Badania jakościowe, metody jakościowe, rodzaje badań- przykłady metodologii badań i definicja

efekt aureoli
Efekt aureoli (psychologia). Dlaczego efekt halo wpływa na to, jak postrzegamy innych [efekt pierwszego wrażenia -przykłady, definicja]
20 grudnia, 2022
racjonalizacja
Racjonalizacja- co to mechanizm obronny? Psychologia, ekonomia, wybór zakupu, choice-supportive bias (przykłady, definicja)
21 grudnia, 2022

Badania jakościowe, metody jakościowe, rodzaje badań- przykłady metodologii badań i definicja

badania jakościowe
badania jakościowe

Badania naukowe polegają na znalezieniu rozwiązania określonego problemu, który można zidentyfikować. Istnieją różne metody formułowania badania. Dwa szerokie podejścia do zbierania i interpretacji danych w badaniach to badania jakościowe i ilościowe. Podstawowa metoda prowadzenia badań najczęściej była metodą ilościową, ale ostatnio metoda jakościowa również nabrała na popularności.

Czym są badania jakościowe? Definicja.

Badania jakościowe koncentrują się na zrozumieniu zapytania badawczego jako podejścia humanistycznego lub idealistycznego.

Badania jakościowe obejmują zbieranie i analizowanie danych nienumerycznych w celu zrozumienia pojęć, opinii lub doświadczeń. Badacz może korzystać np. z obserwacji z pierwszej ręki, wywiadów, kwestionariuszy, grup fokusowych, obserwacji uczestniczącej, nagrań wykonanych w otoczeniu naturalnym, dokumentów i audio. Może posłużyć do zebrania dogłębnych spostrzeżeń na temat problemu lub wygenerowania nowych pomysłów do badań.

Badania jakościowe są przeciwieństwem badań ilościowych, które polegają na zbieraniu i analizowaniu danych liczbowych do analizy statystycznej.

metody badań

Badania jakościowe są powszechnie stosowane w naukach humanistycznych i społecznych, w przedmiotach takich jak:

 • antropologia,
 • socjologia,
 • edukacja,
 • nauki o zdrowiu,
 • historia itp.

Badania jakościowe obejmują zbieranie i analizowanie danych nienumerycznych (np. tekstu, wideo lub dźwięku) w celu zrozumienia pojęć, opinii lub doświadczeń.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Badania jakościowe przykłady pytań.

W przypadku tych pytań używaj odpowiednich sformułowań.

 • Rozpocznij od słów takich jak „jak” lub „co”
 • Powiedz, co próbujesz „odkryć”, „wygenerować”, „zbadać”, „zidentyfikować” lub „opisać”
 • Zapytaj „co się stało?” aby pomóc w stworzeniu opisu
 • Zapytaj „jakie znaczenie dla ludzi miało to, co się stało?” (zrozumienie wyników)
 • Zapytaj „co się wydarzyło w czasie?” (aby zbadać ten proces)
 • Unikaj słów takich jak: związek, wpływ, skutek, przyczyna

Przykłady:

 • Jak ludzie, którzy są świadkami przemocy domowej, rozumieją, jak wpływa ona na ich obecne relacje?
 • Jakie są doświadczenia związane z identyfikowaniem się jako osoby LGBT w miejscu pracy?
 • Jak dzieci i dorośli interpretują zdrowe odżywianie w 2021 roku w Polsce?
 • Jakie czynniki wpływają na zatrzymanie pracowników w korporacji?
 • Jak odczuwany jest niepokój w Europie w związku z obecnymi zdarzeniami?
 • Co ambiwalencja rasowa oznacza dla mieszkańców dzielnicy miejskiej o dużej nierówności dochodów?

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Podejścia do badań jakościowych

Badania jakościowe służą do zrozumienia, jak ludzie doświadczają świata.

Chociaż istnieje wiele podejść do badań jakościowych, zwykle są one elastyczne i koncentrują się na zachowaniu bogatego znaczenia podczas interpretacji danych.

Typowe podejścia obejmują ugruntowaną teorię, etnografię, badania fenomenologiczne i badania narracyjne. Mają pewne podobieństwa, ale podkreślają różne cele i perspektywy.

Badania jakościowe przykłady:

Podejście Na czym to polega?
Teoria ugruntowanaZgodnie z wikipedią spójny system metod jakościowych opracowany przez Anselma Straussa oraz Barneya Glasera i opisany w 1967 w książce The Discovery of Grounded Theory. Opiera się na założeniu, że rzeczywistość społeczną najlepiej rozumieją zaangażowani w nią aktorzy. W związku z tym odrzuca tradycyjne podejście, w którym badacz analizuje zbiorowość przy użyciu wcześniej opracowanego modelu teoretycznego, ponieważ uznaje, iż powoduje to jedynie samopotwierdzanie się danej teorii (badacz utwierdza się we własnym zamyśle, bo znajduje to, co chce znaleźć). Badacz idzie w teren bez prekonceptualizowanych teorii.
Etnografia Badacze zanurzają się w grupach lub organizacjach, jest to dyscyplina naukowa zajmująca się całościowym opisem i analizą kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. Zakres etnografii obejmuje teorię kultury ludowej, jak i badanie poszczególnych jej dziedzin i wytworów materialnych.
Badania fenomenologiczne Jest to metoda filozofowania, która odbiega od codziennych sposobów orientowania się w rzeczywistości. Podejście fenomenologiczne różni się od naturalnego nastawienia bezzałożeniowością. Naukowcy badają zjawisko lub wydarzenie, opisując i interpretując przeżycia uczestników.
Badania narracyjne Wywiad narracyjny jest techniką badawczą stosowaną w naukach społecznych, a rozpowszechnioną na gruncie socjologii jakościowej. Polega na stymulacji opowiadania o przeżyciach związanych z uczestnictwem osoby badanej w jakimś wydarzeniu lub ciągu wydarzeń

Metody badań jakościowych

Każde z podejść badawczych obejmuje użycie jednej lub więcej metod zbierania danych. Oto niektóre z najpopularniejszych metod jakościowych:

 • Nagrania w otoczeniu naturalnym
 • Ankiety: dystrybucja kwestionariuszy z pytaniami otwartymi.
 • Wywiady: zadawanie pytań ludziom w rozmowach jeden na jeden.
 • Grupy fokusowe: zadawanie pytań i generowanie dyskusji w grupie osób.
 • Obserwacje: zapisywanie tego, co widziałeś, słyszałeś lub napotkałeś w szczegółowych notatkach terenowych.
 • Badania wtórne: gromadzenie istniejących danych w postaci tekstów, obrazów, nagrań audio lub wideo itp.


Przykład badania:

Aby zbadać kulturę dużej korporacji, decydujesz się na podejście etnograficzne. Pracujesz w firmie kilka miesięcy i zbierasz dane różnymi metodami:

 • Robisz notatki terenowe z obserwacjami i zastanawiasz się nad własnymi doświadczeniami związanymi z kulturą firmy.
 • Rozprowadzasz otwarte ankiety do pracowników we wszystkich biurach firmy e-mailem, aby dowiedzieć się, czy kultura różni się w zależności od lokalizacji.
 • Przeprowadzasz wywiady z pracownikami w swoim biurze, aby bardziej szczegółowo poznać ich doświadczenia i perspektywy.

Podczas tworzenia metodologii badań jakościowych ważne jest, aby zastanowić się nad swoim podejściem i dokładnie wyjaśnić wybory dokonane podczas gromadzenia i analizowania danych.

Analiza danych jakościowych

metoda badań analiza danych


Dane jakościowe mogą mieć postać tekstów, zdjęć, filmów i dźwięku. Na przykład możesz pracować z transkrypcjami wywiadów, odpowiedziami na ankiety, notatkami terenowymi lub nagraniami.

Większość rodzajów analizy jakościowej danych ma te same pięć kroków (wersja skrócona):

 1. Przygotuj i uporządkuj swoje dane. Może to oznaczać przepisywanie wywiadów lub wpisywanie notatek.
 2. Przejrzyj i eksploruj swoje dane. Zbadaj dane pod kątem pojawiających się wzorców lub powtarzających się pomysłów.
 3. Opracuj system kodowania danych. Na podstawie swoich początkowych pomysłów ustal zestaw kodów, które możesz zastosować w celu kategoryzacji danych.
 4. Przypisz kody do danych. Na przykład w analizie jakościowej ankiet może to oznaczać przejrzenie odpowiedzi każdego uczestnika i oznaczenie ich kodami w arkuszu kalkulacyjnym. Podczas przeglądania danych możesz tworzyć nowe kody, które w razie potrzeby dodasz do swojego systemu.
 5. Zidentyfikuj powtarzające się motywy. Połącz kody w spójne, nadrzędne tematy.

Istnieje kilka konkretnych podejść do analizy danych jakościowych. Chociaż metody te mają podobne procesy, podkreślają różne koncepcje.

