fbpx

Otoczenie przedsiębiorstwa

Otoczenie przedsiębiorstwa

Otoczenie przedsiębiorstwa

Otoczenie przedsiębiorstwa
Dlaczego przedsiębiorcy, firmy i organizacje muszą cyklicznie badać swoje otoczenie?

 • ze względu na jego zmienność (zmienność otoczenia)
 • pojawiające się nowe możliwości
 • pojawiające się nowe zagrożenia
 • pojawiające się nowe wyzwania
 • pojawiające się nowe potrzeby

Otoczenie przedsiębiorstwa, inaczej otoczenie organizacji:


Co to?
Otoczenie organizacji jest to całokształt zjawisk, instytucji i procesów kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe. Zbiór zewnętrznych podmiotów i sił, które oddziałowują na możliwości rozwojowe oraz na utrzymywanie udanych transakcji z nabywcami.

Środowisko przedsiębiorstwa dzielimy na:


Makrootoczenie

(otoczenie ogólne, dalsze, przedmiotowe), na które pojedyncze przedsiębiorstwo nie ma wpływu i musi się do niego dostosowywać; obejmuje duże siły społeczne oddziałujące na wszystkie podmioty z mikrootoczenia. Należy do nich m.in.: ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny, międzynarodowy. Poniżej wymieniono i opisano niezbędne czynniki.

Otoczenie dalsze (makrootoczenie)


 • czynniki demograficzne
 • czynniki ekonomiczne
 • czynniki naturalne
 • czynniki techniczno-technologiczne
 • czynniki polityczno-prawne
 • czynniki „socjo”, kulturowe i społeczne

Czynniki demograficzne:


Liczba ludności, struktura ludności, wiek, poziom wykształcenia, poziom zamożności, migracja ludności, cechy charakterystyczne dla danego regionu.

Czynniki ekonomiczne, inaczej analiza siły nabywczej uzależnionej od:

Poziomu realnego dochodu i sposobu jego podziału, struktury i poziomu cen za produkty, materialne i usługi, skłonności do oszczędzania, stanu zadłużenia, dostępności kredytów i ich oprocentowania, tempa inflacji, polityki celnej, podatkowej.

Czynniki naturalne:


Klimat i ukształtowanie powierzchni, skutki efektu cieplarnianego i dziury ozonowej, zasoby surowcowe: nieograniczone (powietrze, woda), jak i te ograniczone odnawialne (żywność i lasy), również ograniczone nieodnawialne (złoża surowców). Poza tym doliczyć należy rosnący koszt energii, wzrastający poziom zanieczyszczeń, rola ruchów ekologicznych.i nastawienie rządu na rzecz ochrony środowiska.

Czynniki techniczno-technologiczne:


Postęp w technice i technologii, wielkość budżetu przeznaczana na badania i rozwój, nieograniczone możliwości innowacji, zagrożenia ze strony nauki, epokowe odkrycia, wątpliwe osiągnięcia.

Czynniki polityczno-prawne:


System prawny (regulacje,przepisy prawne i sprzeczności w przepisach), instytucje rządowe i parlamentarne (ich wpływ na kodyfikację prawa), grupy nacisku (lobby i pozostałe grupy interesu).

Czynniki kulturowe, społeczne:


Niezmienność podstawowych przekonań i wartości, kształtowanie światopoglądu przez szkołę, kościół, instytucje rządowe, kultura narodu zbiorem subkultur, poszanowanie tradycji, postrzeganie siebie i innych, dążność do samorealizacji, tolerancja, język, religia, instytucje kulturalne.

Prawidłowości w otoczeniu dalszym:


Czynniki otoczenia demograficznego, kulturowego i ekonomicznego wpływają na postępowanie konsumentów na rynku, czynniki otoczenia polityczno-prawnego, postęp techniczno-technologiczny i konkurencja wpływają na postępowanie przedsiębiorstwa na rynku, czynniki otoczenia polityczno-prawnego są zmieniane i regulowane przez państwo jako podmiot interwencjonizmu na rynku.

Reakcje przedsiębiorstwa na otoczenie mogą przebiegać w sposób:


 • stabilny, nastawiony na ponowne wykorzystywanie czynników, które zapewniły dotychczasowe powodzenie,
 • reaktywny wykorzystujący pewne elementy zmian, lecz bez rezygnowania z dotychczasowych doświadczeń,
 • antycypujący możliwe do przewidzenia szanse i zagrożenia oraz przystosowanie do nich przedsiębiorstwa,
 • odkrywczy poszukujący nowych zjawisk i możliwości dla tworzenia innowacyjnych sposobów postępowania,
 • kreatywny dla odkrywania i wykorzystywania nieznanych dotąd możliwości tworzenia produktów i zdobywania dla nich rynkuMikrootoczenie

(otoczenie celowe, bliższe, podmiotowe), w którym działa i na które może oddziaływać. Obejmuje podmioty z bezpośredniego otoczenia firmy wpływające na jej możliwości obsługi rynków. Obejmuje ono: dostawców, konkurentów, regulatorów, klientów, siłę roboczą, właścicieli i sojuszników strategicznych. Poniżej wymieniono i opisano bardziej szczegółowo te elementy.

Elementy otoczenia bliższego:


 • dostawcy – przedsiębiorstwa bądź osoby fizyczne dostarczające zasoby potrzebne firmie do realizacji prowadzonej działalności, nabywcy – ostateczni odbiorcy przedsiębiorstwa
 • sojusznicy strategiczni, pośrednicy – firmy wspierające działalność przedsiębiorstwa, głównie w promocji, dystrybucji i sprzedaży produktów finalnym odbiorcom
 • konkurenci – wszystkie firmy wytwarzające te same produkty albo substytuty lub działające w tym samym segmencie rynku


 • Do następnego razu RS
  Czy już wiesz, że mamy nowe produkty w zakładce sklep
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce.