Wzór użytkowy- co to jest, jak chronić i na jak długo (kompendium)

wzór przemysłowy
Co to jest wzór przemysłowy? Przykłady wzorów przemysłowych‎(tylko konkretne informacje)
22 kwietnia, 2020
wynalazek
Wynalazek, patent- co to jest, jak chronić i na jak długo (kompendium)
23 kwietnia, 2020

Wzór użytkowy- co to jest, jak chronić i na jak długo (kompendium)

wzór użytkowy
Wzór użytkowy- co to jest, jak chronić i na jak długo (kompendium) 1

Procedura uzyskiwania ochrony na wzór użytkowy

Patenty i prawa ochronne przekładają się na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Prawo ochronne na wzór użytkowy jest prawną formą ochrony rozwiązań technicznych. Daje nam ono legalny monopol na dane rozwiązanie. W związku z tym zgłoszenie wzoru użytkowego musi spełniać ściśle określone wymagania.

Uzyskanie praw na wzory ochronne ma charakter terytorialny. Oznacza to że obowiązuje tylko w kraju w którym prawo zostało udzielone.

Zgodnie z polskim prawem osoba mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej powinna dokonać pierwszego zgłoszenia wzoru użytkowego w UPRP.

Każdy, kto dokonał prawidłowego zgłoszenia wzoru użytkowego (albo jego następca prawny) korzysta, w celu dokonania zgłoszenia w innych państwach, z prawa pierwszeństwa w okresie 12 miesięcy od daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia.

Na wniosek zgłaszającego UPRP wydaje dowód dokonania zgłoszenia (tzw. dowód pierwszeństwa).

Postępowania związane z uzyskiwaniem ochrony możemy podzielić według zasięgu terytorialnego.

Pamiętaj, że nie wszystkie urzędy patentowe zapewniają możliwość ochrony wzorów użytkowych.

Praw wyłącznych na wzory użytkowe nie udziela na przykład Europejski Urząd Patentowy, czyli w skrócie EPO.

Procedura krajowaMożliwość uzyskania ochrony w państwie, w którego urzędzie patentowym dokonano zgłoszenia np. w Polsce
Procedura regionalnaMożliwość uzyskania ochrony w wybranych państwach regionu, w którego urzędzie patentowym dokonano zgłoszenia np. w EPO- dotyczy patentów
Procedura międzynarodowaMożliwość ubiegania się o ochronę w wielu państwach/regionach z całego świata za pomocą jednej procedury prowadzonej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO)

Poprzez międzynarodowe zgłoszenie patentowe w Światowej Organizacji Własności Przemysłowej (WIPO) można ubiegać się o prawo ochronne na wzór użytkowy w wielu państwach czy regionach z pomocą jednej procedury.

Obecnie Układam o Współpracy Patentowej (PCT) objęta jest 191 państw.

Procedura międzynarodowa może być prowadzona przez UPRP w ramach Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (VPI).

Procedura przed WIPO może być prowadzona w języku polskim (pod warunkiem późniejszego dostarczenia tłumaczenia na jeden z oficjalnych języków WIPO) lub angielskim.

Wybór państw, w których zgłaszający chce ubiegać się o ochronę, może być odłożony w czasie nawet do 30 miesięcy od daty pierwszeństwa.

Po etapie badania międzynarodowego zgłoszenie rozbija się na wiązkę zgłoszeń krajowych i regionalnych w wybranych państwach czy regionach.

Następnym etapem jest faza krajowa polegająca na badaniu zgłoszenia przez urzędy krajowe/ regionalne pod względem formalnym i merytorycznym.

Decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy podejmują urzędy krajowe/regionalne.

Wzór użytkowy- co to jest, jak chronić i na jak długo (kompendium) 2

Cała procedura zabiera sporo czasu, jeśli nie chcesz czekać to istnieje pewne rozwiązanie:

Patent Prosecution Highway, w skrócie PPH – https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/index.html

Akty prawne które musisz znać:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010490508/U/D20010508Lj.pdf

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011021119/O/D20011119.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010901000/O/D20011000.pdf

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001482/O/D20161482.pdf

Definicje:

Na wzory użytkowe udzielane są prawa ochronne. Prawo ochronne na wzór użytkowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia.

Wzór użytkowy, definicja ustawowa


Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.

Zgłoszenie wzoru użytkowego może obejmować tylko jedno rozwiązanie.

Wymóg ten nie ogranicza ujęcia w zgłoszeniu różnych postaci przedmiotu, posiadających te same istotne cechy techniczne zastrzeganego rozwiązania.

Wymogi dla uzyskania ochrony na wzór użytkowy.

Aby uzyskać prawo ochrony na wzór użytkowy również spełnione muszą być 4 wymogi:

Wymóg 1- kryterium nowości

 • Art. 25 pwp w zw. z art. 100 pwp.
 • Wzór użytkowy uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki
 • Stan techniki – wszystko, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób oraz informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie]. Za zgłoszenia ogłoszone w sposób określony w ustawie uznaje się opublikowane zgłoszenia polskie i opublikowane zgłoszenia europejskie, w których Rzeczpospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony.
 • Ulga w nowości – możliwość udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy, jeżeli jego
  ujawnienie nastąpiło nie wcześnie niż sześć miesięcy przed dniem dokonania zgłoszenia i było spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.

Wymóg 2- techniczny charakter

 • Wzór użytkowy jest rozwiązaniem o charakterze technicznym.
 • Przedmiotem zgłoszenia może być wzór użytkowy opisujący wytwór materialny (ukształtowany przestrzennie) nadający się do wykorzystania, określony za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy (cech konstrukcyjnych urządzenia)
 • Charakteru technicznego nie ma działalność artystyczna albo czysto teoretyczna, która nie oddziałuje na materię, Jeśli jednak pewne rozwiązania nieposiadające charakteru technicznego zostaną urzeczywistnione w sposób techniczny, przez fizyczne oddziaływanie na materię, wówczas mogą stanowić przedmiot zgłoszenia.
 • Rozwiązania nieposiadające technicznego charakteru tak samo jak w przypadku patentu omówię w dalszej części.

Wymóg 3- zdeterminowanie przestrzenne

 • Rozwiązanie musi dotyczyć kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.
 • Wymóg postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów. Wymóg trwałej postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem.
 • Przedmiotem zgłoszenia może być wzór użytkowy jako wytwór materialny (przedmiot
  o określonym ukształtowaniu przestrzennym) nadający się do wykorzystania, określony za „pomocą cech technicznych odnoszących się do kształtu/formy (najczęstsze zastosowanie w przedmiotach jednolitych), budowy (dotyczy przedmiotów złożonych, w których elementy są trwale fizycznie połączone) lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (zbiór elementów o trwałej postaci powiązanych funkcjonalnie określonych pod względem przestrzennym).

Wymóg 4- przemysłowa stosowalność

 • Art.27 w zw. z art. 100 ust. 1 pwp
 • Wzór użytkowy uważa się za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wzoru użytkowego może być uzyskany wytwór, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.
 • Wzór użytowy można uznać za mogący nadawać się do stosowania, gdy konkretne rozwiązanie techniczne jest zupełne, należycie ujawnione, użyteczne społecznie i gwarantuje ono powtarzalność rezultatu (por. wyrok WSA z dnia 21 września 2004 r. sygn. II SA 2896/03).

Wyłączenia i wykluczenia z ochrony

Za wzory użytkowe nie uważa się w szczególności:

 • Odkryć, teorii naukowych, metod matematycznych;
 • Wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
 • Schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Programów komputerowych;
 • Przedstawienia informacji.

Powyższych rozwiązań nie uważa się za wzory użytkowe, o ile zgłoszenie dotyczy wymienionych rozwiązań jako takich (tj. jeżeli zgłoszenie dotyczy tylko wymienionych rozwiązań, innymi słowy, jeżeli zgłoszenie oprócz wymienionych rozwiązań nie zawiera żadnych cech technicznych). Wymienione wyżej rozwiązania jako takie uważa się za nieposiadające technicznego charakteru.

Za wzory użytkowe nie uważa się także:

 • Wytworów lub sposobów sprzecznych z zasadami nauki np. perpetuum mobile, magiczna różdżka;
 • Ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formownia się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu.

Rozwiązania dodatkowo nieuważane za wzory użytkowe ze względu na brak zdeterminowania przestrzennego:

 • Sposoby postępowania (np. sposób wytwarzania produktu)
 • Układy (np. układ elektryczny lub hydrauliczny)
 • Wytwory bezpostaciowe (np. roztwór, maść)
 • Zastosowania.

Część wzorów jest wykluczana z ochrony

 1. Wzory użytkowe, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, np.
 • Sposoby klonowania ludzi.
 • „Sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka.
 • Stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych.
 • Sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt, które mogą powodować u nich cierpienia, nie przynosząc żadnych istotnych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia.

2. Odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, a także wytwory uzyskiwane takimi sposobami.

Wyłączne prawo hodowcy do odmiany roślin jest oddzielną formą ochrony. Ochrony takiej udziela w trybie krajowym Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBOR) lub w trybie unijnym Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO).

3. Sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach.

Zgłoszenie wzoru użytkowego

Chcąc ochronić wzór użytkowy musimy przygotować następujące dokumenty:

 • Podanie
 • Opis
 • Zastrzeżenie lub zastrzeżenia ochronne.
 • Rysunek lub rysunki
 • Skrót opisu
 • Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej (pod warunkiem działania w sprawie pełnomocnika)

Pierwszeństwo konwencjonalne

Jeśli zgłaszający chce skorzystać z pierwszeństwa według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku kraju (będącym stroną konwencji paryskiej lub kraju niebędący stroną konwencji paryskiej, ale będącym członkiem Światowej Organizacji Handlu) jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie dokonane zostanie w okresie 12 miesięcy, powinien wskazać kraj tego zgłoszenia oraz datę zgłoszenia. Fakultatywnie można wskazać numer pierwszeństwa.

Ponadto, zgłaszający powinien dołączyć do podania lub w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku we wskazanym państwie.

Zgłaszający obowiązany jest w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wzoru użytkowego nadesłać tłumaczenie dowodu potwierdzającego zgłoszenie we wskazanym w oświadczeniu państwie na język polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski.

Urząd wzywa postanowieniem, pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa, do uzupełnienia zgłoszenia wynalazku w wyznaczonym terminie, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera on ww. tłumaczenia.

Zgłaszający, który nabył prawo do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa przysługującego ze zgłoszenia dokonanego przez inną osobę, powinien w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku nadesłać oświadczenie o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszeństwa.

UPRP wzywa postanowieniem, pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa, do uzupełnienia zgłoszenia wynalazku w wyznaczonym terminie, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono ww. oświadczenia.

Pierwszeństwo z wystawy

Jeśli zgłaszający chce skorzystać z pierwszeństwa według daty wystawienia wynalazku w RP lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli od tej daty zgłoszenie w UPRP dokonane zostanie w okresie 6 miesięcy, powinien wskazać nazwę, miejsce, kraj i charakter wystawy oraz datę wystawienia wzoru użytkowego.

Ponadto, zgłaszający powinien dołączyć do podania lub w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia dowód potwierdzający wystawienie wzoru użytkowego na określonej wystawie.

Zgłaszający chcąc skorzystać z pierwszeństwa z wystawy może powołać się na wystawienie wzoru użytkowego w RP na wystawie Innej niż wystawa międzynarodowa oficjalna lub oficjalnie uznana, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Wystawa taka ma dawać rękojmi jej wiarygodności, w szczególności posiadać ustaloną renomę i długoletnią tradycję.

Aby móc skorzystać z tego rodzaju pierwszeństwa zgłoszenie wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym musi zostać dokonane w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia.

Późniejsze złożenie oświadczenia o chęci skorzystania z ww. pierwszeństwa albo ww. dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa.


Zgłaszający obowiązany jest w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wzoru użytkowego nadesłać tłumaczenie dowodu potwierdzającego wystawienie wzoru użytkowego na wskazanej w oświadczeniu wystawie na język polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski.

UPRP wzywa postanowieniem, pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa, do uzupełnienia zgłoszenia wzoru użytkowego w wyznaczonym terminie, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono ww. tłumaczenia.

Zgłaszający, który nabył prawo do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa z wystawienia wzoru użytkowego dokonanego przez inną osobę, powinien w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wzoru użytkowego nadesłać oświadczenie o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszeństwa.

UPRP wzywa postanowieniem, pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa, do uzupełnienia zgłoszenia wzoru użytkowego w wyznaczonym terminie jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono ww. oświadczenia.

Jak sporządzić prawidłowy opis:

Opis nie może zawierać treści sprzecznych z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami albo określających cechy i zalety, których wynalazek w sposób oczywisty nie posiada, określeń fantazyjnych i imion własnych oraz nieokreślonych technicznie nazw handlowych.

Opis powinien określać:

 • tytuł wzoru użytkowego, który precyzyjnie i zwięźle określa techniczne przeznaczenie wzoru użytkowego i jest pozbawiony wszelkiego rodzaju wyszukanych nazw,
 • dziedzinę techniki, której dotyczy wzór użytkowy,
 • stan techniki, znany zgłaszającemu i przydatny do zrozumienia wzoru użytkowego, a zwłaszcza jego nowość, do poszukiwań w stanie techniki związanym z wzorem użytkowym I do badania.wzoru użytkowego; zaleca się, aby w tej części opisu przytaczać także dane bibliograficzne publikacji dotyczących stanu techniki; dopuszcza się zobrazowanie stanu techniki rysunkami na.osobnych arkuszach z zaznaczeniem, że dotyczą one stanu techniki.
 • problem techniczny do rozwiązania,
 • ujawnienie wzoru użytkowego, zgodnie z zastrzeżeniami patentowymi, w taki sposób, aby zarówno problem techniczny, nawet jeżeli nie jest wprost przedstawiony, jaki jego rozwiązanie, były zrozumiałe,
 • ewentualne korzystne skutki wynalazku w odniesieniu do dotychczasowego stanu techniki,
 • figury rysunków,
 • przemysłowe zastosowanie wzoru użytkowego

Zastrzeżenia

Zastrzeżenia są najważniejszą częścią ochrony. To one będą definiować co tak na prawdę jest wzorem użytkowym.

 1. Zgłoszenie wzoru użytkowego może zawierać tylko jedno zastrzeżenie niezależne.
 2. W celu sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym oraz do przedstawienia cech różnych postaci przedmiotu lub jego części składowych można w zgłoszeniu zawrzeć zastrzeżenia zależne.
 3. Określają zastrzegany wzór użytkowy i zakres żądanej ochrony przez podanie cech technicznych rozwiązania odnoszących się do budowy lub związków konstrukcyjnych wzoru użytkowego; zastrzeżenia ochronne powinny być jasne i zwięzłe oraz w całości poparte opisem wzoru użytkowego.
 4. Każde zastrzeżenie powinno być ujęte jasno, w jednym zdaniu lub równoważniku zdania.
 5. Oprócz zastrzeżenia niezależnego, które powinno przedstawiać ogół cech zgłaszanego wzoru użytkowego ujętego w zgłoszeniu, w zgłoszeniu może występować odpowiednia liczba zastrzeżeń zależnych dla przedstawienia postaci wzoru użytkowego lub sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym lub innym zastrzeżeniu zależnym.
 6. Nie powinny podawać, jakich cech wzór użytkowy nie posiada.
 7. Nie mogą zawierać treści sprzecznych z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami albo określających cechy i zalety, których wzór użytkowy w sposób oczywisty nie posiada, określeń fantazyjnych i imion własnych oraz nieokreślonych technicznie nazw handlowych.
 8. Nie powinny one też zawierać sformułowań mających charakter oceny wzoru użytkowego lub oceny poszczególnych jego cech.
 9. W zastrzeżeniach ochronnych nie należy podawać cech, które nie zostały przedstawione w opisie.
 10. Jeżeli, uwzględniając złożoność wzoru użytkowego, zgłaszający sformułował więcej niż jedno zastrzeżenie zastrzeżenia te powinny być kolejno ponumerowane cyframi arabskimi.

Rysunki

Rysunki powinny przedstawiać istotne cechy techniczne wzoru. Rysunki powinny przedstawiać przedmiot wzoru użytkowego w tylu ujęciach, ile stosownie do jego złożoności jest potrzebne do zrozumienia wzoru użytkowego w połączeniu z opisem i zastrzeżeniami ochronnymi.

Poszczególne figury na rysunkach mogą obejmować przekroje i określone części przedmiotu wzoru użytkowego.

W razie potrzeby rysunki wzoru użytkowego powinny przedstawiać na figurze oznaczonej numer jeden ogólny widok przedmiotu zgłoszenia.

Skrót opisu

Do zgłoszenia załącz również skrót opisu. Pozwoli to czytającym zadecydować, czy mają zapoznawać się z treścią całego zgłoszenia.

Skrót nie powinien zawierać stwierdzeń co do zalet i wartości wzoru użytkowego ani informacji i przewidywań co do stosowania wzoru użytkowego w określonym miejscu, czasie lub przez określone osoby.

Nie może także zawierać treści sprzecznych z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami albo określających cechy i zalety, których wzór użytkowy w sposób oczywisty nie posiada, określeń fantazyjnych imion własnych oraz nieokreślonych technicznie nazw handlowych.

Skrót opisu powinien podawać numer tej figury rysunku, która spośród figur znajdujących się w zgłoszeniu najlepiej obrazuje wzór użytkowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wskazanie więcej niż jednej figury rysunku.

Skrót opisu powinien zawierać zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot charakterystyczne cechy techniczne wzoru użytkowego oraz wskazanie jego przeznaczenia, jeżeli nie wynika to z określenia samego przedmiotu.

Opłaty odnośnie wynalazków

Warunkiem wszczęcia postępowania przed Urzędem Patentowym RP, mającego na celu uzyskanie ochrony jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie zgodnie z tabelą opłat, link: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/wynalazki-i-wzory-u%C5%BCytkowe/wynalazki-i-wzory-u%C5%BCytkowe-procedura-krajowa/oplaty-zgloszeniowe

Przykładowe opłaty:


550 zł – zgłoszenie w formie tradycyjnej

500 zł – zgłoszenie w formie elektronicznej

25zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków,

100zł – od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo,

60 zł – od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym.

Stan na 23.04.2020.

Pełnomocnictwo

Stroną w postępowaniu przed UPRP jest zgłaszający, który może działać za pomocą pełnomocnika.

Kto może być pełnomocnikiem?

 • Rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
 • Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również (poza rzecznikiem patentowym lub osobą świadcząca usługi transgraniczne) współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia

Pełnomocnikiem strony do jednej czynności może być tylko jedna osoba fizyczna.

Procedura rozpatrywania zgłoszeń

Wzór użytkowy- co to jest, jak chronić i na jak długo (kompendium) 3

Zgłoszenie

Dzień, w którym zgłoszenie zostanie złożone lub wpłynie do UPRP uznawany jest za dzień dokonania zgłoszenia (data zgłoszenia), pod warunkiem że zgłoszenie to spełnia wymogi formalne.

Czyli zawiera co najmniej podanie (zawierające oznaczenie zgłaszającego/zgłaszających, określenie przedmiotu zgłoszenia, wniosek o udzielenie patentu, patentu dodatkowego/prawa
ochronnego na wzór użytkowy) opis i zastrzeżenie/zastrzeżenia patentowe/ ochronne oraz rysunki przy zgłoszeniu wzoru użytkowego – obligatoryjnie, przy zgłoszeniu wynalazku – jeżeli są pomocne do zrozumienia wynalazku.

Uznanie dokonania zgłoszenia następuje również w przypadku, w którym zostanie ono odebrane w Urzędzie Patentowym za pomocą telefaksu, pod warunkiem, że oryginał tego zgłoszenia dostarczony będzie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem.

Jeżeli przekroczony zostanie termin 30 dni to dat zgłoszenia jest dzień wpływu kompletnego oryginału.

W przypadku niespełnienia wymogów formalnych zgłoszenia za datę zgłoszenia uznaje się datę ich uzupełnienia.

Badanie formalnoprawne

Badanie formalnoprawne to etap polegający na sprawdzeniu poprawności i kompletności dokumentacji zgłoszeniowej.

W jego trakcie zgłaszający może uzupełnić brakujące dokumenty, a UPRP rozpatruje złożone przez stronę wnioski formalne np. o przyspieszenie wydania raportu.

Wstępna ocena zdolności patentowej

Wymagania dla wynalazków są praktycznie identyczne na całym świecie, dla wzorów użytkowych różnią się w zależności od kraju.

W Polsce istnieje możliwość konwersji wynalazku na wzór użytkowy, lecz niestety nie na odwrót.

 1. Przedmiot zgłoszenia

UPRP sprawdza czy zgłoszone rozwiązanie można uznać za wzór użytkowy w rozumieniu ustawy pwp. UPRP sprawdza też czy przedmiot zgłoszenia został jasno przedstawiony w zastrzeżeniach (czy można określi, co jest zastrzegane).

2. Wykluczenie z ochrony

UPRP sprawdza czy wzór użytkowy nie jest wykluczony z ochrony w rozumieniu ustawy pwp.

3. Wystarczające ujawnienie

UPRP sprawdza czy opis przedstawia wzór użytkowy na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wzór użytkowy urzeczywistnić.

4. Przemysłowa stosowalność

UPRP sprawdza czy wg wzoru użytkowego może być uzyskiwany wytwór w rozumieniu technicznym.

5. Jednolitość

UPRP sprawdza czy zgłoszenie wzoru użytkowego zawiera jedno rozwiązanie. Jeżeli wymóg jednolitości ne jest spełniony, UPRP wskazuje zastrzeżenia..

6. Porównanie ze stanem techniki

UPRP porównuje wzór użytkowy ze stanem techniki. UPRP ocenia nowość — czy wzór użytkowy nie jest częścią stanu techniki oraz poziom wynalazczy – czy nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki

Przekształcenie (konwersja) zgłoszenia wynalazku w zgłoszenie wzoru użytkowego:

 • jest to dodatkowe uprawnienie zgłaszającego, z którego może skorzystać bez wskazywania powodu,
 • korzystanie z tego uprawnienia zazwyczaj wynika z faktu wystąpienia przeszkód do udzielenia patentu, a z drugiej strony ze świadomości większych szans na uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy,
 • wymagany wniosek strony o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy,
 • termin: w toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku lub w okresie dwóch miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o odmowie udzielenia patentu,
 • datę takiego zgłoszenia wzoru użytkowego stanowi data zgłoszenia wynalazku,
 • zgłoszenia na podstawie konwersji musi spełniać wymogi formalne dla zgłoszenia wzoru użytkowego,
 • wymóg uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

Efektem badania wstępnego jest sprawozdanie o stanie techniki (w tym klasyfikacja zgłoszenia) i pisemna wstępna ocena.

 • Sprawozdanie i ocena są sporządzane w terminie dziewięciu miesięcy od daty pierwszeństwa.
 • Wszystkie urzędy patentowe klasyfikują wynalazki i wzory użytkowe za pomocą Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (IPC).
 • Polska wersja MKP dostępna jest pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/klasyfikacje
 • Część urzędów patentowych korzysta także z Cooperative Patent Classification (CPC), która stanowi rozszerzoną wersją MKP, https://www.cooperativepatentclassification.org/index
 • Klasyfikacje ułatwiają poszukiwanie podobnych rozwiązań.

Decyzje

Wyróżniamy 3 rodzaje decyzji (udzielenie, odmowa, umorzenie). Podobnie jak w przypadku postanowień możesz się od nich odwołać składając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargę do sądu administracyjnego.

Skarga do sądu administracyjnego:

 • środek zaskarżenia postanowienia przysługujący w momencie kiedy strona nie zgadza się z sentencją postanowienia i nie składa wniosku o ponowne rozparzenie sprawy lub w momencie kiedy strona nie zgadza się z rozstrzygnięciem wydanym w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy,
 • Brak wymogu wcześniejszego wyczerpania środka zaskarżenia w postępowaniu przed UPRP,
 • termin:30-dni od dnia doręczenia stronie decyzji/postanowienia,
 • właściwym sądem administracyjnym jet Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
 • skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem UPRP,
 • wymóg uiszczenia opłaty

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy:

 • ponowne rozpatrzenie sprawy polega na ponownym, pełnym, merytorycznym rozstrzygnięciu sprawy przez innego upoważnionego pracownika UPRP,
 • zwykły środek zaskarżenia przysługujący stronie, która może z niego skorzystać w sytuacji kiedy nie zgadza się z rozstrzygnięciem,
 • obligatoryjne uzasadnienie wniosku,
 • termin do złożenia wniosku w sprawie zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące od dnia doręczenia stronie decyzji,
 • odpowiednie zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego odwołania,
 • wymóg uiszczenia opłaty.

UPRP w WUP (Wiadomościach Urzędu Patentowego dokonuje ogłoszenia o udzielonych prawach wyłącznych, a także złożonych tłumaczeniach patentów europejskich.

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu do dokumentacji Urzędu Patentowego RP udostępniamy użytkownikom informacji patentowej serwis internetowy o nazwie Serwer Publikacji. W serwisie, w cyklach miesięcznych, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia w oficjalnym wydawnictwie Urzędu Patentowego RP – w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP), ukazują się pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych (stosownie do ogłoszeń o udzielonych patentach zamieszczonych w WUP), polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych (stosownie do ogłoszeń o udzielonych prawach ochronnych zamieszczanych w WUP), polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych (stosownie do ogłoszeń o zarejestrowanych wzorach przemysłowych zamieszczanych w WUP) oraz tłumaczeń na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (stosownie do ogłoszeń o tłumaczeniach zamieszczonych w WUP). Dokumenty te udostępniane są w formacie PDF).

cytat ze strony internetowej, link poniżej

link do powyższego: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/

Ochrona

Ochrona wzoru użytkowego – 10 lat od daty zgłoszenia. Warunkiem utrzymania ochrony jest prawidłowe wnoszenie opłat za kolejne okresy ochrony.

Opłaty za ochronę wnoszone są po doręczeniu zgłaszającemu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa. Uiszcza je co do zasady uprawniony lub prawidłowo ustanowiony przez niego pełnomocnik.

Podważenie prawa patentowego

Przyznane przez UPRP prawo wyłączne może zostać podważone przez osoby trzecie.

Ponadto, na wniosek uprawnionego z patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy, patent lub prawo ochronne na wzór użytkowy może być ograniczony przez zmianę zastrzeżeń patentowych/ochronnych.

Sprzeciw Unieważnienie
W okresie 6 miesięcy od daty opublikowania w WUP informacji o udzieleniu patentu/prawa ochronnego. Sprzeciw rozpatrywany jest przez wyznaczonego eksperta. W całym okresie od daty opublikowania w WUP informacji o udzieleniu patentu/prawa ochronnego. Unieważnienie rozpatrywane jest przez kolegium w trybie postępowania spornego.

Wyszukiwarki literatury patentowej

Przed zgłoszeniem możesz samodzielnie sprawdzić czy istnieją podobne rozwiązania. W tym celu możesz skorzystać z następujących wyszukiwarek:

Polskich:

 • Wyszukiwarka UPRP – baza praw chronionych przez UPR, zawiera min. zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych oraz udzielone patenty i opisy ochronne wzorów użytkowych
 • Serwer Publikacji – baza udzielonych praw wyłącznych, zawiera m.in. patenty, opisy ochronne wzorów użytkowych, a także walidowane patenty europejskie

Zagranicznych:

Krajowe/regionalne, większość urzędów krajowych/regionalnych udostępnia wyszukiwarki z rodzinnymi publikacjami patentowym

Światowe:

Google patents- https://patents.google.com/

Patentscope – https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

Espacenet – https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html

Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej.
Zapisz się na newsletter.

Zapisz się i otrzymuj ciekawe informacje!

Udostępnij!