Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) – urząd patentowy

kody pkd
Nowe Kody PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności (wyszukiwarka kodów)
18 grudnia, 2022
histogram
Histogram. Proste narzędzie statystyczne (darmowy excel + wykres) Rozkład przedziału zmiennej
18 grudnia, 2022

Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) – urząd patentowy

znak towarowy
Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) - urząd patentowy 1

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy definicja:

współcześnie znaki towarowe to każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony.

Znak towarowy musi spełniać jednocześnie dwa podstawowe kryteria:

 • musi nadawać się do odróżniania towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i/lub usług innego przedsiębiorstwa
 • musi nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych

Znaki towarowe są obecne w każdym aspekcie naszego życia codziennego. Widzimy je na każdym towarze, w domu, w szkole w sklepie, w reklamie, na ulicach miast.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Jakie istnieją znaki towarowe?

Wyróżnia się wiele rodzajów znaków towarowych. Najczęściej występującymi są znaki słowne (np. wyraz, slogan), znaki słowno -graficzne (kombinacje elementów słownych i graficznych), oraz znaki graficzne (rysunki, ornamenty).

Ponadto wyróżnia się także inne rodzaje znaków towarowych np. znaki przestrzenne, w tym kształt towaru lub opakowania (znaki te są często nazywane także znakami 3D), znaki dźwiękowe, w tym melodie i inne sygnały dźwiękowe, znaki pozycyjne oraz inne niewymienione w tym miejscu rodzaje znaków towarowych. Prawo własności przemysłowej, a logo:

znaki słowne:

Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) - urząd patentowy 2

znaki ruchome (animacje bez dźwięku):

Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) - urząd patentowy 3

znaki dźwiękowe:

Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) - urząd patentowy 4

znaki graficzne:

Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) - urząd patentowy 5

znaki hologramy:

Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) - urząd patentowy 6

znaki deseń:

Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) - urząd patentowy 7

znaki pozycyjne:

Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) - urząd patentowy 8

znaki słowno-graficzne:

Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) - urząd patentowy 9

znaki multimedialne:

znaki handlowe-kolory:

Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) - urząd patentowy 10

znaki przestrzenne:

Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) - urząd patentowy 11

Zgłoszenie do ochrony znaku towarowego wymaga szczegółowego wskazania towarów i/lub usług, które zgłaszający ma zamiar chronić.

Do zapamiętania:

Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony tylko i wyłącznie w zakresie wskazanych w zgłoszeniu konkretnych towarów i usług.

Znaki towarowe renomowane mogą być chronione poza zakresem specjalizacji (także w odniesieniu do towarów i usług innych niż w zgłoszeniu).

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Rodzaje praw ochronnych udzielanych na znaki towarowe

Istnieją sytuacje, gdy znak towarowy może być użytkowany przez więcej jak jedną osobę.

indywidualny znak towarowyindywidualny znak towarowy przysługuje na rzecz tylko jednego uprawnionego. Znak ten zapewnia używanie znaku towarowego na wyłączność temu podmiotowi, na którego rzecz znak towarowy został zarejestrowany
wspólne prawo ochronneze wspólnego prawa ochronnego może korzystać kilka osób, w tym przedsiębiorcy, którzy zgłosili znak towarowy wspólnie. Warunkiem jest, by używanie nie było sprzeczne z interesem publicznym i nie miało na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów.
wspólny znak towarowywspólny znak towarowy przeznaczony jest do odróżnienia towarów w przypadku a) organizacji – jej członków; b) osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego – osób upoważnionych do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku – od towarów innych przedsiębiorstw
znak gwarancyjnyznak towarowy gwarancyjny przeznaczony jest do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane przez uprawnionego do tego znaku, w szczególności w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji towarów, ich jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów, które nie są w ten sposób certyfikowane.
Na znak towarowy gwarancyjny, uzyskać może prawo ochronne osoba fizyczna lub prawna,w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane.

