Narzędzia zarządzania jakością [jak doskonalić proces + wynik statystyczny]

poziomy gotowosci technologicznej
Poziomy gotowości technologicznej. Ciekawe wiadomości o TRL.
17 marca, 2020
karty kontrolne
Karty kontrolne przy ocenie (przykłady, proces, wykres, wzory i excel) Pomocne i darmowe materiały.
17 marca, 2020

Narzędzia zarządzania jakością [jak doskonalić proces + wynik statystyczny]

Narzędzia zarządzania jakości
Narzędzia zarządzania jakością [jak doskonalić proces + wynik statystyczny] 1

Oto siedem podstawowych narzędzi jakości!

Narzędzia zarządzania jakością jest to nazwa nadana do stałego zestawu graficznych technik zidentyfikowanych jako najbardziej pomocne w rozwiązywaniu problemów związanych z jakością. Są one nazywane podstawowymi, ponieważ są odpowiednie dla osób z niewielkim formalnym wykształceniem w statystyce i ponieważ można je wykorzystać do rozwiązania ogromnej większości problemów związanych z jakością.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Narzędzia zarządzania jakością, lista:

Narzędzia zarządzania jakością [jak doskonalić proces + wynik statystyczny] 2

7 narzędzi jakości to:

  1. Arkusz kontrolny
  2. Karta kontrolna
  3. Diagram procesu, mapa procesu
  4. Wykres Pareto, Diagram Pareto
  5. Histogram
  6. Diagram Ishikawy, diagram przyczyn i skutków (ang. cause and effect diagram), znany także jako diagram ryby lub jako diagram rybiej ości (ang. fishbone diagram), a także diagram drzewa błędów
  7. Diagram rozproszenia, wykres korelacji

Nazwa 7 narzędzi jakości powstała w powojennej Japonii , zainspirowana siedmioma znanymi broniami z Benkei. Prawdopodobnie została wprowadzona przez Kaoru Ishikawę, na którego wpływ miała seria wykładów, które W. Edwards Deming wygłosił japońskim inżynierom i naukowcom w 1950 r.  W tym czasie firmy, które postanowiły wyszkolić swoją siłę roboczą w statystycznej kontroli jakości wykazała, że ​​złożoność tematu zastraszyła większość pracowników i ograniczyła szkolenia, aby skupić się przede wszystkim na prostszych metodach, które wystarczają w przypadku większości problemów związanych z jakością. 

Siedem podstawowych narzędzi jakości stoi w przeciwieństwie do bardziej zaawansowanych metod statystycznych, takich jak pobieranie próbek badań, weryfikacja hipotez statystycznych , projektowania eksperymentów , analizy wielowymiarowej i różnych metod opracowanych w dziedzinie badań operacyjnych .

Mapa procesu

Mapa procesu jest graficznym przedstawieniem procesu, pokazującym kolejność wykonywania zadań przy wykorzystaniu standardowych symboli przepływu pracy. Mapa jest obrazem tego, jak ludzie pracują. Diagram taki jest podobny do mapy drogowej w tym sensie, że jest wiele alternatywnych sposobów dotarcia do celu i, przedstawiając mapę procesu, dowiadujemy się, jakie alternatywy mamy do dyspozycji. Ponieważ procesy przebiegają zwykle przez wiele jednostek organizacyjnych, otrzymujemy na mapie zintegrowany obraz podziału pracy.
Istnieje wiele narzędzi do tworzenia map procesów, z darmowych mogę polecić cawemo.

Link do programu i bardziej szczegółowy opis jak tworzyć mapy procesu tutaj:

Diagram Ishikawy

diagram Ishikawy

Diagram Ishikawy przedstawia graficznie powiązania pomiędzy przyczynami i skutkami pewnego problemu, ułatwiając identyfikację przyczyn problemu. Diagram przypomina kształtem rybie ości.


Excel nie posiada wbudowanej opcji, która umożliwiłaby szybkie stworzenie diagramu Ishikawy, w związku z tym trzeba go stworzyć ręcznie przy pomocy strzałek i pól tekstowych.

Arkusz kontrolny

Zadaniem arkusza kontrolnego jest weryfikacja jakości produktu lub usługi i na podstawie wyników w dalszej kolejności usprawnienia procesu. Systematyczne korzystanie z arkusza kontrolnego pozwala na uzyskanie odpowiedzi na temat stabilności produkcji lub usług. Arkusze kontrolne dzielą się na te wykorzystywane do weryfikacji charakterystyk mierzalnych i niemierzalnych.

Wpis czym jest arkusz kontrolny + przykłady.

Karta kontrolna

Karta kontrolna jest podstawowym i najstarszym narzędziem statystycznego sterowania procesami. Szczególnie należy do podstawowych technik nadzoru przebiegów procesu w trakcie produkcji seryjnej. Twórcą kart kontrolnych jest W. A. Shewhart, który zastosował je pierwszy raz w 1924r. Karty kontrolne to opisana graficznie metoda monitorowania, w której główną rolę odgrywa odpowiednio zorganizowany diagram przeglądowy. Diagram ten minimalizuje liczbę niezbędnych operacji numerycznych, równocześnie obserwując tok kontrolowanego procesu. Karty kontrolne służą do kontroli nad zmiennością oraz do identyfikacji i kontroli przyczyn, które powodują jej wzrost.

Więcej tutaj:

Diagram Pareto

Diagram Pareto-Lorenza to diagram, który zakłada, że w każdym systemie jest tylko mała liczba czynników, które mają największy wpływ na jego całość, a wpływ reszty czynników jest mniejszy. Nazywany jest również metodą ABC lub prawem 20-80. Zasada Pareto umożliwia znalezienie 20% przyczyn przynoszących 80% strat. Pokazuje, że występowanie większości typów zdarzeń można zaobserwować w małym zaledwie fragmencie możliwych okoliczności.

Artykuł jak stworzyć diagram Pareto: https://www.rafalszrajnert.pl/zasada-pareto/

A poniżej film, jak stworzyć wykres/ diagram pareto w excelu:

Histogram

Histogram – jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu empirycznego cechy. Składa się z szeregu prostokątów umieszczonych na osi współrzędnych. Prostokąty te są z jednej strony wyznaczone przez przedziały klasowe (patrz: szereg rozdzielczy) wartości cechy, natomiast ich wysokość jest określona przez liczebności (lub częstości, ewentualnie gęstość prawdopodobieństwa) elementów wpadających do określonego przedziału klasowego

Diagram korelacji

Diagram korelacji to jedno z narzędzi, które stosowane są w procesie doskonalenia jakości. Jest to graficzna ilustracja związku zachodzącego między dwoma zmiennymi (cechami). Diagram taki stosujemy, gdy chcemy zbadać zależność pomiędzy dwoma czynnikami, np. zbadać ich zależność przyczynowo- skutkową.

Jak stworzyć histogram w excelu?

Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością

To o czym musisz pamiętać wybierając narzędzia i metody to fakty aby zbierać rzetelnie dane, bo bez tego łatwo o złą interpretację wyników. Quality management analysis ma za zadanie wspomagać i analizować wady systemu zarządzania jakością.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej