KURS, dzięki któremu nauczysz się pisać reklamy i zwiększysz zyski.

Kliknij w obrazek poniżej:

Jak napisać reklamę

Na przykład remont mieszkania, pisanie pracy czy wesele mogą się nie udać, jeżeli wcześniej nie przemyśli się najważniejszych spraw z nimi związanych.

Planowanie niweluje ryzyko niepowodzenia i obniża koszty działań. Dodatkowo pozwala przewidzieć sytuacje problemowe i im zapobiegać.

Nic więc dziwnego, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga szczegółowego zaplanowania m.in. poszczególnych celów i zadań.

Przedsiębiorca spisuje te plany w dokumencie nazywanym biznesplanem.

Jak napisać dobry biznesplan. Wzór, definicja, przykład i informacje (dla sukcesu firmy) 2

Po co się opracowuje biznesplan?

Biznesplan to dokument, w którym są określone cele przedsiębiorstwa oraz zakres i sposób jego działania dla osiągnięcia tych celów. Znajdują się w nim zatem odpowiedzi na 2 podstawowe pytania, które musi zadać sobie każdy przedsiębiorca: Co i jak będę robić? oraz Czy moja działalność przyniesie zysk?

Przygotowanie biznesplanu pozwala przedsiębiorcy sprawdzić, czy jego pomysł na firmę ma szansę powodzenia.

Biznesplan opracowuje się zwykle w 3 celach:

 • stworzenia planu działań, które należy podjąć, by przedsiębiorstwo powstało i przynosiło zyski,
 • stworzenia planu działań mających na celu rozwój lub poprawę kondycji już istniejącego przedsiębiorstwa, np. przy łączeniu (fuzji) przedsiębiorstw lub wprowadzaniu nowych produktów na rynek,
 • stworzenia dokumentu, który przekona potencjalnych inwestorów (np. anioły biznesu, czy bank), że planowana działalność się powiedzie i że warto wesprzeć finansowo jej realizację.

Co daje przedsiębiorcy opracowanie biznesplanu?

Doświadczeni biznesmeni uważają, że biznesplan ma bardzo duże znaczenie dla powodzenia planowego przedsięwzięcia. Ich zdaniem opracowanie tego dokumentu pozwala:

 • uporządkować swoje plany i przemyślenia,
 • określić cele, do których się zmierza,
 • określić, czy posiada się wystarczające środki (wiedzę, doświadczenie, pieniądze, kadrę, czas) na ich zrealizowanie,
 • ustalić, jakie uwarunkowania mogą wpłynąć na powodzenie lub porażkę przedsięwzięcia (np. niewystarczające środki, silna konkurencja, wybór lokalizacji, cena towarów lub usług, wielkość rynku),
 • ustalić, które zadania muszą, a które mogą być zrealizowane i w jakiej kolejności,
 • określić, jaki poziom sprzedaży przy określonych kosztach działalności okaże się gwarancją zysku,
 • ocenić poziom ryzyka podejmowanej działalności.
Jak napisać dobry biznesplan. Wzór, definicja, przykład i informacje (dla sukcesu firmy) 3
Jak napisać dobry biznesplan. Wzór, definicja, przykład i informacje (dla sukcesu firmy) 4
Jak napisać dobry biznesplan. Wzór, definicja, przykład i informacje (dla sukcesu firmy) 5

Błędy popełniane w trakcie biznes planu

Przyczyny negatywnej oceny biznes planów skupiają się zazwyczaj wokół trzech aspektów:

nierealności założeń, braku wszystkich istotnych informacji oraz błędów formalno-rachunkowych. Najczęściej popełniane błędy to:

a) brak koncentracji na kluczowej koncepcji (zbyt duża ilość pomysłów w jednym biznesie) ,

b) brak rozeznania w najnowszych trendach w branży,

c) błędna ocena sytuacji rynkowej:

 • niedocenianie konkurencji bezpośredniej
 • przecenienie chłonności rynków zbytu,brak wiarygodności danych na temat ilości, potencjału klientów, ich potrzeb, wymagań i oczekiwań
 • nierealistyczne przewidywania finansowe (błędna,nadmierna optymistyczna ocena własnych możliwości)
 • przeszacowanie wskaźników wzrostu produkcji, sprzedaży, cen, zdolności produkcyjnych,
 • niedoszacowanie nakładów inwestycyjnych,
 • niedoszacowanie lub pomijanie kosztów działalności,
 • brak wystarczającego kapitału,•brak prognoz i analiz finansowych,
 • brak uzasadnienia rentowności przedsięwzięcia i możliwości zwrotu pożyczonego kapitału,
 • brak wyszczególnienia źródeł finansowania przedsięwzięcia•błędy rachunkowe

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Struktura biznesplanu

Jak już wiesz, biznesplan opracowuje się w różnych celach. Z tego względu, w zależności od przeznaczenia, poszczególne biznesplany są różnicowane i kładzie się w nich większy lub mniejszy nacisk na wybrane elementy. Przykładowo: biznesplan nowo powstającego przedsiębiorstwa skupiał się będzie bardziej na działaniach, które należy kolejno podjąć przy rozwijaniu działalności, a także na przeanalizowaniu, czy przyniosą one zysk. Biznesplan istniejącego przedsiębiorstwa, które chce wprowadzić na rynek nowy produkt, będzie zawierał dogłębną charakterystykę podobnych produktów konkurencji, a biznesplan przygotowany dla banku w celu uzyskania kredytu będzie miał bardziej rozbudowaną analizę finansową. Jednak każdy biznesplan powstaje według określonego wzorca, który tworzy uniwersalną strukturę biznesplanu.

Uniwersalna struktura biznesplanu przedstawia się następująco:

 1. streszczenie – w którym należy podać najważniejsze informacje o przedsiębiorstwie, rozwinięte w pozostałych punktach biznesplanu;
 2. ogólna charakterystyka firmy – dane o przedsiębiorstwie, profil i zakres działania firmy, krótka historia firmy, dane o właścicielach. Czyli ten element powinien zawierać informacje o:
  1. nazwie i formie organizacyjno-prawnej firmy,
  2. logo firmy,
  3. właścicielach firmy,
  4. zakresie działalności firmy,
  5. lokalizacji firmy;
 3. analiza strategiczna – w której należy podać:
  1. ocenę szans i zagrożeń, mocnych i słabych stron przedsięwzięcia (analiza SWOT),
  2. możliwe warianty rozwoju firmy i pozyskiwania inwestorów;
 4. struktura organizacyjna i plan zatrudnienia – tu podaje się informacje o tym:
  1. kto będzie kierował przedsiębiorstwem,
  2. jakie będą stanowiska w przedsiębiorstwie,
  3. jaki będzie zakres obowiązków pracowników zajmujących poszczególne stanowiska,
  4. ilu będzie pracowników, o jakich kwalifikacjach i jak będą rekrutowani oraz w jaki sposób będą wynagradzani za wykonaną pracę;
 5. plan techniczny – który powinien zawierać informacje o tym:
  1. ile środków będzie potrzebnych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności,
  2. skąd pozyskać te środki,
  3. jaka będzie wielkość produkcji,
  4. skąd pozyskiwane będzie zaopatrzenie;
 6. analiza rynku i plan marketingowy – w którym zawiera się informacje:
  1. o rynku, na którym firma będzie działać,
  2. szczegółowo charakteryzujące sprzedawane towary lub świadczone usługi,
  3. o podejmowanych działaniach marketingowych w celu przyciągnięcia klientów;
 7. plan finansowy działalności – w którym należy podać informacje o planowanych:
  1. przychodach,
  2. kosztach,
  3. zyskach przedsiębiorstwa;
 8. podsumowanie; analiza szans powodzenia i ryzyka – element, w którym podaje się wnioski wynikające z opracowanego biznesplanu oraz ocenia się, czy planowane działania, przy wskazanych uwarunkowaniach, mają szansę powodzenia.

Biznesplan wzór

Wiesz już, z jakich elementów składa się uniwersalna struktura biznesplanu. W tym podrozdziale poznasz szczegóły ich opracowywania dla planowanej działalności gospodarczej.

Streszczenie

Zgodnie z przyjętą uniwersalną strukturą biznesplanu na jego początku powinno znaleźć się streszczenie. Należy w nim umieścić wszystkie kluczowe informacje dotyczące przedsięwzięcia.

Pierwsza powinna być charakterystyka firmy, którą planuje się otworzyć.

Obejmuje ona informacje o tym, czym firma będzie się zajmować: jakie towary lub usługi będzie produkować lub sprzedawać, a także dane dotyczące rynku, na którym będzie działać firma, i o tym, co sprawi, że utrzyma się ona na tym rynku wśród konkurencji.

Po charakterystyce należy określić, jakie środki są potrzebne do zrealizowania przedsięwzięcia i z jakich źródeł pozyskiwania tych środków planuje się skorzystać.

Na końcu podaje się prognozowane zyski z działalności.

Specyfika streszczenia polega na tym, że wszystkie informacje niezbędne do jego utworzenia uzyskuje się dopiero po opracowaniu całego biznesplanu.

Streszczenie pisze się więc na końcu, ale zamieszcza na początku biznesplanu, aby osoby chcące szybko zapoznać się z planem (np. pracownicy banku) mogły od razu otrzymać najważniejsze informacje.

Przeważnie wykonuje się po napisaniu zasadniczych części planu, powinno mieć jedną –dwie strony, ma zainteresować i zachęcić inwestorów, powinno zawierać informacje o stanie wyjściowym i zamierzeniach na przyszłość, zestawienie najważniejszych elementów planu finansowego (sprzedaż, zysk), opis kadry menedżerskiej.

Ogólna charakterystyka firmy

Na początku biznesplanu podaje się nazwę planowanego przedsiębiorstwa. Należy przy tym pamiętać, że nazwa ta będzie pojawiać się w materiałach firmowych i reklamowych, a także na szyldzie firmy, musi więc pozytywnie i jednoznacznie kojarzyć się klientom. W nazwie uwzględnia się również formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa (np. Spółka z o.o. ).

Kolejnym elementem charakterystyki jest logo firmy, które powinno być proste, czytelne i rozpoznawalne dla klientów. Następnie podaje się informacje o właścicielach firmy – ich imionai nazwiska, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie. Potem należy określić dokładnie, czym będzie zajmować się firma. Jeżeli będzie produkować towary lub handlować nimi, trzeba określić, jakie to będą towary. Tak samo w wypadkuusług – należy napisać, jakie usługi będą świadczone.

Na końcu charakterystyki powinno się wskazać lokalizację planowanego przedsiębiorstwa z uzasadnieniem jej wyboru. Jeżeli będzie to np. działalność handlowa lub usługowa, w wyborze lokalizacji istotna będzie liczba potencjalnych klientów mieszkających, pracujących lub pojawiających się w okolicy, ich zamożność i gusty. Jeżeli działalność będzie mieć charakter produkcyjny, ważniejsza będzie odległość, jaką trzeba będzie pokonać, aby dostarczyć towar lub aby otrzymać zaopatrzenie.

Dane o przedsiębiorstwie takie jak: historia firmy (data założenia, forma, najbardziej znaczące osiągnięcia z przeszłości, obecny stan prawny, finansowy, organizacyjny przedsiębiorstwa, opis produktów), zamierzenia na przyszłość.

Analiza strategiczna

Analizę strategiczną przedsięwzięcia zaczyna się od analizy SWOT. Polega ona na wskazaniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą wpływać na powodzenie planowanej działalności. Analizę SWOT zapisuje się w formie tabeli z czterema nagłówkami: Mocne strony (Strenghts), Słabe strony (Weaknesses), Szanse (Opportunities), Zagrożenia (Threats). Należy pamiętać, by odróżniać silne strony od szans, a słabe strony – od zagrożeń. Silne strony i słabe strony to czynniki wewnętrzne, zależne od przedsiębiorcy, które mogą wpłynąć na przedsiębiorstwo. Silną stroną może być np. duże doświadczenie zatrudnionych osób, a słabą – niewystarczająca ilość środków własnych na rozpoczęcia działalności. Szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne, niezależne od przedsiębiorcy. Przykładowo: szansą może być fakt, że nikt inny na rynku nie produkuje takich towarów, jakie chce produkować przedsiębiorca zakładający firmę, a zagrożeniem – że kryzys gospodarczy powoduje ogólny spadek zapotrzebowania na planowany towar czy usługi.

Bardzo rozwinięty wpis na temat analizy SWOT znajdziesz tutaj: https://www.rafalszrajnert.pl/analiza-swot/

Po dokonaniu analizy SWOT powinno się określić możliwe warianty rozwoju firmy. W tym celu pomocne będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytania:

 • Czy w przyszłości firma rozszerzy zakres działalności, czy może wyspecjalizuje się w wąskim zakresie?
 • Czy firma będzie zwiększać zasięg działania, czy może będzie dążyć do opanowania rynku lokalnego?
 • Czy firma będzie łączyć się lub nawiązywać współpracę z innymi firmami? Jeżeli tak, to jakie będą to firmy?

Gdy znane są już uwarunkowania i możliwe kierunki rozwoju działalności, na końcu analizy strategicznej należy podać, w jaki sposób planuje się pozyskać inwestorów do zrealizowania planowanej działalności.

Jak napisać dobry biznesplan. Wzór, definicja, przykład i informacje (dla sukcesu firmy) 6
Analiza swot- biznesplan

Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia

W tej części biznesplanu w pierwszej kolejności określa się, kto będzie kierował przedsiębiorstwem. Dobór osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu będzie dla potencjalnych inwestorówkluczową informacją świadczącą o tym, że firma ma szansę powodzenia. Źle zarządzana firma, nawet oferująca atrakcyjne produkty lub usługi i mająca duże możliwości finansowe, nie odniesie sukcesu.

Następnym elementem tej części biznesplanu jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Są to informacje o tym, ilu pracowników będzie zatrudnionych w firmie oraz kto komu będzie podlegał. Potych danych trzeba określić obowiązki pracowników na określonych stanowiskach. Warto przy tym pamiętać, że na początku prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie ona prawdopodobnie przynosić zysku, zatem fundusze będąograniczone i nie powinno się tworzyć zbędnych stanowisk pracy, zwłaszcza stanowisk kierowniczych. Po określeniu zakresu obowiązków pracowników na danych stanowiskach trzeba opisać, jacy pracownicy są potrzebni do ich obsadzenia. W tymmiejscu należy przedstawić kwalifikacje i doświadczenia przyszłych pracowników oraz określić sposób rekrutacji pracowników.

Końcowym elementem struktury organizacyjnej i planu zatrudnienia jest ustalenie zasad, na których będą zatrudniani pracownicy. Czy będą pracować na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, jak wysokie będą otrzymywać wynagrodzenie. W płacach należy uwzględnić system motywacyjny, dzięki któremu pracownicy będą wiedzieć, że za ponadprzeciętne zaangażowanie i wyniki mogą oczekiwać nie tylko pochwały i uznania, lecz także premii pieniężnej.

Jak napisać dobry biznesplan. Wzór, definicja, przykład i informacje (dla sukcesu firmy) 7

Plan techniczny

Ta część biznesplanu rozpoczyna się od określenia wysokości środków na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wskazuje się w niej źródła finansowania działalności, np. własneoszczędności, kredyty bankowe, środki pozyskane na rozpoczęcie działalności z urzędu pracy czy dotacje z programów Unii Europejskiej. W drugiej kolejności w planie technicznym podaje się przewidywaną wielkość produkcji czysprzedaży towarów lub usług. Opracowując te dane, należy pamiętać, że obroty firmy na początku będą niewielkie, a dopiero z czasem ich poziom pozwoli osiągnąć zysk. Dlatego właśnie biznesplan obejmuje najczęściej plany na okres od 3do 5 lat.

Wielkość produkcji, sprzedaży lub świadczonych usług powinno się przedstawić w formie tabeli, dzięki czemu łatwiej będzie ją przeanalizować. W tym miejscu należy też się zastanowić, czy na pewno jest onarealna do osiągnięcia. Jeżeli ma się co do tego wątpliwości, lepiej ją zaniżyć.

Po określeniu wielkości produkcji powinno się wskazać źródła zaopatrzenia, czyli firmy, od których będą pozyskiwane materiały niezbędne do prowadzenia działalności. Gdy wybiera się dostawców, bierzesię pod uwagę nie tylko ich ofertę i ceny, lecz także doświadczenie na rynku i opinie innych klientów na ich temat. Informacje te można odnaleźć w czasopismach branżowych lub internecie.

Analiza rynku i plan marketingowy

Na początku tej części biznesplanu powinno się opisać rynek, na którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. Na potrzeby analizy rynku należy wskazać firmy konkurencyjne, opisać charakteroferowanych przez nie produktów lub usług, określić ich pozycję na rynku oraz najważniejsze wady i zalety.

