Nowe Kody PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności (wyszukiwarka kodów)

lean management
Co to lean management i lean manufacturing? Definicja, przykłady, metodologia i koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem
18 grudnia, 2022
znak towarowy
Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) – urząd patentowy
18 grudnia, 2022

Nowe Kody PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności (wyszukiwarka kodów)

kody pkd

klasyfikacja pkd

Nowe Kody PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności (wyszukiwarka kodów) 1
klasyfikacja pkd

Każda kto planuje rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej prędzej, czy później trafi na skrót PKD. Zawsze następuje to podczas wypełniania formularza CEIDG-1, kiedy to trafiamy na pole rodzaje działalności gospodarczej symbol (5-znaków) wg PKD 2007.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Nowe Kody PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności (wyszukiwarka kodów)

Nowe Kody PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności (wyszukiwarka kodów) 2
Kody PKD

Czym więc jest PKD i wspomniane symbole, zwane również kodami? Jakie kody powinien wprowadzić każdy kto chce otworzyć firmę? Odpowiedzi na te i kilka innych pytań otrzymasz w dzisiejszym wpisie.

Polska Klasyfikacja Działalności- kody PKD

Polska Klasyfikacja Działalności, bo takie rozszerzenie kryje się za skrótem PKD, to umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczych. Obecna wersja, znana pod nazwą PKD 2007, obowiązuje nas od 1 stycznia 2008 roku, ale o tym powiedziałem już na wstępie.

Osoba rejestrująca działalność gospodarczą jest zobowiązana podać kod / kody PKD, które najlepiej odwzorowują rodzaj oferowanych przez nią usług. Wymagany jest co najmniej jeden kod, tzw. przeważający, który odnosi się do rodzaju działalności, którą będziemy wykonywali w największym stopniu. Nie istnieje jednak górna granica ilości kodów, które możemy podać. Na formularzu CEIDG-1 zmieści się ich dziewięć, a kolejne wpisy możemy kontynuować przy pomocy formularzy CEIDG-RD.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Do czego służą kody PKD i klasyfikacja?

PKD, jak wskazuje sama nazwa służy do sklasyfikowania wszystkich istniejących działalności w odpowiednie podgrupy. Cała klasyfikacja wykorzystywana jest w celach statystycznych.

Na jej podstawie sporządzane są różnego rodzaju raporty przedstawiające np. w jakich sektorach działa najwięcej/najmniej firm, jak wygląda rozkład przychodów/dochodów w każdej z grup itp.

Klasyfikacja PKD – podział rodzajów działalności gospodarczej według kodów

Pierwszym ich poziomem kodów PKD są sekcje, a w ich zakresie mieszczą się następujące rodzaje działalności:

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie;

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe;

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;

Sekcja F – Budownictwo;

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle;

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa;

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;

Sekcja J – Informacja i komunikacja;

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne;

Sekcja P – Edukacja;

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa;

Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby;

