Otoczenie przedsiębiorstwa. Makrootoczenie i mikrootoczenie. [czynniki rynkowe, przykłady, definicja]

paralelizm
Paralelizm -co to? (przykłady, definicja)
27 stycznia, 2023
Zdyskontowane przepływy pieniężne metoda DCF
Zdyskontowane przepływy pieniężne metoda DCF, wycena (metoda dochodowa i przedsiębiorstwo)
27 stycznia, 2023

Otoczenie przedsiębiorstwa. Makrootoczenie i mikrootoczenie. [czynniki rynkowe, przykłady, definicja]

Otoczenie przedsiębiorstwa

Otoczenie przedsiębiorstwa

Otoczenie przedsiębiorstwa
Otoczenie przedsiębiorstwa

Dlaczego przedsiębiorcy, firmy i organizacje muszą cyklicznie badać swoje otoczenie (otoczenie przedsiębiorstwa)?

 • ze względu na jego zmienność (zmienność otoczenia)
 • pojawiające się nowe możliwości
 • pojawiające się nowe zagrożenia
 • pojawiające się nowe wyzwania
 • pojawiające się nowe potrzeby

Otoczenie przedsiębiorstwa, inaczej otoczenie organizacji. Definicja.

Co to otoczenie przedsiębiorstwa? Z ang. business environment, czyli otoczenie organizacji jest to całokształt zjawisk, instytucji i procesów kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe. Zbiór zewnętrznych podmiotów i sił, które oddziałowywują na możliwości rozwojowe oraz na utrzymywanie udanych transakcji z nabywcami.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Otoczenie przedsiębiorstwa (środowisko) dzielimy na:

Makrootoczenie

(otoczenie ogólne, dalsze, przedmiotowe), na które pojedyncze przedsiębiorstwo nie ma wpływu i musi się do niego dostosowywać; obejmuje duże siły społeczne oddziałujące na wszystkie podmioty z mikrootoczenia. Należy do nich m.in.: ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny, międzynarodowy. Poniżej wymieniono i opisano niezbędne czynniki.

Otoczenie przedsiębiorstwa dalsze (makrootoczenie)

 • czynniki demograficzne
 • czynniki ekonomiczne
 • czynniki naturalne
 • czynniki techniczno-technologiczne
 • czynniki polityczno-prawne
 • czynniki „socjo”, kulturowe i społeczne

Czynniki demograficzne:

Liczba ludności, struktura ludności, wiek, poziom wykształcenia, poziom zamożności, migracja ludności, cechy charakterystyczne dla danego regionu. Mają one wszystkie wpływ na otoczenie przedsiębiorstwa.

Czynniki ekonomiczne, inaczej analiza siły nabywczej uzależnionej od:

Poziomu realnego dochodu i sposobu jego podziału, struktury i poziomu cen za produkty, materialne i usługi, skłonności do oszczędzania, stanu zadłużenia, dostępności kredytów i ich oprocentowania, tempa inflacji, polityki celnej, podatkowej.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Czynniki naturalne:

Klimat i ukształtowanie powierzchni, skutki efektu cieplarnianego i dziury ozonowej, zasoby surowcowe: nieograniczone (powietrze, woda), jak i te ograniczone odnawialne (żywność i lasy), również ograniczone nieodnawialne (złoża surowców). Poza tym doliczyć należy rosnący koszt energii, wzrastający poziom zanieczyszczeń, rola ruchów ekologicznych.i nastawienie rządu na rzecz ochrony środowiska.

Czynniki techniczno-technologiczne:

Postęp w technice i technologii, wielkość budżetu przeznaczana na badania i rozwój, nieograniczone możliwości innowacji, zagrożenia ze strony nauki, epokowe odkrycia, wątpliwe osiągnięcia.

Czynniki polityczno-prawne:

System prawny (regulacje,przepisy prawne i sprzeczności w przepisach), instytucje rządowe i parlamentarne (ich wpływ na kodyfikację prawa), grupy nacisku (lobby i pozostałe grupy interesu).

Czynniki kulturowe, społeczne:

Niezmienność podstawowych przekonań i wartości, kształtowanie światopoglądu przez szkołę, kościół, instytucje rządowe, kultura narodu zbiorem subkultur, poszanowanie tradycji, postrzeganie siebie i innych, dążność do samorealizacji, tolerancja, język, religia, instytucje kulturalne.

Prawidłowości w otoczeniu dalszym:

Czynniki otoczenia demograficznego, kulturowego i ekonomicznego wpływają na postępowanie konsumentów na rynku, czynniki otoczenia polityczno-prawnego, postęp techniczno-technologiczny i konkurencja wpływają na postępowanie przedsiębiorstwa na rynku, czynniki otoczenia polityczno-prawnego są zmieniane i regulowane przez państwo jako podmiot interwencjonizmu na rynku.

Reakcje przedsiębiorstwa na otoczenie mogą przebiegać w sposób:

 • stabilny, nastawiony na ponowne wykorzystywanie czynników, które zapewniły dotychczasowe powodzenie,
 • reaktywny wykorzystujący pewne elementy zmian, lecz bez rezygnowania z dotychczasowych doświadczeń,
 • antycypujący możliwe do przewidzenia szanse i zagrożenia oraz przystosowanie do nich przedsiębiorstwa,
 • odkrywczy poszukujący nowych zjawisk i możliwości dla tworzenia innowacyjnych sposobów postępowania,
 • kreatywny dla odkrywania i wykorzystywania nieznanych dotąd możliwości tworzenia produktów i zdobywania dla nich rynku

Mikrootoczenie

(otoczenie celowe, bliższe, podmiotowe), w którym działa i na które może oddziaływać. Obejmuje podmioty z bezpośredniego otoczenia firmy wpływające na jej możliwości obsługi rynków. Obejmuje ono: dostawców, konkurentów, regulatorów, klientów, siłę roboczą, właścicieli i sojuszników strategicznych. Poniżej wymieniono i opisano bardziej szczegółowo te elementy.

Elementy otoczenia przedsiębiorstwa bliższego:

 • dostawcy – przedsiębiorstwa bądź osoby fizyczne dostarczające zasoby potrzebne firmie do realizacji prowadzonej działalności, nabywcy – ostateczni odbiorcy przedsiębiorstwa
 • sojusznicy strategiczni, pośrednicy – firmy wspierające działalność przedsiębiorstwa, głównie w promocji, dystrybucji i sprzedaży produktów finalnym odbiorcom
 • konkurenci – wszystkie firmy wytwarzające te same produkty albo substytuty lub działające w tym samym segmencie rynku

Jakie są otoczenia przedsiębiorstwa?

Otoczeniem przedsiębiorstwa może być zarówno otoczenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne. W otoczeniu wewnętrznym znajdują się zasoby, które przedsiębiorstwo posiada i wykorzystuje do prowadzenia swojej działalności. Zasoby te obejmują:

 • ludzi (pracowników i klientów),
 • technologię,
 • finanse,
 • informacje,
 • produkty i
 • usługi.

Otoczenie zewnętrzne składa się z czynników, które mają wpływ na przedsiębiorstwo, ale przedsiębiorstwo nie ma na nie bezpośredniego wpływu.

Czynniki te obejmują:

 • politykę,
 • prawo,
 • gospodarkę,
 • jakość środowiska,
 • nawykowe zachowania konsumentów,
 • konkurencję,
 • przemysł, technologię,
 • naukę i wiedzę,
 • media i opinię publiczną.

Jak opisać otoczenie przedsiębiorstwa?

Otoczenie przedsiębiorstwa składa się z szeregu czynników, które mają wpływ na jego wyniki. Jest to wzajemnie powiązane środowisko składające się z czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

Czynniki zewnętrzne obejmują otoczenie makroekonomiczne, takie jak gospodarka, rynek, polityka, technologia i władza. Z kolei czynniki wewnętrzne obejmują strukturę organizacyjną, kulturę organizacyjną, strategię, cele, procesy i zasoby.

Bycie świadomym tego, jak każdy z tych czynników wpływa na przedsiębiorstwo, może pomóc w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej.

Jak dzielimy otoczenie organizacji?

Otoczenie organizacji można podzielić na cztery kluczowe składniki: otoczenie mikro, otoczenie makro, otoczenie przemysłowe i otoczenie zewnętrzne.