Podsumowanie tej części:

 • indywidualny znak towarowy przysługuje tylko jednemu podmiotowi gospodarczemu
 • wspólne prawo ochronne przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi gospodarczemu (dwóch uprawnionych lub więcej)
 • wspólny znak towarowy przysługuje organizacji mającej zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu, powołanej do reprezentowania interesów i przedsiębiorców, i osobie prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego
 • znak gwarancyjny przysługuje osobie fizycznej lub prawnej,w tym instytucjom oraz podmiotom prawa publicznego, które nie prowadzą działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju, co towary certyfikowane

Urzędy i bazy (znak towarowy)

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

UPRP, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym m.in. w sprawach udzielania praw ochronnych na polskie znaki towarowe.

Do zadań urzędu odnośnie znaków towarowych należy:

 • Przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących znaków towarowych, dokonanych w celu uzyskania ochrony.
 • Orzekanie w sprawach udzielania praw ochronnych na znaki towarowe, rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym ws. zarejestrowanych znaków towarowych.
 • Prowadzenie rejestru znaków towarowych.
 • Prowadzenie elektronicznej bazy znaków towarowych.
 • Wydawanie Biuletynu Urzędu Patentowego i organu urzędowego pod nazwą Wiadomości Urzędu Patentowego.
 • Udział w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu m.in. znaków towarowych, w szczególności Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), jest odpowiedzialny za udzielenie praw ochronnych na unijne znaki towarowe.

Urząd współpracuje również z urzędami ds. własności intelektualnej państw członkowskich UE oraz partnerami międzynarodowymi w celu zharmonizowania procesu rejestracji znaków towarowych i wzorów w Europie i na świecie.

EUIPO jest także administratorem bazy eSearchplus, która umożliwia proste wyszukiwanie unijnych znaków towarowych.

Światowa organizacja własności intelektualnej (WIPO)

Światowa organizacja własności intelektualnej (WIPO) jest jedną z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.

Co więcej, WIPO za pośrednictwem swojego Biura (Międzynarodowe Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej) jest również odpowiedzialne za obsługę i utrzymanie Systemu Madryckiego (baza Madrid Monitor), czyli alternatywnego dla systemów zgłoszeń krajowych sposobu ochrony znaku towarowego w większości krajów świata.

Przed zgłoszeniem znaku towarowego koniecznie sprawdź czy podobne nie zostało już zarejestrowane

Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe obejmujące swoim zakresem praw obszar Rzeczypospolitej Polskiej widnieją w odpowiednich rejestrach znaków towarowych.

Sprawdzić musimy czy istnieją identyczne lub podobne znaki towarowe osób trzecich. Jeśli takie znajdziecie, warto zastanowić się nad wyborem nowego oznaczenia. Podobieństwo znaków może stać się przeszkodą w uzyskaniu ochrony zgłoszonego znaku towarowego lub, już po jego rejestracji, powodem unieważnienia udzielonego prawa.

Bazy znaków :

Przydatne narzędzia

Klasyfikacja nicejska

Przy ubieganiu się o ochronę na znak towarowy bardzo pomocna jest tzw. klasyfikacja nicejska.

Niezbędnym elementem każdego zgłoszenia znaku towarowego jest określenie, dla jakich towarów lub usług będzie on wykorzystywany. Aby poprawnie wskazać towary i/lub usługi w podaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, należy skorzystać z klasyfikacji nicejskiej.

Klasyfikacja nicejska to system klasyfikacji towarów i usług dla zgłoszeń znaków towarowych Unii Europejskiej (UE). Składa się ona z 45 klas.

Klasyfikacja nicejska przypisuje towary do klas nr 1–34, a usługi do klas nr 35–45. Każda klasa ma nagłówek, który zawiera ogólne informacje o rodzaju towarów lub usług objętych daną klasą.

Pamiętać trzeba że klasyfikacja nicejska ma charakter pomocniczy i możliwe jest wskazanie w zgłoszeniu terminów niewymienionych w tej klasyfikacji. Terminy wymienione w zgłoszeniu powinny być jednak doprecyzowane.

więcej odnośnie klasyfikacji nicejskiej pod linkiem: https://grab.uprp.pl/Klasyfikacje/Strony%20witryny/Klasyfikacja%20nicejska.aspx

TMview

TMviem to wyszukiwarka która zawiera informacje o znakach towarowych w UE i poza jej granicami (link: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview )

Dzięki niej można sprawdzić dostępność znaku towarowego, dowiedzieć się jakie towary i usługi są chronione znakami towarowymi konkurentów a także monitorować (otrzymywać aktualizacje) zmiany dotyczące wybranego znaku towarowego, np. zmiana uprawnionego, upływ okresu ochrony itp.

Global Brand Database

Global Brand Database zawiera informacje m.in. o wyznaczeniach międzynarodowych znaków towarowych, o unijnych znakach towarowych oraz krajowych znakach towarowych niektórych państw, https://www3.wipo.int/branddb/en/ .

Global Brand Database:

nie oferuje dostępu do informacji o polskich znakach towarowych z wyjątkiem tych oznaczonych w WIPO jako rejestracje międzynarodowe,

pozwala monitorować zmiany dotyczące wybranego znaku towarowego np. zmiana uprawnionego, upływ okresu ochrony.

TMclass

TMclass pomaga wyszukiwać i klasyfikować towary i usługi, które należy precyzyjnie wskazać w podaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Umożliwia również przetłumaczenie wykazu towarów i usług oraz sprawdzenie, czy terminy te występują w bazach danych wybranych urzędów ds. własności intelektualnej.

Narzędzie TMclass link: http://euipo.europa.eu/ec2/

Similarity

Korzystając z similarity uzyskamy informacje dotyczące praktyk urzędów. Umożliwia sprawdzenie czy urzędy własności przemysłowej (w różnych krajach UE) oceniają dane towary i usługi jako podobne ( i w jakim stopniu) lub niepodobne.

Narzędzie to przedstawia praktyki tych urzędów, jednakże wyniki porównań w nim zawarte nie są prawnie wiążące dla żadnego podmiotu.

Ponadto praktyki poszczególnych urzędów mogą się różnić. Za zakres, w jakim porównania odzwierciedlają aktualną praktykę stosowaną przez którykolwiek z uczestniczących urzędów ds. własności przemysłowej, wyłączną odpowiedzialność ponosi dany urząd.

Link: https://euipo.europa.eu/sim/

Zgłoszenie znaku towarowego

Dobrze znacie już podstawy, katalogi i bazy danych. Jesteście gotowi do rejestracji.

Więc zaczynamy omawiać cały proces.

Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) - urząd patentowy 12

Etap I

Aby otrzymać prawo ochronne na znak towarowy musisz złożyć odpowiednie podanie.

Podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy jest dostępne w formie tradycyjnej oraz formie elektronicznej.

Sposoby dokonywania zgłoszeń:

 • osobiście
 • pocztą tradycyjną
 • telefaks (oryginał zgłoszenia musi wpłynąć do urzędu w ciągu 30 dni)
 • online przez platformę PUEUO

Warunkiem kontynuowania postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie zgodnie z tabelą opłat:

https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/inne/op%C5%82aty-w-post%C4%99powaniu

Opłata za zgłoszenie powinna być uiszczona równocześnie z wniesieniem podania. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak opłaty, to zgłaszający zostanie wezwany do jej uiszczenia pod rygorem umorzenia postępowania.

W takim przypadku, opłata za zgłoszenie powinna zostać uiszczona w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia wezwania Urzędu Patentowego.

Co dzieje się po tym jak dokonamy zgłoszenia do Urzędu Patentowego?

ZgłoszenieBadanie formalno-prawne (weryfikacja opłaty, sprawdzenie dokumentacji itp.)
Ujawnienie informacji o znakuUjawnienie zgłoszenia powinno nastąpić wraz z rozpoczęciem badania formalno-prawnego, ale nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Przedmiotem ujawnienia są informacje o znaku towarowym, dacie pierwszeństwa, dacie i numerze zgłoszenia, wykazie towarów i usług, imieniu i nazwisku oraz nawie zgłaszającego, jego miejscu zamieszkania lub siedziby oraz kodzie kraju.
Badanie przesłanek bezwzględnychNastępnie przeprowadza się badanie bezwzględnych przeszkód rejestracji. Polega ono na sprawdzeniu, czy zgłoszone oznaczenie może być znakiem towarowym, np. nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone. Jeżeli UPRP uzna, że zgłoszony znak należy do kategorii oznaczeń wyłączonych z rejestracji, wyda decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego w odniesieniu do całości lub części żądanego zakresu ochrony.
Informacja o znakach wcześniejszychJednocześnie Urząd będzie informował zgłaszającego o podobnych lub identycznych znakach wcześniejszych, które mogą stanowić przeszkodę do rejestracji, poniesioną w sprzeciwie, lub prowadzić do ewentualnego unieważnienia znaku.
Publikacja w BUPGdy Urząd stwierdzi,że w konkretnym oznaczeniu nie występują bezwzględne przeszkody odmowy, zgłoszenie znaku towarowego zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP).
Okres sprzeciwu- 3 miesiąceW terminie 3 miesięcy od publikacji w BUP uprawnieni do wcześniejszych znaków towarowych, wcześniejszych praw osobistych lub majątkowych, mogą wnosić sprzeciwy wobec zgłoszenia towarowego.
Decyzja o rejestracjiW przypadku braku sprzeciwu zostanie wydana decyzja o udzieleniu prawa ochronnego.

A co jeśli dostanę odmowę?

Od decyzji UPRP przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek może być złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Opłata od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi 100 zł (1000 zł w przypadku decyzji wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu) i jest uiszczana na konto Urzędu.

Jeżeli strona nie chce korzystać z prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść za pośrednictwem Urzędu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie przedmiotowej decyzji. Opłata za wpis od skargi wynosi 1000 zł i jest uiszczana na konto Sądu. Strona może ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

Wobec zgłoszonych du UPRP znaków towarowych możesz wnieść sprzeciw, który przedstawiony jest za pomocą schematu poniżej:

Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) - urząd patentowy 13

Sprzeciw wnosi się do UPRP na piśmie w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu kwestionowanego znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Należy pamiętać, że termin ten nie podlega przywróceniu. Od sprzeciwu należy wnieść opłatę w wysokości wskazanej w tabeli opłat.

Stronami postępowania w sprawie sprzeciwu są zgłaszający i wnoszący sprzeciw.

Kto może wnieść sprzeciw do UPRP?

 • uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
 • uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego
 • osoba uprawniona do wykonania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego

Uprawniony jest właścicielem wcześniejszego znaku/oznaczenia. Również licencjobiorca znaków towarowych może skutecznie wnieść sprzeciw, jeśli jest upoważniony przez właściciela znaku. Wówczas do sprzeciwu powinno zostać dołączone stosowne oświadczenie właściciela znaku.

 1. Jeśli wniesiemy sprzeciw po terminie to pozostanie on bez rozpoznania.
 2. Jeśli nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony
 3. nie wskazuje wcześniejszego prawa, chyba że braki te zostały uzupełnione w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego.

Urząd nie wzywa wnioskodawcy o uzupełnienie braków, na wydane postanowienie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ile trwa ochrona na znak towarowy?

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. W celu przedłużenia ochrony na kolejny 10-letni okres, należy na konto Urzędu Patentowego wnieść wymaganą opłatę za ochronę w ustawowym terminie.

Opłatę za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa) należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Wysokość opłaty za pierwszy okres ochrony UPRP ustala na podstawie ilości klas towarowych.

W przypadku niewniesienia całkowitej opłaty lub uiszczenia jej po terminie UPRP wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa.

Nie czekamy na decyzje o przedłużeniu przez UPRP, urząd jej nie wydaje.

Informacja o przedłużeniu prawa ochronnego na znak towarowy jest odnotowywana przez Urząd Patentowy w rejestrze znaków towarowych, a następnie publikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

W przypadku wygaśnięcie prawa ochronnego a znak towarowy na skutek upływu okresu ochrony, informacja i wygaśnięciu jest odnotowywana w rejestrze znaków towarowych.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) - urząd patentowy 14

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Co to jest znak towarowy?

Znaki towarowe to oznaczenia, które służą do identyfikacji produktów jednego lub kilku przedsiębiorców w określonym regionie lub obszarze. Mogą one być w postaci znaków graficznych, słów, liczb lub firm logo, wszystkie te znaki służą do identyfikacji produktów producenta. Znaki towarowe są chronione przez prawa autorskie, a ich użycie bez zgody właściciela znaku jest zabronione.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)