Co to jest wzór przemysłowy? Przykłady wzorów przemysłowych‎ (rejestracja, definicja, jak zastrzec i zgłosić + urząd patentowy)

tablica kanban
System Kanban, metoda lean manufacturing, zarządzanie zapasami i produkcja
18 grudnia, 2022
7 mura
7 muda, czyli 7 strat. Lean management i metody na wyeliminowanie straty [marnotrawstwo, przykłady, definicja]
18 grudnia, 2022

Co to jest wzór przemysłowy? Przykłady wzorów przemysłowych‎ (rejestracja, definicja, jak zastrzec i zgłosić + urząd patentowy)

wzór przemysłowy
Co to jest wzór przemysłowy? Przykłady wzorów przemysłowych‎ (rejestracja, definicja, jak zastrzec i zgłosić + urząd patentowy) 1

Co to jest wzór przemysłowy?

Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez:

 • cechy linii, konturów, kształtów
 • kolorystykę
 • fakturę lub materiał wytworu
 • ornamentację wyrobu

Aktem prawnym regulującym wzory przemysłowe jest ustawa prawo własności przemysłowej.

Posłużmy się przykładem firmy, która wyprodukowała innowacyjny fotel do siedzenia, który jest niezwykle funkcjonalny. Po naciśnięciu specjalnego przycisku otwiera się podłokietnik i oferuje miejsce na gazety do czytania.

Owa firma chciałaby skorzystać z ochrony wzoru przemysłowego.

I co my dokładnie możemy tutaj zrobić.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Czy możemy zgłosić zarówno wygląd fotela, jak i jego nietypową funkcjonalność, tak aby podlegały ochronie jako wzór przemysłowy?

Wzór przemysłowy odnosi się do wyglądu całości lub części produktu, obejmującego w szczególności:

 • cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz jego ornamentację
 • kombinację cech powyższych

Wzór przemysłowy jest raczej kategorią przeznaczoną do ochrony wyglądu zewnętrznego wytworu. Ochronie nie podlegają cechy wzoru dyktowane funkcją techniczną.

Ochroną może więc być objęty każdy wygląd produktu wytworzonego w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy. Przykładowo dotyczy to wytworów takich jak:

 • zabawki
 • urządzenia i przyrządy medyczne
 • wzory graficzne
 • opakowania, pojemniki
 • wyroby tekstylne
 • meble
 • aranżacja wnętrz
 • zegarki
 • biżuteria
 • artykuły gospodarstwa domowego

Przykłady wzorów przemysłowych (jest ich wiele i otaczają nas zewsząd):

Co to jest wzór przemysłowy? Przykłady wzorów przemysłowych‎ (rejestracja, definicja, jak zastrzec i zgłosić + urząd patentowy) 2

Wzory przemysłowe ochrona i urzędy

Co to jest wzór przemysłowy? Przykłady wzorów przemysłowych‎ (rejestracja, definicja, jak zastrzec i zgłosić + urząd patentowy) 3Tryb krajowy, UPRP, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej https://uprp.gov.pl/pl
Co to jest wzór przemysłowy? Przykłady wzorów przemysłowych‎ (rejestracja, definicja, jak zastrzec i zgłosić + urząd patentowy) 4Tryb unijny, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl
Co to jest wzór przemysłowy? Przykłady wzorów przemysłowych‎ (rejestracja, definicja, jak zastrzec i zgłosić + urząd patentowy) 5Tryb międzynarodowy, Światowa organizacja własności intelektualnej (WIPO) https://www.wipo.int/portal/en/index.html

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

UPRP, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym m.in. w sprawach udzielania praw ochronnych z rejestracji wzorów przemysłowych.

Do zadań urzędu odnośnie wzorów przemysłowych należy:

 • Przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wzorów przemysłowych , dokonanych w celu uzyskania ochrony.
 • Orzekanie w sprawach udzielania praw ochronnych na wzory przemysłowe ,
 • Rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym ws. wzorów przemysłowych
 • Prowadzenie rejestru wzorów przemysłowych
 • Prowadzenie elektronicznej bazy praw z rejestracji wzorów przemysłowych .
 • Udział w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu m.in. praw z rejestracji wzorów przemysłowych, w szczególności Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), jest odpowiedzialny za zarządzanie znakiem towarowym i zarejestrowanym wzorem wspólnotowym.

Urząd współpracuje również z urzędami ds. własności intelektualnej państw członkowskich UE oraz partnerami międzynarodowymi w celu zharmonizowania procesu rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Europie i na świecie.

EUIPO jest także administratorem bazy https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome#/dsview Design View, która umożliwia proste wyszukiwanie wzorów zarejestrowanych w urzedach krajowych i regionalnych, w tym zarejestrowanych w procedurze międzynarodowej.