 • Otoczenie mikro obejmuje bezpośrednie otoczenie organizacji, takie jak klienci, pracownicy, dostawcy, konkurenci i społeczność lokalną.
 • Otoczenie makro obejmuje szerszy kontekst, w którym działa organizacja, w tym polityczny, gospodarczy, technologiczny, społeczny i kulturowy.
 • Otoczenie przemysłowe obejmuje określony sektor przemysłowy lub rynek, na którym działa organizacja, w tym konkurencję, przepisy, dostawców, klientów i technologię.
 • Otoczenie zewnętrzne obejmuje czynniki, które nie są bezpośrednio związane z organizacją, w tym politykę, zmiany klimatyczne, uwarunkowania kulturowe i społeczne oraz innowacje technologiczne.

Jaki jest wpływ otoczenia na przedsiębiorstwo? Przykład.

Otoczenie przedsiębiorstwa wpływa na jego działalność na wiele sposobów.

Otoczenie może wpływać na konkurencyjność przedsiębiorstwa, a także na jego pozycję w rynku, wybór technologii, strategii działania i wiele innych.

Wpływ otoczenia na przedsiębiorstwo może być pozytywny lub negatywny. Na przykład, zmiany w otoczeniu regulacyjnym mogą mieć wpływ na możliwości działania przedsiębiorstwa, a zmiany w otoczeniu technologicznym mogą wpływać na jego konkurencyjność.

Zmiany w otoczeniu konkurencyjnym mogą wpływać na decyzje biznesowe przedsiębiorstwa, a zmiany w otoczeniu społecznym mogą wpływać na strategię marketingową przedsiębiorstwa.

Otoczenie bliższe, mikrootoczenie przedsiębiorstwa i otoczenie dalsze, czyli makrootoczenie

Dobra strategia uwzględnia rozwój technologiczny biorąc pod uwagę czynnik konkurencyjny i gospodarczy. Analiza makrootoczenia ma olbrzymi pośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w stosunku do naszej działalności gospodarczej. Definicja jest prosta. Rozwój i ekspansja. Musimy umieć dostosować przekaz i marketing pod sprzedaż, aby wywierać pożądany efekt. Bo przecież sprzedaż naszych towarów to priorytet dla organizacji. Każde przedsiębiorstwo i każda firma musi współpracować aby przetrwać.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Otoczenie przedsiębiorstwa. Makrootoczenie i mikrootoczenie. [czynniki rynkowe, przykłady, definicja] 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Jaki jest wpływ otoczenia na przedsiębiorstwo?

Otoczenie może wpływać na przedsiębiorstwo w znacznym stopniu. Środowisko biznesowe składa się zarówno z czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Czynniki zewnętrzne obejmują ekonomię, politykę, wyniki innych firm na konkurencyjnym rynku, poziom konkurencyjności, trendy rynkowe itp. Wewnątrz firmy ocenia się takie aspekty jak struktury i technologie, usługi itp. Każdy z tych czynników może wpływać na przedsiębiorstwo, skutecznie wpływając na jego możliwości marketingowe, produkty, stan finansowy, produkcję, zatrudnienie itp. Przedsiębiorstwa muszą zatem zidentyfikować zmienne w ich otoczeniu i wykorzystać je w swoich strategiach biznesowych, aby zmaksymalizować ich efekty i skuteczność.

Jakie elementy tworza otoczenie przedsiębiorstwa?

Otoczenie przedsiębiorstwa składa się z trzech elementów: otoczenia mikro, otoczenia mezo i otoczenia makro.
Otoczenie mikro to otoczenie bezpośrednie, w skład którego wchodzą klienci, dostawcy, konkurenci i lokalny otoczenie społeczne przedsiębiorstwa. Z tego powodu przedsiębiorca powinien poświęcać dużo uwagi tym elementom i starannie planować działania wobec nich.
Otoczenie mezo to kontekst wyższego poziomu, będący pośrednim otoczeniem dla firm. Zawiera regionalne otoczenie społeczne, instytucje i organizacje, ogólnokrajowe uwarunkowania gospodarcze i polityczne oraz zasoby.
Otoczenie makro jest wysoce złożone i składa się z globalnego otoczenia społecznego, uwarunkowań i tendencji politycznych i gospodarczych, prawa, finansów, innowacji, technologii, rynków i zasobów.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)