Poziomy gotowości technologicznej -co to TRL? (definicja i przykłady)

Jak być zorganizowanym
Jak być zorganizowanym? Zasada na zarządzanie sobą samym w czasie [efektywny i skuteczny]
17 grudnia, 2022
model kano
Model Kano – Co to jest badanie satysfakcji klienta (kwestionariusz badający zadowolenie, jakość i poziom wymagań, definicja, przykłady)
17 grudnia, 2022

Poziomy gotowości technologicznej -co to TRL? (definicja i przykłady)

poziomy gotowosci technologicznej
Poziomy gotowości technologicznej -co to TRL? (definicja i przykłady) 1

Czym są poziomy gotowości technologicznej (TRL)? Definicja.

Poziomy Gotowości Technologicznej (TRL) to skala, która ocenia stopień zaawansowania technologicznego danego rozwiązania. Każdy z poziomów TRL określa stopień, w jakim dane technologie zostały zweryfikowane, zatwierdzone, wypróbowane i wdrożone. Skala TRL składa się z dziewięciu poziomów, od TRL 1 (koncepcja) do TRL 9 (produkt na skalę masową). Wyższy poziom TRL oznacza, że technologia jest bardziej zaawansowana i wypróbowana.

Poziomy gotowości technologicznej (ang. TRLtechnology readiness levels) to metoda szacowania dojrzałości technologii na etapie nabywania programu, opracowana w NASA w latach siedemdziesiątych.

Zastosowanie TRL umożliwia spójne, jednolite dyskusje na temat dojrzałości technicznej w różnych rodzajach technologii. TRL określa się podczas oceny gotowości technologicznej (TRA- Technology Readiness Assessment), która bada koncepcje programu, wymagania technologiczne i wykazane możliwości technologiczne.

TRL oparte są na skali od 1 do 9, przy czym 9 jest najbardziej dojrzałą technologią.

Departament Obrony USA stosował skalę do zamówień od wczesnych lat 2000.

Do 2008 r. skala była również używana w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA- European Space Agency), o czym świadczy ich podręcznik- ESA handbook link.

Komisja Europejska zaleciła finansowanym przez UE projektom badawczym i innowacyjnym przyjęcie skali w 2010 r.

TRL zostały w konsekwencji wykorzystane w 2014 r. w programie UE „Horyzont 2020”.

W 2013 r. skala TRL została dodatkowo potwierdzona przez normę ISO 16290: 2013.

Szeroka krytyka przyjęcia skali TRL przez Unię Europejską została opublikowana w czasopiśmie The Innovation Journal, stwierdzając, że „konkretność i wyrafinowanie skali TRL stopniowo zmniejszało się, gdy jej użycie wykraczało poza pierwotny kontekst (programy kosmiczne)”.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Historia

Poziomy gotowości technologicznej zostały pierwotnie opracowane w NASA w 1974 r. i formalnie zdefiniowane w 1989 r. Oryginalna definicja obejmowała siedem poziomów, ale w latach 90. NASA przyjęła obecną dziewięciopoziomową skalę, która następnie zyskała szeroką akceptację.

Metodologię TRL opracował Stan Sadin w centrali NASA w 1974 r.

Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych przyjęły stosowanie poziomów gotowości technologicznej w latach 90.

W 1995 r. John C. Mankins z NASA napisał artykuł, który omawiał wykorzystanie TRL przez NASA, rozszerzył skalę i zaproponował rozszerzone opisy dla każdego TRL.

W 1999 r. Ogólne Biuro Rachunkowe (General Accounting Office -GAO) Stanów Zjednoczonych wydało wpływowy raport, w którym zbadano różnice w przejściu technologii między DOD a sektorem prywatnym.

W Unii Europejskiej Europejska Agencja Kosmiczna przyjęła skalę TRL w połowie 2000 roku. Jej podręcznik jest ściśle zgodny z definicją TRL dla NASA.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Obecne poziomy gotowości technologicznej – definicje

Poziomy gotowości technologicznej -co to TRL? (definicja i przykłady) 2

TRL według NASA:

The current nine-point NASA scale is: Obecna dziewięciopunktowa skala NASA to:
TRL 1 – Basic principles observed and reported TRL 1 – Podstawowe zasady przestrzegane i zgłaszane
TRL 2 – Technology concept and/or application formulated TRL 2 – Opracowano koncepcję technologii i / lub aplikację
TRL 3 – Analytical and experimental critical function and/or characteristic proof-of concept TRL 3 – Analityczna i eksperymentalna funkcja krytyczna i / lub charakterystyczny dowód koncepcji
TRL 4 – Component and/or breadboard validation in laboratory environment TRL 4 – Walidacja w środowisku laboratoryjnym
TRL 5 – Component and/or breadboard validation in relevant environment TRL 5 – Walidacja w odpowiednim środowisku
TRL 6 – System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant environment (ground or space) TRL 6 – Prezentacja modelu systemu / podsystemu lub prototypu w odpowiednim środowisku (naziemnym lub kosmicznym)
TRL 7 – System prototype demonstration in a space environment TRL 7 – Demonstracja prototypu systemu w środowisku kosmicznym
TRL 8 – Actual system completed and „flight qualified” through test and demonstration (ground or space) TRL 8 – Rzeczywisty system ukończony i „zakwalifikowany do lotu” poprzez testy i demonstracje (naziemne lub kosmiczne)
TRL 9 – Actual system „flight proven” through successful mission operations TRL 9 – Rzeczywisty system „sprawdzony w locie” dzięki udanym operacjom

TRL według UE:

The TRLs in Europe are as follows: TRL w Europie są następujące:
TRL 1 – Basic principles observed TRL 1 – Przestrzegane podstawowe zasady- zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska
TRL 2 – Technology concept formulated TRL 2 – Opracowano koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie
TRL 3 – Experimental proof of concept TRL 3 – Eksperymentalny dowód koncepcji – potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii
TRL 4 – Technology validated in lab TRL 4 – Technologia zatwierdzona w laboratorium – zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych
TRL 5 – Technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) TRL 5 – Technologia zatwierdzona w odpowiednim środowisku (środowisko istotne przemysłowo w przypadku kluczowych technologii wspomagających). Zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego
TRL 6 – Technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) TRL 6 – Technologia zademonstrowana w odpowiednim środowisku (środowisko istotne przemysłowo w przypadku kluczowych technologii wspomagających). Dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
TRL 7 – System prototype demonstration in operational environment TRL 7 – Demonstracja prototypu systemu w środowisku operacyjnym
TRL 8 – System complete and qualified TRL 8 – System kompletny i kwalifikowany, zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii
TRL 9 – Actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space) TRL 9 – Rzeczywisty system sprawdzony w środowisku operacyjnym (konkurencyjna produkcja w przypadku kluczowych technologii wspomagających lub w przestrzeni kosmicznej). sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt

Poziom gotowości technologicznej, jak go ocenić?

Kalkulator poziomu gotowości technologicznej został opracowany przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, link do tej prezentacji.

Poziomy gotowości technologicznej -co to TRL? (definicja i przykłady) 3

To narzędzie jest standardowym zestawem pytań zaimplementowanych w programie Microsoft Excel, który wyświetla graficznie osiągnięte TRL.

To narzędzie ma na celu przedstawienie zarysu dojrzałości technologii w danym momencie.

Model zarządzania programem technologicznym (Technology Program Management Model) został opracowany przez armię Stanów Zjednoczonych.

Poziomy gotowości technologicznej -co to TRL? (definicja i przykłady) 4

TPMM to oparty na TRL model działań o wysokiej wierności, który zapewnia elastyczne narzędzie zarządzania, które pomaga menedżerom w planowaniu, zarządzaniu i ocenie ich technologii pod kątem udanej transformacji technologii.

Poziomy gotowości technologicznej -co to TRL? (definicja i przykłady) 5

Model zapewnia podstawowy zestaw działań obejmujących zadania inżynierii systemów i zarządzania programem, które są dostosowane do celów rozwoju technologii i celów zarządzania. To podejście jest kompleksowe, ale konsoliduje złożone działania, które są istotne dla rozwoju i przejścia konkretnego programu technologicznego w jeden zintegrowany model.

Poziomy gotowości technologicznej- kiedy się je używa

Podstawowym celem wykorzystania poziomów gotowości technologii jest pomoc kierownictwu w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju i przejścia technologii.

Należy to postrzegać jako jedno z kilku narzędzi niezbędnych do zarządzania postępem prac badawczo-rozwojowych w organizacji.

Wśród zalet TRL:

  • Zapewnia wspólne zrozumienie statusu technologii
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Służy do podejmowania decyzji dotyczących finansowania technologii
  • Służy do podejmowania decyzji dotyczących przejścia technologii

Niektóre cechy TRL, które ograniczają ich użyteczność:

  • Gotowość niekoniecznie musi odpowiadać stosowności lub dojrzałości technologicznej
  • Dojrzały produkt może mieć większą lub mniejszą gotowość do użycia w określonym kontekście systemowym niż produkt o niższej dojrzałości
  • Należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym znaczenie środowiska operacyjnego produktów dla danego systemu, a także niedopasowanie architektoniczne systemu produktu

Obecne modele TRL zwykle pomijają czynniki negatywne. Zaproponowano już uwzględnienie takich czynników w ocenach.

W przypadku złożonych technologii obejmujących różne etapy opracowywania stworzono bardziej szczegółowy schemat o nazwie Matryca ścieżki gotowości technologicznej ( Technology Readiness Pathway Matrix ), od podstawowych jednostek po zastosowania w społeczeństwie.

Poziomy gotowości technologicznej -co to TRL? (definicja i przykłady) 6

To narzędzie ma na celu wykazanie, że poziom gotowości technologii opiera się na mniej liniowym procesie, ale na bardziej złożonej ścieżce jej zastosowania w społeczeństwie.

Poziomy gotowości technologicznej, podsumowanie

Model TRL został wprowadzony przez NASA do prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie technologii i systemów lotniczych oraz kosmicznych, czyli systemów charakteryzujących się wysokimi wymaganiami w zakresie niezawodności i odporności na ekstremalnie trudne warunki operacyjne.

Został on następnie przyjęty jako model odniesienia przez Departament Obrony USA w procesie pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, oraz przez organizacje międzynarodowe takie jak NATO, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i Europejska Agencja Obrony (EDA).

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Poziomy gotowości technologicznej -co to TRL? (definicja i przykłady) 7

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)