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Kody PKD – lista


Symbol PKDOpis
PKD 01.11.ZUprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
PKD 01.12.ZUprawa ryżu
PKD 01.13.ZUprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
PKD 01.14.ZUprawa trzciny cukrowej
PKD 01.15.ZUprawa tytoniu
PKD 01.16.ZUprawa roślin włóknistych
PKD 01.19.ZPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
PKD 01.21.ZUprawa winogron
PKD 01.22.ZUprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
PKD 01.23.ZUprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
PKD 01.24.ZUprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
PKD 01.25.ZUprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
PKD 01.26.ZUprawa drzew oleistych
PKD 01.27.ZUprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
PKD 01.28.ZUprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
PKD 01.29.ZUprawa pozostałych roślin wieloletnich
PKD 01.30.ZRozmnażanie roślin
PKD 01.41.ZChów i hodowla bydła mlecznego
PKD 01.42.ZChów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
PKD 01.43.ZChów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
PKD 01.44.ZChów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
PKD 01.45.ZChów i hodowla owiec i kóz
PKD 01.46.ZChów i hodowla świń
PKD 01.47.ZChów i hodowla drobiu
PKD 01.49.ZChów i hodowla pozostałych zwierząt
PKD 01.50.ZUprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
PKD 01.61.ZDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
PKD 01.62.ZDziałalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
PKD 01.63.ZDziałalność usługowa następująca po zbiorach
PKD 01.64.ZObróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
PKD 01.70.ZŁowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
PKD 02.10.ZGospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
PKD 02.20.ZPozyskiwanie drewna
PKD 02.30.ZPozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
PKD 02.40.ZDziałalność usługowa związana z leśnictwem
PKD 03.11.ZRybołówstwo w wodach morskich
PKD 03.12.ZRybołówstwo w wodach śródlądowych
PKD 03.21.ZChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
PKD 03.22.ZChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
PKD 05.10.ZWydobywanie węgla kamiennego
PKD 05.20.ZWydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
PKD 06.10.ZGórnictwo ropy naftowej
PKD 06.20.ZGórnictwo gazu ziemnego
PKD 07.10.ZGórnictwo rud żelaza
PKD 07.21.ZGórnictwo rud uranu i toru
PKD 07.29.ZGórnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
PKD 08.11.ZWydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
PKD 08.12.ZWydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
PKD 08.91.ZWydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
PKD 08.92.ZWydobywanie torfu
PKD 08.93.ZWydobywanie soli
PKD 08.99.ZPozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 09.10.ZDziałalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
PKD 09.90.ZDziałalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
PKD 10.11.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
PKD 10.12.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
PKD 10.13.ZProdukcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
PKD 10.20.ZPrzetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
PKD 10.31.ZPrzetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
PKD 10.32.ZProdukcja soków z owoców i warzyw
PKD 10.39.ZPozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
PKD 10.41.ZProdukcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
PKD 10.42.ZProdukcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
PKD 10.51.ZPrzetwórstwo mleka i wyrób serów
PKD 10.52.ZProdukcja lodów
PKD 10.61.ZWytwarzanie produktów przemiału zbóż
PKD 10.62.ZWytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
PKD 10.71.ZProdukcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
PKD 10.72.ZProdukcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
PKD 10.73.ZProdukcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
PKD 10.81.ZProdukcja cukru
PKD 10.82.ZProdukcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
PKD 10.83.ZPrzetwórstwo herbaty i kawy
PKD 10.84.ZProdukcja przypraw
PKD 10.85.ZWytwarzanie gotowych posiłków i dań
PKD 10.86.ZProdukcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
PKD 10.89.ZProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 10.91.ZProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
PKD 10.92.ZProdukcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
PKD 11.01.ZDestylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
PKD 11.02.ZProdukcja win gronowych
PKD 11.03.ZProdukcja cydru i pozostałych win owocowych
PKD 11.04.ZProdukcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
PKD 11.05.ZProdukcja piwa
PKD 11.06.ZProdukcja słodu
PKD 11.07.ZProdukcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
PKD 12.00.ZPRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
PKD 13.10.AProdukcja przędzy bawełnianej
PKD 13.10.BProdukcja przędzy wełnianej
PKD 13.10.CProdukcja przędzy z włókien chemicznych
PKD 13.10.DProdukcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
PKD 13.20.AProdukcja tkanin bawełnianych
PKD 13.20.BProdukcja tkanin wełnianych
PKD 13.20.CProdukcja tkanin z włókien chemicznych
PKD 13.20.DProdukcja pozostałych tkanin
PKD 13.30.ZWykończanie wyrobów włókienniczych
PKD 13.91.ZProdukcja dzianin metrażowych
PKD 13.92.ZProdukcja gotowych wyrobów tekstylnych
PKD 13.93.ZProdukcja dywanów i chodników
PKD 13.94.ZProdukcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
PKD 13.95.ZProdukcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
PKD 13.96.ZProdukcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
PKD 13.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 14.11.ZProdukcja odzieży skórzanej
PKD 14.12.ZProdukcja odzieży roboczej
PKD 14.13.ZProdukcja pozostałej odzieży wierzchniej
PKD 14.14.ZProdukcja bielizny
PKD 14.19.ZProdukcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
PKD 14.20.ZProdukcja wyrobów futrzarskich
PKD 14.31.ZProdukcja wyrobów pończoszniczych
PKD 14.39.ZProdukcja pozostałej odzieży dzianej
PKD 15.11.ZWyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
PKD 15.12.ZProdukcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
PKD 15.20.ZProdukcja obuwia
PKD 16.10.ZProdukcja wyrobów tartacznych
PKD 16.21.ZProdukcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
PKD 16.22.ZProdukcja gotowych parkietów podłogowych
PKD 16.23.ZProdukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
PKD 16.24.ZProdukcja opakowań drewnianych
PKD 16.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
PKD 17.11.ZProdukcja masy włóknistej
PKD 17.12.ZProdukcja papieru i tektury
PKD 17.21.ZProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
PKD 17.22.ZProdukcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
PKD 17.23.ZProdukcja artykułów piśmiennych
PKD 17.24.ZProdukcja tapet
PKD 17.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
PKD 18.11.ZDrukowanie gazet
PKD 18.12.ZPozostałe drukowanie
PKD 18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
PKD 18.14.ZIntroligatorstwo i podobne usługi
PKD 18.20.ZReprodukcja zapisanych nośników informacji
PKD 19.10.ZWytwarzanie i przetwarzanie koksu
PKD 19.20.ZWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
PKD 20.11.ZProdukcja gazów technicznych
PKD 20.12.ZProdukcja barwników i pigmentów
PKD 20.13.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
PKD 20.14.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
PKD 20.15.ZProdukcja nawozów i związków azotowych
PKD 20.16.ZProdukcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
PKD 20.17.ZProdukcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
PKD 20.20.ZProdukcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
PKD 20.30.ZProdukcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
PKD 20.41.ZProdukcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
PKD 20.42.ZProdukcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
PKD 20.51.ZProdukcja materiałów wybuchowych
PKD 20.52.ZProdukcja klejów
PKD 20.53.ZProdukcja olejków eterycznych
PKD 20.59.ZProdukcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 20.60.ZProdukcja włókien chemicznych
PKD 21.10.ZProdukcja podstawowych substancji farmaceutycznych
PKD 21.20.ZProdukcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
PKD 22.11.ZProdukcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
PKD 22.19.ZProdukcja pozostałych wyrobów z gumy
PKD 22.21.ZProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
PKD 22.22.ZProdukcja opakowań z tworzyw sztucznych
PKD 22.23.ZProdukcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
PKD 22.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
PKD 23.11.ZProdukcja szkła płaskiego
PKD 23.12.ZKształtowanie i obróbka szkła płaskiego
PKD 23.13.ZProdukcja szkła gospodarczego
PKD 23.14.ZProdukcja włókien szklanych
PKD 23.19.ZProdukcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
PKD 23.20.ZProdukcja wyrobów ogniotrwałych
PKD 23.31.ZProdukcja ceramicznych kafli i płytek
PKD 23.32.ZProdukcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
PKD 23.41.ZProdukcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
PKD 23.42.ZProdukcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
PKD 23.43.ZProdukcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
PKD 23.44.ZProdukcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
PKD 23.49.ZProdukcja pozostałych wyrobów ceramicznych
PKD 23.51.ZProdukcja cementu
PKD 23.52.ZProdukcja wapna i gipsu
PKD 23.61.ZProdukcja wyrobów budowlanych z betonu
PKD 23.62.ZProdukcja wyrobów budowlanych z gipsu
PKD 23.63.ZProdukcja masy betonowej prefabrykowanej
PKD 23.64.ZProdukcja zaprawy murarskiej
PKD 23.65.ZProdukcja cementu wzmocnionego włóknem
PKD 23.69.ZProdukcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
PKD 23.70.ZCięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
PKD 23.91.ZProdukcja wyrobów ściernych
PKD 23.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 24.10.ZProdukcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
PKD 24.20.ZProdukcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
PKD 24.31.ZProdukcja prętów ciągnionych na zimno
PKD 24.32.ZProdukcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
PKD 24.33.ZProdukcja wyrobów formowanych na zimno
PKD 24.34.ZProdukcja drutu
PKD 24.41.ZProdukcja metali szlachetnych
PKD 24.42.AProdukcja aluminium hutniczego
PKD 24.42.BProdukcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
PKD 24.43.ZProdukcja ołowiu, cynku i cyny
PKD 24.44.ZProdukcja miedzi
PKD 24.45.ZProdukcja pozostałych metali nieżelaznych
PKD 24.46.ZWytwarzanie paliw jądrowych
PKD 24.51.ZOdlewnictwo żeliwa
PKD 24.52.ZOdlewnictwo staliwa
PKD 24.53.ZOdlewnictwo metali lekkich
PKD 24.54.AOdlewnictwo miedzi i stopów miedzi
PKD 24.54.BOdlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części
PKD 25.12.ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej
PKD 25.21.ZProdukcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
PKD 25.29.ZProdukcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
PKD 25.30.ZProdukcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
PKD 25.40.ZProdukcja broni i amunicji
PKD 25.50.ZKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
PKD 25.61.ZObróbka metali i nakładanie powłok na metale
PKD 25.62.ZObróbka mechaniczna elementów metalowych
PKD 25.71.ZProdukcja wyrobów nożowniczych i sztućców
PKD 25.72.ZProdukcja zamków i zawiasów
PKD 25.73.ZProdukcja narzędzi
PKD 25.91.ZProdukcja pojemników metalowych
PKD 25.92.ZProdukcja opakowań z metali
PKD 25.93.ZProdukcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
PKD 25.94.ZProdukcja złączy i śrub
PKD 25.99.ZProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 26.11.ZProdukcja elementów elektronicznych
PKD 26.12.ZProdukcja elektronicznych obwodów drukowanych
PKD 26.20.ZProdukcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 26.30.ZProdukcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
PKD 26.40.ZProdukcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
PKD 26.51.ZProdukcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
PKD 26.52.ZProdukcja zegarków i zegarów
PKD 26.60.ZProdukcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
PKD 26.70.ZProdukcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
PKD 26.80.ZProdukcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
PKD 27.11.ZProdukcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
PKD 27.12.ZProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
PKD 27.20.ZProdukcja baterii i akumulatorów
PKD 27.31.ZProdukcja kabli światłowodowych
PKD 27.32.ZProdukcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
PKD 27.33.ZProdukcja sprzętu instalacyjnego
PKD 27.40.ZProdukcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
PKD 27.51.ZProdukcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
PKD 27.52.ZProdukcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
PKD 27.90.ZProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznego
PKD 28.11.ZProdukcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
PKD 28.12.ZProdukcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
PKD 28.13.ZProdukcja pozostałych pomp i sprężarek
PKD 28.14.ZProdukcja pozostałych kurków i zaworów
PKD 28.15.ZProdukcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
PKD 28.21.ZProdukcja pieców, palenisk i palników piecowych
PKD 28.22.ZProdukcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
PKD 28.23.ZProdukcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 28.24.ZProdukcja narzędzi ręcznych mechanicznych
PKD 28.25.ZProdukcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
PKD 28.29.ZProdukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 28.30.ZProdukcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
PKD 28.41.ZProdukcja maszyn do obróbki metalu
PKD 28.49.ZProdukcja pozostałych narzędzi mechanicznych
PKD 28.91.ZProdukcja maszyn dla metalurgii
PKD 28.92.ZProdukcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
PKD 28.93.ZProdukcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
PKD 28.94.ZProdukcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
PKD 28.95.ZProdukcja maszyn dla przemysłu papierniczego
PKD 28.96.ZProdukcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
PKD 28.99.ZProdukcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 29.10.AProdukcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
PKD 29.10.BProdukcja samochodów osobowych
PKD 29.10.CProdukcja autobusów
PKD 29.10.DProdukcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
PKD 29.10.EProdukcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 29.20.ZProdukcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
PKD 29.31.ZProdukcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
PKD 29.32.ZProdukcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 30.11.ZProdukcja statków i konstrukcji pływających
PKD 30.12.ZProdukcja łodzi wycieczkowych i sportowych
PKD 30.20.ZProdukcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
PKD 30.30.ZProdukcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
PKD 30.40.ZProdukcja wojskowych pojazdów bojowych
PKD 30.91.ZProdukcja motocykli
PKD 30.92.ZProdukcja rowerów i wózków inwalidzkich
PKD 30.99.ZProdukcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 31.01.ZProdukcja mebli biurowych i sklepowych
PKD 31.02.ZProdukcja mebli kuchennych
PKD 31.03.ZProdukcja materaców
PKD 31.09.ZProdukcja pozostałych mebli
PKD 32.11.ZProdukcja monet
PKD 32.12.ZProdukcja wyrobów jubilerskich i podobnych
PKD 32.13.ZProdukcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
PKD 32.20.ZProdukcja instrumentów muzycznych
PKD 32.30.ZProdukcja sprzętu sportowego
PKD 32.40.ZProdukcja gier i zabawek
PKD 32.50.ZProdukcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
PKD 32.91.ZProdukcja mioteł, szczotek i pędzli
PKD 32.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 33.11.ZNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
PKD 33.12.ZNaprawa i konserwacja maszyn
PKD 33.13.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
PKD 33.14.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
PKD 33.15.ZNaprawa i konserwacja statków i łodzi
PKD 33.16.ZNaprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
PKD 33.17.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
PKD 33.19.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
PKD 33.20.ZInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
PKD 35.11.ZWytwarzanie energii elektrycznej
PKD 35.12.ZPrzesyłanie energii elektrycznej
PKD 35.13.ZDystrybucja energii elektrycznej
PKD 35.14.ZHandel energią elektryczną
PKD 35.21.ZWytwarzanie paliw gazowych
PKD 35.22.ZDystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
PKD 35.23.ZHandel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
PKD 35.30.ZWytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
PKD 36.00.ZPOBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
PKD 37.00.ZODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
PKD 38.11.ZZbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
PKD 38.12.ZZbieranie odpadów niebezpiecznych
PKD 38.21.ZObróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
PKD 38.22.ZPrzetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
PKD 38.31.ZDemontaż wyrobów zużytych
PKD 38.32.ZOdzysk surowców z materiałów segregowanych
PKD 39.00.ZDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
PKD 41.10.ZRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
PKD 41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
PKD 42.11.ZRoboty związane z budową dróg i autostrad
PKD 42.12.ZRoboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
PKD 42.13.ZRoboty związane z budową mostów i tuneli
PKD 42.21.ZRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
PKD 42.22.ZRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
PKD 42.91.ZRoboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
PKD 42.99.ZRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
PKD 43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę
PKD 43.13.ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
PKD 43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych
PKD 43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
PKD 43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
PKD 43.31.ZTynkowanie
PKD 43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej
PKD 43.33.ZPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
PKD 43.34.ZMalowanie i szklenie
PKD 43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
PKD 43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
PKD 43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 45.11.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
PKD 45.19.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 45.20.ZKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 45.31.ZSprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 45.32.ZSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 45.40.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
PKD 46.11.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
PKD 46.12.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
PKD 46.13.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
PKD 46.14.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
PKD 46.15.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
PKD 46.16.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
PKD 46.17.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
PKD 46.18.ZDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
PKD 46.19.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
PKD 46.21.ZSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
PKD 46.22.ZSprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
PKD 46.23.ZSprzedaż hurtowa żywych zwierząt
PKD 46.24.ZSprzedaż hurtowa skór
PKD 46.31.ZSprzedaż hurtowa owoców i warzyw
PKD 46.32.ZSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
PKD 46.33.ZSprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
PKD 46.34.ASprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
PKD 46.34.BSprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
PKD 46.35.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
PKD 46.36.ZSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
PKD 46.37.ZSprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
PKD 46.38.ZSprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
PKD 46.39.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
PKD 46.41.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
PKD 46.42.ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
PKD 46.43.ZSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
PKD 46.44.ZSprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
PKD 46.45.ZSprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
PKD 46.46.ZSprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
PKD 46.47.ZSprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
PKD 46.48.ZSprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
PKD 46.49.ZSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
PKD 46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
PKD 46.52.ZSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
PKD 46.61.ZSprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
PKD 46.62.ZSprzedaż hurtowa obrabiarek
PKD 46.63.ZSprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
PKD 46.64.ZSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
PKD 46.65.ZSprzedaż hurtowa mebli biurowych
PKD 46.66.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
PKD 46.69.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
PKD 46.71.ZSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
PKD 46.72.ZSprzedaż hurtowa metali i rud metali
PKD 46.73.ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
PKD 46.74.ZSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
PKD 46.75.ZSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
PKD 46.76.ZSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
PKD 46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu
PKD 46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
PKD 47.11.ZSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
PKD 47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.21.ZSprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.22.ZSprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.23.ZSprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.24.ZSprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.25.ZSprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.26.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.29.ZSprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.30.ZSprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
PKD 47.41.ZSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.42.ZSprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.43.ZSprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.51.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.52.ZSprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.53.ZSprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.54.ZSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.61.ZSprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.62.ZSprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.63.ZSprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.64.ZSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.65.ZSprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.73.ZSprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.74.ZSprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.75.ZSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.76.ZSprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.77.ZSprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.78.ZSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.79.ZSprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
PKD 47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
PKD 47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
PKD 47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
PKD 47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
PKD 49.10.ZTransport kolejowy pasażerski międzymiastowy
PKD 49.20.ZTransport kolejowy towarów
PKD 49.31.ZTransport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
PKD 49.32.ZDziałalność taksówek osobowych
PKD 49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
PKD 49.41.ZTransport drogowy towarów
PKD 49.42.ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami
PKD 49.50.ATransport rurociągami paliw gazowych
PKD 49.50.BTransport rurociągowy pozostałych towarów
PKD 50.10.ZTransport morski i przybrzeżny pasażerski
PKD 50.20.ZTransport morski i przybrzeżny towarów
PKD 50.30.ZTransport wodny śródlądowy pasażerski
PKD 50.40.ZTransport wodny śródlądowy towarów
PKD 51.10.ZTransport lotniczy pasażerski
PKD 51.21.ZTransport lotniczy towarów
PKD 51.22.ZTransport kosmiczny
PKD 52.10.AMagazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
PKD 52.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
PKD 52.21.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowy
PKD 52.22.ADziałalność usługowa wspomagająca transport morski
PKD 52.22.BDziałalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
PKD 52.23.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
PKD 52.24.APrzeładunek towarów w portach morskich
PKD 52.24.BPrzeładunek towarów w portach śródlądowych
PKD 52.24.CPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
PKD 52.29.ADziałalność morskich agencji transportowych
PKD 52.29.BDziałalność śródlądowych agencji transportowych
PKD 52.29.CDziałalność pozostałych agencji transportowych
PKD 53.10.ZDziałalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
PKD 53.20.ZPozostała działalność pocztowa i kurierska
PKD 55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
PKD 55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
PKD 55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
PKD 55.90.ZPozostałe zakwaterowanie
PKD 56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
PKD 56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
PKD 56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
PKD 56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
PKD 56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
PKD 58.11.ZWydawanie książek
PKD 58.12.ZWydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
PKD 58.13.ZWydawanie gazet
PKD 58.14.ZWydawanie czasopism i pozostałych periodyków
PKD 58.19.ZPozostała działalność wydawnicza
PKD 58.21.ZDziałalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
PKD 58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
PKD 59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
PKD 59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
PKD 59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
PKD 59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
PKD 59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
PKD 60.10.ZNadawanie programów radiofonicznych
PKD 60.20.ZNadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
PKD 61.10.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
PKD 61.20.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
PKD 61.30.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
PKD 61.90.ZDziałalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
PKD 62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem
PKD 62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
PKD 62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
PKD 62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
PKD 63.11.ZPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
PKD 63.12.ZDziałalność portali internetowych
PKD 63.91.ZDziałalność agencji informacyjnych
PKD 63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 64.11.ZDziałalność banku centralnego
PKD 64.19.ZPozostałe pośrednictwo pieniężne
PKD 64.20.ZDziałalność holdingów finansowych
PKD 64.30.ZDziałalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
PKD 64.91.ZLeasing finansowy
PKD 64.92.ZPozostałe formy udzielania kredytów
PKD 64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
PKD 65.11.ZUbezpieczenia na życie
PKD 65.12.ZPozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
PKD 65.20.ZReasekuracja
PKD 65.30.ZFundusze emerytalne
PKD 66.11.ZZarządzanie rynkami finansowymi
PKD 66.12.ZDziałalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
PKD 66.19.ZPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
PKD 66.21.ZDziałalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
PKD 66.22.ZDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
PKD 66.29.ZPozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
PKD 66.30.ZDziałalność związana z zarządzaniem funduszami
PKD 68.10.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
PKD 68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 68.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami
PKD 68.32.ZZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
PKD 69.10.ZDziałalność prawnicza
PKD 69.20.ZDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
PKD 70.10.ZDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
PKD 70.21.ZStosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
PKD 70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
PKD 71.11.ZDziałalność w zakresie architektury
PKD 71.12.ZDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
PKD 71.20.ABadania i analizy związane z jakością żywności
PKD 71.20.BPozostałe badania i analizy techniczne
PKD 72.11.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
PKD 72.19.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
PKD 72.20.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
PKD 73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
PKD 73.12.APośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
PKD 73.12.BPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
PKD 73.12.CPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
PKD 73.12.DPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
PKD 73.20.ZBadanie rynku i opinii publicznej
PKD 74.10.ZDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowania
PKD 74.20.ZDziałalność fotograficzna
PKD 74.30.ZDziałalność związana z tłumaczeniami
PKD 74.90.ZPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 75.00.ZDZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
PKD 77.11.ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
PKD 77.12.ZWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
PKD 77.22.ZWypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
PKD 77.29.ZWypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