Przygotowanie projektu badania jakościowego

metody jakosciowe ilościowe w badaniach
 1. Informacje uzasadniające wykonywanie badania – określenie problemu oraz celu badania, krótki opis rynku, usługi lub produktu, analiza grupy docelowej.
 2. Potrzeby informacyjne – opis informacji potrzebnych dla zleceniodawcy.
 3. Zakres przedmiotowy badania – na przykład, czynniki wpływające na zaspokajanie potrzeb konsumentów, znajomość marki, wizerunek firmy, ocena obsługi przez pracowników, preferencje w opakowaniu, ocena przygotowanego projektu reklamy i inne.
 4. Zakres podmiotowy badania – określa kto konkretnie ma zostać zbadany: klienci przedsiębiorstwa, konsumenci, konkurenci, pracownicy tej czy innej firmy? Czy zleceniodawca posiada aktualną bazę potencjalnych respondentów? Jaka ma być wielkość prób? Jakie są kryteria doboru próby do badania?
 5. Zakres przestrzenny badania – gdzie ma być przeprowadzone badanie, w ilu i jakich miejscowościach?
 6. Częstotliwość realizacji– czy badania mają się powtarzać, jeżeli tak to jak często.
 7. Metoda i organizacja badania – jaka metoda będzie zastosowana? Gdzie będzie przeprowadzone badanie: w przedsiębiorstwie, Internecie, laboratorium badań jakościowych? Czy będą wykorzystane jakieś dodatkowe materiały podczas badań: projekt reklamy, opakowanie produktu?
 8. Zakres analizy danych – czy wyniki przeprowadzonych będą porównywane z wynikami poprzednich lub podobnych badań.
 9. Forma prezentacji wyników badań – czy potrzebny raport pisemny, transkrypcje, nagrania audio lub wideo, zdjęcia? W jakim języku mają być opracowane wyniki końcowe?
 10. Harmonogram realizacji badania – kiedy?
 11. Budżet – środki finansowe, które przewidywane na realizację projektu.

Zalety badań jakościowych

Badania jakościowe często starają się zachować głos i perspektywę uczestników i mogą być dostosowywane w miarę pojawiania się nowych pytań badawczych. Badania jakościowe plusy:

 • Elastyczność – Proces zbierania i analizy danych można dostosowywać w miarę pojawiania się nowych pomysłów lub wzorców. Nie są one wcześniej sztywno ustalone.
 • Naturalne ustawienia – Gromadzenie danych odbywa się w rzeczywistych kontekstach lub w sposób naturalistyczny.
 • Znaczące spostrzeżenia – Szczegółowe opisy doświadczeń, uczuć i spostrzeżeń ludzi można wykorzystać przy projektowaniu, testowaniu lub ulepszaniu systemów lub produktów.
 • Generowanie nowych pomysłów – Otwarte odpowiedzi oznaczają, że naukowcy mogą odkryć nowe problemy lub możliwości, o których inaczej by nie pomyśleli.

Wady badań jakościowych

Badacze muszą wziąć pod uwagę praktyczne i teoretyczne ograniczenia w analizie i interpretacji swoich danych. Badania jakościowe minusy:

Zawodność – Rzeczywiste otoczenie często sprawia, że ​​badania jakościowe są niewiarygodne z powodu niekontrolowanych czynników wpływających na dane.

Subiektywność – Ze względu na podstawową rolę badacza w analizie i interpretacji danych, badań jakościowych nie można powielać. Badacz decyduje, co jest ważne, a co nieistotne w analizie danych, więc interpretacje tych samych danych mogą się znacznie różnić.

Ograniczona możliwość uogólniania – Małe próbki są często używane do gromadzenia szczegółowych danych dotyczących określonych kontekstów. Pomimo rygorystycznych procedur analitycznych trudno jest wyciągnąć wnioski dające się uogólnić, ponieważ dane mogą być stronnicze i niereprezentatywne dla szerszej populacji.

Pracochłonne – Chociaż oprogramowanie może być używane do zarządzania i rejestrowania dużych ilości tekstu, analiza danych często musi być sprawdzana lub wykonywana ręcznie.

Często zadawane pytania dotyczące badań ilościowych

Badania jakościowe i ilościowe różnice

Badania ilościowe dotyczą liczb i statystyk, podczas gdy badania jakościowe dotyczą słów i znaczeń.

Metody ilościowe pozwalają przetestować hipotezę poprzez systematyczne zbieranie i analizowanie danych, natomiast metody jakościowe pozwalają dogłębnie zgłębiać pomysły i doświadczenia.

Jak analizować dane jakościowe?

Istnieją różne podejścia do jakościowej analizy danych, ale wszystkie mają pięć wspólnych kroków:

 • Przygotuj i uporządkuj swoje dane.
 • Przejrzyj i eksploruj.
 • Opracuj system kodowania danych.
 • Przypisz kody do danych.
 • Zidentyfikuj powtarzające się motywy.

Specyfika każdego kroku zależy od celu analizy. Niektóre typowe podejścia obejmują analizę tekstu, analizę tematyczną i analizę dyskursu.

Badania ilościowe i jakościowe

Która metodologia jest Ci bliższa? Jak myślisz, aby realizować badania marketingowe całej populacji która z metod jest najodpowiedniejsza i pozwala pogłębić jakość otrzymanych wyników?

heurystyki

Zachęcam do podzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniem w komentarzach.

Teraz chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia:

Czego nauczyłeś się z dzisiejszego wpisu?

Co najbardziej lubisz w badaniach jakościowych?

A może masz sugestie jak wzbogacić ten wpis dla innych czytelników.

Tak czy inaczej, podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Badania jakościowe, metody jakościowe, rodzaje badań- przykłady metodologii badań i definicja 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)