Światowa organizacja własności intelektualnej (WIPO)

Światowa organizacja własności intelektualnej (WIPO) jest jedną z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.

Co więcej, WIPO jest ponadto odpowiedzialne za obsługę i utrzymywanie Międzynarodowego Systemu Haskiego. Jest to system alternatywny dla krajowych procedur zgłoszeń wzorów przemysłowych w wielu krajach świata. WIPO obsługuje go za pośrednictwem swojego biura- Międzynarodowe Biuro WIPO.

Wyżej wspomniane biuro jest także administratorem bazy Hague Express( https://www3.wipo.int/designdb/hague/en/ ), za pomocą której można sprawdzić rejestrację wzorów przemysłowych w procedurze międzynarodowej.

Bazy wzorów przemysłowych, a także inne potrzebne narzędzia

Przed zgłoszeniem wzoru przemysłowego koniecznie sprawdź czy podobny nie został już zarejestrowany

Zgłaszający wzór powinien upewnić się, czy wzór identyczny lub wywołujący podobne ogólne wrażenie nie został już wcześniej ujawniony.

Ochronie może podlegać wzór, który w dacie zgłoszenia jest nowy oraz posiada indywidualny charakter.

Baza wzorów przemysłowych- Register Plus

Dobrze wiedzieć także, że bazą wzorów przemysłowych jest Register Plus, https://regservds.uprp.pl/register/regviewer

W tej bazie znajdują się tylko i wyłącznie informacje o prawach z rejestracji wzorów przemysłowych wydanych w trybie krajowym. Jest ona dostępna na stronie UPRP.

Co to jest wzór przemysłowy? Przykłady wzorów przemysłowych‎ (rejestracja, definicja, jak zastrzec i zgłosić + urząd patentowy) 6

Design View

Design View do którego link już udostępniłem w tym artykule, to baza wzorów przemysłowych. Jest centralną bazą danych, w której zawarte są informacje na temat zarejestrowanych wzorów przemysłowych – niezależnie od wybranego przez zgłaszającego trybu:

 • krajowego
 • regionalnego (wspólnotowego)
 • międzynarodowego

Hague Express

Baza Hague Express jest aktualizowana co tydzień. Zawiera dane bibliograficzne oraz reprodukcje wzorów przemysłowych. W dodatku rejestry międzynarodowe które wygasły nie są usuwane z tej bazy.

Także pamiętaj aby sprawdzić daty, ponieważ mogą być w pewnych sytuacjach przez Ciebie użyte.

Klasyfikacja Lokarneńska

Każdy wzór przemysłowy odnosi się do pewnego rodzaju produktu oraz jego istotnych cech, które odróżniają go od innych produktów.

Dla celów systematyzacji i ułatwiania klasyfikowania wzorów pod względem dziedzin, których one dotyczą, utworzono specjalną klasyfikację, jej nazwa to- Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych (Klasyfikacja Lokareńska).

Składa się z numerów klas 1-32 i do każdej klasy przypadają właściwe wytwory, link https://grab.uprp.pl/Klasyfikacje/Strony%20witryny/Klasyfikacja%20lokarne%C5%84ska.aspx

DesignClass

DesignClass jest to narzędzie ułatwiające stosowanie Klasyfikacji Lokareńskiej. Skorzystanie z takiej klasyfikacji jest o tyle ważne, że właściwe określenie przedmiotu zgłoszenia (tytułu wzoru) ułatwia ekspertowi sklasyfikowanie wzoru.

To z kolei umożliwia późniejsze poszukiwania w bazach wzorów.

Link do bazy: https://euipo.europa.eu/designclass/

Jak zgłosić wzór przemysłowy?

 1. Wypełniamy wniosek
Co to jest wzór przemysłowy? Przykłady wzorów przemysłowych‎ (rejestracja, definicja, jak zastrzec i zgłosić + urząd patentowy) 7

2. Podanie o udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (forma tradycyjna lub online)

Sposoby dokonywania zgłoszeń:

 • osobiście
 • pocztą tradycyjną
 • telefaks (oryginał zgłoszenia musi wpłynąć do urzędu w ciągu 30 dni)
 • online przez platformę PUEUO

Wzory przemysłowe, wymogi przy rejestracji

Aby zarejestrować wzór przemysłowy musi on spełniać wymogi określone w przepisach ustawy Prawo własności przemysłowej.

 1. Dotyczy postaci wytworu lub jego części – musi odnosić się do zewnętrznych elementów wytworu, np:

-linii,

-konturów,

-kształtów,

faktury- czyli właściwości powierzchni,

ornamentacji,

kolorystyki.

