Czym jest przywództwo, lider, przywódca i jego kompetencje. [+ umiejętności przywódcze, przykłady, definicja]

Percepcja selektywna badania
Percepcja selektywna, postrzeganie i spostrzeganie (jak poprawić percepcję)
27 stycznia, 2023
Reguła autorytetu
Reguła autorytetu, Argumentum ad verecundiam i eksperyment Milgrama. Dlaczego ludzie na oślep słuchają ludzi w mundurze? (definicja, przykłady)
27 stycznia, 2023

Czym jest przywództwo, lider, przywódca i jego kompetencje. [+ umiejętności przywódcze, przykłady, definicja]

Kompetencje i przywództwo

Kompetencje i przywództwo

Kompetencje i przywództwo
Interesują Cię tylko najlepsze kompetencje? Ten artykuł, będzie napisany lepiej niż nie jedno szkolenie.

Kompetencje

Kompetencje biznesowe, w zarządzaniu, w organizacji, czy życiu prywatnym powoduje, że ludzie zaczynają Cię szanować. Stajesz się autorytetem. Ale jak to zrobić? Na szczęście są liczne szkolenia z kompetencji, na początek wystarczy ten artykuł, ponieważ dowiesz się jakie są kompetencje zawodowe (rodzaje), jakie powinny być kompetencje pracownika i właściciela firmy. Zobaczysz, czym kompetencje różnią się od kwalifikacji i pokażę Ci prawdziwe kompetencje jako przykłady.

kompetencje, przywództwo

Będzie to obszerny artykuł na temat kompetencji lidera. Podczas jego pisania sięgnąłem do wieloletniej wiedzy, badań naukowych i analizowałem przywódców. Pomogli mi również inni liderzy.

W pierwszej części odpowiemy sobie na pytanie jakie cechy powinien posiadać skuteczny lider. W drugiej zaś w jaki sposób kształtować liderów i przywódców. Będzie to nie tylko niezbędne w Twojej pracy jeśli jesteś na właścicielem firmy, ale również w życiu codziennym.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Jakie są kompetencje przywódcze?

Kompetencje przywódcze:

 • Umiejętność motywowania i inspirowania innych: przywódcy muszą wykazywać zaangażowanie i entuzjazm, aby zmotywować innych do działania.
 • Umiejętność tworzenia strategii: przywódcy muszą być w stanie tworzyć i wdrażać strategie, które przyczynią się do realizacji celów organizacji.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów: przywódcy muszą być w stanie wykrywać i rozwiązywać problemy, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty.
 • Umiejętność komunikacji: przywódcy muszą być w stanie efektywnie porozumiewać się z zespołem, aby wykonać zadania.
 • Umiejętność delegowania: przywódcy muszą umieć skutecznie delegować zadania i zarządzać zadaniami innych.
 • Umiejętność współpracy: przywódcy muszą potrafić współpracować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
 • Umiejętność prowadzenia: przywódcy muszą potrafić wyznaczać i wdrażać cele, a także monitorować postępy w kierunku ich osiągnięcia.

Jakie cechy powinien mieć przywódca?

Cechy przywódcy:

 • Uczciwość i odpowiedzialność – przywódca powinien być uczciwy i odpowiedzialny za swoje decyzje i czyny.
 • Zdolność do motywowania – przywódca powinien być w stanie motywować swoich podwładnych do osiągania wyznaczonych celów.
 • Umiejętność delegowania zadań – przywódca powinien umieć wykorzystać swoje zasoby tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał swoich ludzi.
 • Przywództwo z zaangażowaniem – przywódca powinien być gotów poświęcać swój czas, aby uczyć, inspirować i wspierać swoich podwładnych.
 • Umiejętność słuchania – przywódca powinien być w stanie wysłuchać opinii i sugestii swoich podwładnych, aby móc wyciągać wnioski i wprowadzać odpowiednie zmiany.
 • Umiejętność komunikacji – przywódca powinien umieć komunikować się zarówno z podwładnymi, jak i z innymi ludźmi w organizacji.
 • Otwartość na zmiany – przywódca powinien być otwarty na wprowadzanie zmian, aby dostosować się do nowych okoliczności.

Czym jest przywództwo?

Przywództwo według powszechnej definicji Griffina to proces polegający na kształtowaniu celów grupy, lub organizacji, motywowaniu zachowań nastawionych na osiągnięcie tych celów, oraz pomaganie w określeniu kultury grupy lub organizacji. Do definicji Griffina, można dodać , że przywództwo to wykorzystywanie wpływu (nie polegającego na przymusie, czyli określonej i specyficzne perswazji) do kształtowania celów grup lub firm, czy organizacji i motywowanie zachowania nastawionego na zdobywanie tych celów.

Natomiast przywódca to persona, która potrafi oddziaływać na zachowania innych bez użycia siły, bardzo ważna jest tu prezentacja odpowiednich cech, tzw. prezentacja przywódcza. Definicja Griffina, uzupełniona powyższym daje doskonały obraz tego czym jest przywództwo i sprowadza do myślenia, jakie lider powinien posiadać kwalifikacje-kompetencje.

kompetencje, przywództwo, przykłady

Kompetencje w zarządzaniu

Kompetencje, kwalifikacje i przywództwo tworzą potężny mix w zarządzaniu. Istnieją jednak pewne różnice pomiędzy tym czym jest zarządzanie i odpowiednie kompetencje:

Zarządzanie, a kompetencje:

 • program w zarządzaniu to ustalanie konkretnych i szczegółowych kroków/etapów
 • organizowanie w zarządzaniu to organizowanie struktury i zatrudnianie
 • wykonywanie planów to kontrolowanie i rozwiązywanie problemów i obserwacja wyników
 • wyniki końcowy w zarządzaniu to porządek i przewidywalność

Kompetencje lidera:

 • program to ustalanie kierunku
 • organizowanie to określanie słowami właściwego wg. przywódcy kierunku działania tym, których współpraca może być niezbędna
 • wykonywanie planów polega na motywowaniu i inspirowaniu innych
 • wyniki natomiast umożliwia stworzenie przydatnych zmian
kompetencje, przywództwo

Czym są kompetencje?

Kompetencje (nie mylić z tym czym są kwalifikacje, będzie o tym później); w literaturze podmiotu spotyka się z wieloma typami definicji. W każdej z nich powtarza się udział trzech podstawowych składników. Kompetencje uznać można za mix trzech głównych składowych:

 • Wiedza
 • Umiejętność
 • Odpowiedzialność

Istnieją jeszcze inne składowe, takie jak:

 • Doświadczenie i praktyczne umiejętnościKreatywność i innowacyjnośćSamodzielność
 • Odpowiedzialność
 • PrzedsiębiorczośćOrientacja biznesowaProfesjonalizmDecyzyjność
 • Dyscyplina
 • Skuteczność i efektywnośćKompetencje związane z komunikacją i współpracaEtycznie postępowanieInteligencja
 • Kultura osobista i kultura pracy
 • Asertywność, autorytet i charyzma
 • Żyje zgodne z wartościami – wzbudza poczucie szacunku i zaufania
 • Entuzjasta – wprowadza bardzo pozytywny nastrój w pracy. Wpływa na lepszą komunikacje pomiędzy członkami grupy
 • Reprezentatywny – dba o własny wizerunek, dzięki temu wzbudza szacunek, respekt i podziw
 • Potrafiący kierować grupą – wyznacza zadania do wykonania i okazuje zaufanie do podwładnych
 • Świadomy swojej pozycji i umiejętności – wzbudza szacunek. Kształtuje w ten sposób odpowiednią hierarchię w zespole.
 • Daje dobry przykład – współpracownicy pragną naśladować jego zachowanie

Na potrzeby tego artykułu omówimy kilka z nich.

Charyzma, a kompetencje lidera

kompetencje, przywództwo

W języku greckim słowo „charyzma” oznacza szczególny dar (chárisma „dar”).

Jest to zdolność lidera do wywierania bardzo wyraźnego wpływu na otoczenie w którym się znajduje. Efektem jest zmiana zachowania podwładnych, ich wartości oraz przekonań.

Kompetencje charyzmatycznego lidera to związek cech o charakterze interakcyjnym pomiędzy cechami osobowości, a intelektem, moralnością i emocjonalnymi predyspozycjami.

Podążanie za osobą charyzmatyczną i wykonywanie jej poleceń jest dobrowolne. Nie wynika z lęku czy strachu. Jak widać przywództwo i charyzma idą ze sobą w parze. Na szczęście są to przykłady kompetencji , które można wytrenować.

Charyzma przejawia się w umiejętności tworzenia wizji, którą podwładni gotowi są uznać za własną, nie tyle ze względu na jej racjonalne uzasadnienie, ale przez odwołanie się do wartości, które są dla nich ważne (osobiście!), atrakcyjne i jednoznacznie rozumiane.

Dla osób nie mających czasu, aby zarezerwować 2 dni na personalne szkolenie ze mną stworzyliśmy kurs

Szkolenie: Charyzma i Autorytet

Kreatywność i innowacyjność. Czy wpływają na przywództwo?

Każdy napotyka sytuację, w której nie posiada odpowiedniej wiedzy lub zdolności aby rozwiązać dane zagadnienie. Lider powinien zainspirować i pobudzić do myślenia, lub dostarczyć gotowe rozwiązanie, jeśli posiada wiedzę ekspercką.

Asertywność i kompetencje

Zdolność do bronienia swojego zespołu i osiągania porozumienia, podczas napiętej sytuacji. Umiejętność szukania jak najlepszego rozwiązania. Asertywność i negocjacja, pozwalają leaderowi na odkrywanie rzeczywistych potrzeb i celów podwładnych, co prowadzi do osiągnięcia kompromisu, który satysfakcjonowałby obie strony. Są to podstawowe kompetencje, nie tylko zawodowe, biznesowe, ale także osobiste. Więc ćwicz asertywność i miej swoje zdanie.

Według badania Deloitte na temat kompetencji przywódczych sprzed kilku lat:

„W nowej, pokryzysowej rzeczywistości zwiększają się wymagania stawiane członkom zarządów i rad nadzorczych. Oczekuje się od nich nie tylko wiedzy i zaangażowania w obszarze wyników finansowych, lecz także zrozumienia sytuacji firmy w szerokim kontekście biznesowym. Światu potrzebni są przywódcy z umiejętnościami budowania stabilnej przyszłości firmy, przewodzenia zmianom, rozwijania talentów i charakteryzujący się elastycznością. Jest to trend globalny, który, jak pokazało nasze badanie, uwidacznia się również w Polsce” – mówi Iwona Georgijew, Partner w Deloitte

przywództwo, kompetencje i lider

„Tymczasem rada nadzorcza powinna wzmacniać zarząd w myśleniu o rozwoju firmy w perspektywie długoterminowe, mimo że właściciele są często nastawieni na osiąganie wyników tu i teraz oraz oczekują, że rada w ten sposób będzie rozliczać zarząd. Praktyka pokazuje, że na szczęście coraz częściej członkowie rad nadzorczych są przez menedżerów firm traktowani jako strażnicy wartości biznesowych. To bardzo nowoczesne rozumienie roli rady nadzorczej jest zgodne z trendami globalnymi i będzie się prawdopodobnie nasilać w przyszłości” – mówi Wiesław Thor, Doradca Zarządu Deloitte.

Co dalej?

Odpowiadając na powyższe pytanie, nie wszyscy kierownicy i menedżerowie są liderami. Przedsiębiorstwa i organizacje posiadające silne przywództwo to wielokrotnie powtarzający się przykład, że lepiej sobie radzą niż te, które nie posiadają ludzi potrafiących wpływać na zachowanie innych (brak właściwych kompetencji zawodowych).

Co zatem zrobić, aby osiągnąć zapał, ambicje, umiejętnie kierować innymi i wywierać wpływ, wykazać się uczciwością i rzetelnością, pewnością siebie, inteligencją, czy rzetelną wiedzą techniczną związaną z zakresem odpowiedzialności?

Każdą z powyższych składowych można wytrenować, nawet inteligencję. Dla organizacji bardziej opłacalne jest wyszkolić nowego lidera, niż ich szukać. Więc trenuj swoje kompetencje, podnoś kwalifikacje i osiągnij przywództwo w swojej organizacji!

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

kompetencje, przywództwo i kwalifikacje

Kompetencje miękkie vs kompetencje twarde, a przywództwo

Od wielu lat w pracy panuje trend, żeby mówić o podziale kompetencji na „miękkie” i „twarde”. Te drugie, np. umiejętność naprawy auta czy programowania, uznaje się za najważniejsze czynniki jeśli chodzi o sukces i zarobki w pracy. Od pewnego czasu zaczęto zwracać jednak uwagę na umiejętności miękkie. Ludzie zaczęli sobie zadawać pytania dlaczego pojawiają się tak duże różnice w zarobkach jeśli dwie osoby pracują w tej samej firmie i mają te same umiejętności. Różnią się jednak i to bardzo. Jedna awansuje szybciej, dostaje ambitniejsze zadania i pnie się w firmowej hierarchii. Wszystko zależy tu od tego jakie rodzaje kompetencji osoba posiada.

Kompetencje miękkie to określenie, które nie oddaje istoty znaczenia. Nie mówimy tylko o kompetencjach wykorzystywanych w pracy, ale życiu (takie jak: inteligencja, inteligencja emocjonalna, komunikacja, umiejętności społeczne itp.)

Są to trudniejsze do nauczenia rzeczy, niż np. projektowanie, czy inne umiejętności twarde. Kompetencje miękkie wymagają głębokiej pracy nad sobą, postrzeganiem siebie, ego i emocji. Nie są tak usystematyzowane jak umiejętności twarde, których zazwyczaj uczymy się według określonych reguł i wytycznych.