PKD 77.31.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
PKD 77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
PKD 77.33.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
PKD 77.34.ZWynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
PKD 77.35.ZWynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
PKD 77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 77.40.ZDzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
PKD 78.10.ZDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
PKD 78.20.ZDziałalność agencji pracy tymczasowej
PKD 78.30.ZPozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
PKD 79.11.ADziałalność agentów turystycznych
PKD 79.11.BDziałalność pośredników turystycznych
PKD 79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
PKD 79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
PKD 79.90.BDziałalność w zakresie informacji turystycznej
PKD 79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 80.10.ZDziałalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
PKD 80.20.ZDziałalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
PKD 80.30.ZDziałalność detektywistyczna
PKD 81.10.ZDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
PKD 81.21.ZNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 81.22.ZSpecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 81.29.ZPozostałe sprzątanie
PKD 81.30.ZDziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
PKD 82.11.ZDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
PKD 82.19.ZWykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
PKD 82.20.ZDziałalność centrów telefonicznych (call center)
PKD 82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
PKD 82.91.ZDziałalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
PKD 82.92.ZDziałalność związana z pakowaniem
PKD 82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 84.11.ZKierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
PKD 84.12.ZKierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
PKD 84.13.ZKierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
PKD 84.21.ZSprawy zagraniczne
PKD 84.22.ZObrona narodowa
PKD 84.23.ZWymiar sprawiedliwości
PKD 84.24.ZBezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
PKD 84.25.ZOchrona przeciwpożarowa
PKD 84.30.ZObowiązkowe zabezpieczenia społeczne
PKD 85.10.ZWychowanie przedszkolne
PKD 85.20.ZSzkoły podstawowe
PKD 85.31.AGimnazja
PKD 85.31.BLicea ogólnokształcące
PKD 85.31.CLicea profilowane
PKD 85.32.ATechnika
PKD 85.32.BZasadnicze szkoły zawodowe
PKD 85.32.CSzkoły specjalne przysposabiające do pracy
PKD 85.41.ZSzkoły policealne
PKD 85.42.AZakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
PKD 85.42.BSzkoły wyższe
PKD 85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
PKD 85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
PKD 85.59.ANauka języków obcych
PKD 85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację
PKD 86.10.ZDziałalność szpitali
PKD 86.21.ZPraktyka lekarska ogólna
PKD 86.22.ZPraktyka lekarska specjalistyczna
PKD 86.23.ZPraktyka lekarska dentystyczna
PKD 86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
PKD 86.90.BDziałalność pogotowia ratunkowego
PKD 86.90.CPraktyka pielęgniarek i położnych
PKD 86.90.DDziałalność paramedyczna
PKD 86.90.EPozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 87.10.ZPomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
PKD 87.20.ZPomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
PKD 87.30.ZPomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
PKD 87.90.ZPozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
PKD 88.10.ZPomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
PKD 88.91.ZOpieka dzienna nad dziećmi
PKD 88.99.ZPozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
PKD 90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
PKD 90.03.ZArtystyczna i literacka działalność twórcza
PKD 90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
PKD 91.01.ADziałalność bibliotek
PKD 91.01.BDziałalność archiwów
PKD 91.02.ZDziałalność muzeów
PKD 91.03.ZDziałalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
PKD 91.04.ZDziałalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
PKD 92.00.ZDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
PKD 93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
PKD 93.12.ZDziałalność klubów sportowych
PKD 93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
PKD 93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
PKD 93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
PKD 93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
PKD 94.11.ZDziałalność organizacji komercyjnych i pracodawców
PKD 94.12.ZDziałalność organizacji profesjonalnych
PKD 94.20.ZDziałalność związków zawodowych
PKD 94.91.ZDziałalność organizacji religijnych
PKD 94.92.ZDziałalność organizacji politycznych
PKD 94.99.ZDziałalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 95.11.ZNaprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 95.12.ZNaprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
PKD 95.21.ZNaprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
PKD 95.22.ZNaprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
PKD 95.23.ZNaprawa obuwia i wyrobów skórzanych
PKD 95.24.ZNaprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
PKD 95.25.ZNaprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
PKD 95.29.ZNaprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
PKD 96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
PKD 96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
PKD 96.03.ZPogrzeby i działalność pokrewna
PKD 96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
PKD 96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 97.00.ZGOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
PKD 98.10.ZGospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
PKD 98.20.ZGospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
PKD 99.00.ZORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Nowe Kody PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności (wyszukiwarka kodów) 3

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)