2. Jest nowy

Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, nie został on udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzór uważa się za identyczny z wystawionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego nieistotnymi szczegółami.

Nowość wzoru nie zostaje zniweczona, jeżeli został on udostępniony publicznie w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę dokonania zgłoszenia:

 • przez twórcę, jego następcę prawnego lub osobę trzecią,
 • w wyniku dostarczonej informacji lub działania twórcy albo jego następcy prawnego

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje twórcy wzoru, na warunkach określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej. Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru przemysłowego, należy wskazać właściwy w danym przypadku artykuł ustawy pwp.

Jakie istnieje tutaj rozróżnienie?

 1. Kilku współtwórców
 2. Jeżeli wzór został zaprojektowany w ramach wykonywania obowiązków służbowych
 3. Gdy kilku przedsiębiorców zawarło umowę, z której wynika, któremu z nich będzie przysługiwać prawo z rejestracji wzoru
 4. W przypadku gdy wzór został zaprojektowany przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy i przedsiębiorca w ramach umowy uzyskał prawo do całości bądź części utworu
 5. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. W przypadku przeniesienia praw do uzyskania prawa z rejestracji (należy pamiętać, że umowa taka wygasa, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej)
 6. Jeżeli twórca wzoru przeniósł prawo do uzyskania prawa z rejestracji nieodpłatnie lub za uzgodnioną opłatą na rzecz przedsiębiorcy albo przekazał mu wzór do korzystania

WAŻNE!

Przed dokonaniem zgłoszenia sprawdź czy opracowany wzór jest nowy i posiada indywidualny charakter. A także czy nie koliduje ze wzorem wcześniej ujawnionym.

Weryfikację możesz przeprowadzić badając produkty w danym asortymencie dostępnym na rynku. Oraz sprawdzając bazy danych zarejestrowanych wzorów przemysłowych UPRP, EUIPO i WIPO.

Przykład dla Ciebie.

Czy jeśli posiadamy komplet stół i krzesła to musimy dokonać dwóch zgłoszeń jeśli chcemy zarejestrować wzór przemysłowy?

Jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte odrębne postacie wytworu, mające wspólne cechy istotne (odmiany wzoru przemysłowego). Ich liczba nie może przekraczać dziesięciu, chyba że odmiany te w całości tworzą kompletny wytwór.

Zgłoszenie wzoru przemysłowego w celu uzyskania prawa z rejestracji powinno obejmować kilka elementów.

Podanie

Musi zawierać co najmniej:

 • oznaczenie zgłaszającego,
 • określenie przedmiotu zgłoszenia,
 • wniosek o udzielenie prawa z rejestracji.

Ilustracje

Ilustracja wzoru przemysłowego to np. rysunki, fotografie, czy nawet próbki materiału włókienniczego.

Ilustracja powinna przedstawiać przedmiot wzoru przemysłowego z wyraźnym wskazaniem cech istotnych wzoru. W przypadku gdy nowy indywidualny charakter posiada część wytworu, ilustracja wzoru przemysłowego musi przedstawiać całość wyboru.

Opis ilustracji

Opcjonalnie do zgłoszenia możemy dołączyć opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego.

Opis powinie odnosić się wyłącznie do ustawowych cech wzoru przemysłowego, uwidocznionych na ilustracji.

Co jeszcze?

Oprócz podania i ilustracji wzoru przemysłowego zgłoszenie powinno obejmować elementy wymienione niżej:

dowód pierwszeństwa– dowód potwierdzający zgłoszenie wzoru przemysłowego we wskazanym państwie bądź dowód wystawienia na określonej wystawie. Należy go dołączyć z przypadku, gdy zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa.

oświadczenia – te dotyczące uprzedniego pierwszeństwa

1. Oświadczenie o chęci skorzystania z uprzedniego pierwszeństwa: Oświadczenie składane w podaniu w przypadku kiedy zgłaszający ubiega się o przyznanie uprzedniego pierwszeństwa. Takie oświadczenie powinno wskazywać co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce, kraj i charakter wystawy oraz datę wystawienia wzoru przemysłowego na wystawie.

2. Oświadczenie o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa: Oświadczenie zgłaszającego składane wyłącznie w przypadku, kiedy zgłaszający nabył prawo do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa przysługującego ze zgłoszenia bądź wystawienia wzoru przemysłowego dokonanego przez inną osobę.

dowód uprawnienia lub zezwolenia – to dowód uprawnienia lub zezwolenia na używanie w obrocie oznaczeń takich jak:

 • symbole RP- godło, hymn, barwy
 • symbole obcego państwa
 • symbole o charakterze patriotycznym, religijnym lub kulturowym
 • oznaczenia urzędowo uznanie, np znak jakości itp

Przy czym taki dowód jest istotny, jeżeli zgłoszony wzór przemysłowy zawiera wymienione oznaczenia.

pełnomocnictwo– jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika

Opłaty za zgłoszenie wzoru przemysłowego

Warunkiem kontynuowania postępowania o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy przed Urzędem Patentowym RP jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie zgodnie z tabelą opłat:

https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/inne/op%C5%82aty-w-post%C4%99powaniu

Opłata za zgłoszenie powinna być uiszczona równocześnie z wniesieniem podania. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak opłaty, to zgłaszający zostanie wezwany do jej uiszczenia pod rygorem umorzenia postępowania.

W takim przypadku, opłata za zgłoszenie powinna zostać uiszczona w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia wezwania Urzędu Patentowego.

Co dzieje się po tym jak dokonamy zgłoszenia do Urzędu Patentowego?

Co to jest wzór przemysłowy? Przykłady wzorów przemysłowych‎ (rejestracja, definicja, jak zastrzec i zgłosić + urząd patentowy) 8

Badanie formalno-prawne (weryfikacja opłaty, sprawdzenie dokumentacji itp.)

Badanie merytoryczne – sprawdza czy zgłoszony wzór spełnia wymogi określone w ustawie pwp, w szczególności:

 1. Czy wzór dotyczy postaci wytworu lub jego części?

Badanie merytoryczne weryfikuje, czy wzór odnosi się do zewnętrznych elementów wytworu, takich jak:

 • kształt
 • faktura
 • układ linii
 • kontury
 • właściwości powierzchni
 • rysunek
 • ornament
 • kolorystyka itp.

2. Czy wzór zawiera oznaczenia i symbole z art 129 ust 1 pkt 8-11 ustawy pwp

3. czy wzór jest zgodny z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Weryfikacja czy wzór jest zgodny z prawem i czy nie narusza norm etycznych, społecznych i kulturowych.

Podsumowanie

Jeżeli nie zostanie spełniony któryś z wymogów formalnoprawnych lub merytorycznych, to UPRP wyda decyzję o umorzeniu postępowania lub odmowie decyzji rejestracji wzoru przemysłowego.

Urząd Patentowy RP wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego po stwierdzeniu, że zgłoszenie zostało sporządzone poprawnie. Po uprawomocnieniu się decyzji o rejestracji i wniesieniu opłaty ochronnej zarejestrowany wzór jest publikowany.

Co zrobić gdy dostaniemy decyzję odmowną?

Pamiętajmy, że nie jest to decyzja ostateczna. Można złożyć odwołanie od decyzji UPRP.

Złożone może być:

 • w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, lub
 • poprzez złożenie skargi do sądu

A co jeśli dostanę odmowę?

Od decyzji UPRP przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek może być złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Opłata od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi 100 zł (1000 zł w przypadku decyzji wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu) i jest uiszczana na konto Urzędu.

Jeżeli strona nie chce korzystać z prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść za pośrednictwem Urzędu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie przedmiotowej decyzji. Opłata za wpis od skargi wynosi 1000 zł i jest uiszczana na konto Sądu. Strona może ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

Ile trwa ochrona na wzór przemysłowy? Na jak długo rejestracja?

w przypadku otrzymania decyzji o rejestracji wzoru przemysłowego, warunkiem udzielenia prawa z rejestracji wzoru jest uiszczenie opłaty za pierwszy pięcioletni okres ochrony liczony od daty dokonania zgłoszenia w UPRP.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego może trwać maksymalnie 25 lat, a warunkiem utrzymania ochrony przez ten czas jest terminowe wnoszenie opłat za kolejne 5-cio letnie okresy ochronne.

Sprzeciw od decyzji o udzieleniu prawa rejestracji.

Może się zdarzyć, że ktoś wniesie sprzeciw od decyzji którą otrzymaliśmy.

Sprzeciw można wnieść w terminie 6 miesięcy od daty publikacji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa.

Po publikacji rejestracji może się również pojawić wniosek o unieważnienie.

Świadectwo rejestracji.

Dokumentem stwierdzającym udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy jest świadectwo rejestracji.

Udzielone prawo z rejestracji wzoru przemysłowego podlega wpisowi do rejestru wzorów przemysłowych oraz ogłoszeniu w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Przez uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, którego udziela Urząd Patentowy RP, nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na cały, obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Co to jest wzór przemysłowy? Przykłady wzorów przemysłowych‎ (rejestracja, definicja, jak zastrzec i zgłosić + urząd patentowy) 9

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)