Kolejnym elementem tej części jest opis potencjalnych klientów. Aby ich poznać, należy zadać sobie następujące pytania:

 • Kim są?
 • Gdzie mieszkają i pracują?
 • Jaki jest poziom ich zamożności?
 • Ile mają lat?
 • Jaki mają gust?
 • Jakie mogą mieć potrzeby i w jaki sposób można je zaspokoić?

Biorąc pod uwagę charakter rynku i potencjalnych klientów, powinno się dokonać szczegółowej charakterystyki sprzedawanych towarów lub świadczonych usług. Ważne jest, aby podać argumenty przemawiające za tym,że oferta firmy ma szansę zostać wybrana przez klientów.

Analizę rynku i plan marketingowy kończy opis działań marketingowych, które firma planuje podjąć, by przyciągnąć klientów. Będą to albo formy tradycyjne, np. rozdawanie ulotek, reklamy nabillboardach, promocja na wybrane produkty, albo może bardziej nietypowe środki, np. reklama w środkach komunikacji miejskiej lub pozycjonowanie strony firmowej w popularnych wyszukiwarkach. Planując działania marketingowe, należy miećna uwadze, jaka forma przekazu najlepiej dotrze do klientów i czy na pewno znajdą się na nią odpowiednie środki finansowe.

Plan finansowy działalności

W planie finansowym działalności należy bardzo rzetelnie podać informacje o planowanych kosztach, przychodach i zysku przedsiębiorstwa. Najpierw określa się w nim wszystkie koszty, jakie trzebaponieść, by działalność rozpocząć. Są to m.in. koszty: adaptacji lokalu, zakupu wyposażania, towarów lub półproduktów. Następnie podaje się bieżące koszty działalności, takie jak: koszty wynagrodzeń dla pracowników, najmu lokalu,elektryczności. Im bardziej szczegółowo przeanalizuje się koszty, tym większa szansa, że ocena opłacalności przedsięwzięcia będzie realna i zyska się zaufanie inwestorów.

Po określeniu kosztów należy podać przewidywalne przychody planowanego przedsiębiorstwa, zgodnie z przyjętym planem produkcji i planowanymi cenami towarów lub usług.

Zestawiając koszty z przychodami na końcu analizy, powinno się wykazać, kiedy przedsiębiorstwo zacznie przynosić zyski i jaką będą one miały wysokość. Jak już zostało powiedziane, na początku działalności osiągane przychody zwykle nie pokrywają kosztów. Ważne jest zatem określenie momentu, w którym firma zacznie sama się utrzymywać (przychody wyrównają się z kosztami).

Początkowy okres działalności, zwykle trwający kilka miesięcy, jest dla nowych przedsiębiorców najtrudniejszy, dlatego większość firm, która jest zamykana, upada właśnie w tym okresie.

Przychody firmy, z racji małych obrotów, nie pokrywają jeszcze w tym okresie bieżących kosztów działalności, przez co przedsiębiorca nie dość, że nie zarabia pieniędzy, to często jeszcze dokłada je z własnej kieszeni.

Jeżeli więc przedsiębiorca nie zapewni wcześniej odpowiedniej ilości kapitału, by ten okres przetrwać, dochodzi do utraty płynności finansowej firmy, a później do jej upadku.

Realistyczne i rzetelne opracowanie tej części biznesplanu ma za zadanie ustrzec przedsiębiorcę głównie przed tym właśnie ryzykiem.

Co powinno składać się na część finansową innowacyjnego przedsięwzięcia?

Plan przychodów

Plan kosztów

Plan inwestycji

Rachunek zysków i strat

Bilans

Analiza oparta o wybrane wskaźniki finansowe

Obliczenie wartości zaktualizowanej netto (NPV)

Poniżej przykładowe zestawienie kosztów planowanej działalności:

KOSZTY PONIESIONE PRZED OTWARCIEM DZIAŁALNOŚCI WG RODZAJU WARTOŚĆ (W ZŁ)
Zakup towarów100000
Koszty rekrutacji3000
Zakup kasy fiskalnej2000
Zakup komputera3000
Zakup mebli1000
Zakup i montaż systemu monitoringu i systemu alarmowego5000
Instalacja klimatyzacji3000
Remont3000
Ogółem koszty rozpoczęcia działalności:120000
Koszty miesięczne ponoszone w trakcie prowadzenia działalności w pierwszym roku działalności wg rodzaju (wartości uśrednione) Wartość (w zł)
Koszty stałe
Zakup materiałów biurowych150
Koszt ubezpieczenia towarów i lokalu50
Wynagrodzenia pracowników10000
Czynsz najmu lokalu2500
Koszty miesięczne zmienne
Koszty zakupu towarów50000
Koszty mediów (prąd, gaz, woda wg zużycia)500
Koszty marketingu700
Koszty eksploatacji i napraw lokalu100
Ogółem koszty miesięczne działalności:64000

Poniżej przykładowe zestawienie zestawienie przychodów planowanej działalności :

ŹRÓDŁO PRZYCHODU
(WYPRODUKOWANYCH TOWARÓW LUB USŁUG)
LICZBA SPRZEDANYCH DÓBR / WYŚWIADCZONYCH USŁUG
W PIERWSZYM ROKU DZIAŁALNOŚCI
WARTOŚĆ (W ZŁ)
Bukiety50015000
Kwiaty doniczkowe20050000
Kwiaty ogrodowe3004000
Stroiki502000
Nawozy1005000
Doniczki3005000
Ogółem:81000

Podsumowanie. Analiza szans powodzenia i ryzyka

Ostatnimi elementami biznesplanu są podsumowanie oraz analiza szans powodzenia i ryzyka. Punkty te można połączyć lub ująć osobno. Ważne jest, aby w podsumowaniu wyciągnąć wnioski ze wszystkich faktów dotąd przeanalizowanych. W analizie szans powodzenia i ryzyka bierze się natomiast pod uwagę analizę SWOT, na podstawie której ocenia się, czy planowane działania, przy wskazanych uwarunkowaniach, mają szansę powodzenia.

Jak napisać biznesplan. Strategia marketingowa a analiza rynku

Pomysł na biznes to tylko część sukcesu. Dofinansowanie, dystrybucja, przedsiębiorczość… jest tego sporo do nauki. Jedno pytanie na koniec. Masz już plan biznesowy Twojej firmy? Jesteś na dobrej drodze do założonych celów całego przedsięwzięcia? Dobry biznes plan powinien to wszystko uwzględniać.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Jak napisać dobry biznesplan. Wzór, definicja, przykład i informacje (dla sukcesu firmy) 8

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Kto może sporządzić biznesplan?

Biznesplan może sporządzić każdy, kto chce rozpocząć swój własny biznes. Może to być przedsiębiorca lub menedżer, którzy przygotowują się do założenia firmy. Warto pamiętać, że biznesplan powinien być sporządzony zgodnie z zaleceniami specjalistów ds. marketingu i finansów, aby mógł służyć jako wiarygodna mapa drogowa dla przyszłego właściciela biznesu.

Z czego składa się biznesplan?

Biznesplan składa się z ośmiu głównych części:
1. Executive Summary (podsumowanie)
2. Przegląd biznesu
3. Analiza rynku
4. Strategia i planowanie
5. Plan organizacji
6. Plan finansowy
7. Plan zarządzania
8. Analiza SWOT

Jakie są rodzaje biznesplanu?

1. Strategia : Plan strategiczny jest dokumentem opisującym założenia i cele firmy, określającym jakimi metodami je osiągnąć.
2. Operacyjny Biznesplan: Operacyjny biznesplan uwzględnia wszystkie konkretne działania, które trzeba podjąć, aby osiągnąć ogólne cele strategiczne przedstawione w strategii.
3. Biznesplan Marketingu: Plan marketingowy określa treści, które będą używane do komunikowania oferty produktu lub usługi do docelowego segmentu użytkowników. Zaznacza także kanały, którymi będzie wykorzystywany materiał marketingowy, jak również budżet przeznaczony na ten cel.
4. Biznesplan Finansowy: Plan finansowy określa zakres zasobów finansowych, jakie będą wymagane do uruchomienia i prowadzenia działalności. Obejmuje także prognozy zysków oraz budżet inwestycji.
5. Biznesplan HR: Plan HR określa szczegóły strategii zarządzania ludźmi, w tym strukturę i procedury dotyczące rekrutacji, szkoleń, motywacji i ścieżek rozwoju pracowników.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)