Określenie ich jako umiejętności miękkie sprawia, że tak właśnie je postrzegamy. Wiele osób traktuje umiejętności miękkie w sposób macoszy. Są okej, ale ich nie potrzebuję. Niestety w firmach nie inwestuje się w ich rozwijanie co przydałoby się na przykład w sprzedaży, albo każdemu dobremu managerowi.

To podstawa efektywnej komunikacji. Przydają się więc w karierze i w przeciwieństwie do kompetencji twardych, raz zyskane nie tracą na ważności. Kompetencje twarde często przestają być niezbędne ze względu na szybko rozwijającą się technologię i możliwość ich zastąpienia bądź outsorcingu.

Proszę nie mylić kompetencji z kwalifikacjami. Kwalifikacje to praktycznie to samo, co wykształcenie i wiedza niezbędna do wykonywania zawodu. Zdobywane w trakcie nauki w liceum, technikum lub szkole zawodowej oraz w trakcie studiów. Świadectwo, dyplomom, czy certyfikaty są poświadczeniem zdobycia kwalifikacji. Kompetencje twarde i kwalifikacje to podobne pojęcia, ale nie te same! Główna różnica między nimi to fakt, że kompetencje nie muszą być potwierdzone dokumentami i uprawnieniami. Przykładowo, osoba może posiadać olbrzymią wiedzę i sprawnie posługiwać się językiem obcym nie mając certyfikatu.

Rozwijaj kompetencje – rodzaje i przykłady jak to robić dobrze aby osiągnąć odpowiednie przywództwo

Jeśli chcesz aby Twoi pracownicy, lub bliscy osiągali lepsze wyniki i polepszali relacje międzyludzkie, musisz pomóc im poprawić swoje kompetencje. Najlepsze firmy posiadają uzdolnionych liderów, którzy doskonale potrafią poradzić sobie w sytuacjach stresowych i zarządzają zespołem.

Kluczowe 4 czynniki (kompetencje) dzięki , którym można zidentyfikować i wykształcić lidera (doskonałe przywództwo) to:

 1. Motywacja. Oddanie się pracy. Realizacja ambitnych celów.
 2. Poznaj kwalifikacje przyszłego lidera i określ swoje potrzeby.
 3. Zidentyfikowanie obszaru w którym menadżer odniesie sukces.
 4. Zapewnij możliwości rozwoju.

1. Motywacja. Oddanie się pracy. Realizacja ambitnych celów i przywództwo.

O motywacji przygotowałem już kiedyś świetny artykuł:

Motywacja do pracy
Motywacja z NLP

Musisz nauczyć się odpowiednio tworzyć motywację do stanowiska i pobudek. Każdy ma inna motywację. Poznaj potrzeby osób.

Według badań ponad połowa pracowników nie utożsamia się z celami firmy i jest gotowa zmienić pracodawcę.

Małe zaangażowanie i duża rotacja to zjawiska, bardzo kosztowne dla firm. Szczególnie wtedy, gdy odchodzą ludzie o dużym potencjale, w których przedsiębiorstwo sporo już zainwestowało. Poniżej podaję sprawdzone sposoby na to jak zapobiec dużej rotacji i marnotrawstwu talentów i nakładów finansowych.

 1. Ustal najważniejsze cechy i kompetencje dla ludzi na kierowniczych stanowiskach. Na przykład orientacja strategiczna, orientacja na wyniki, umiejętność współpracy, umiejętność perswazji i wywierania wpływu, przywództwo i leadership, rozwijane stale kompetencje organizacyjne, kreowanie zespołu i rekrutacja, kierowanie zmianami, profesjonalizm i znajomość rynku.
 2. Bądź obiektywny. Wprowadzaj okresowe oceny pracowników i sprawdzaj ich motywację.
 3. Stwórz przejrzystą ścieżkę kariery. Zademonstruj jak poszczególne cechy danej osoby zbiegają się z kompetencjami wymaganymi na różnych stanowiskach.
 4. Zapewniaj pracownikom o dużym potencjale odpowiednie możliwości rozwoju i szkolenia. Wprowadzaj zmiany i ciągle pobudzaj ich pragnienia. Zapewnij im zmianę stanowisk i awanse.

To podejście wiąże się z pewnymi kosztami, ale w efekcie opłaci się bardziej zatrzymać utalentowanego pracownika niż go stracić i szukać dalej. Ciągłe rotacje zbyt dużo kosztują. Przedsiębiorstwa muszą nauczyć się doskonalić własnych liderów (przywództwo). W innym przypadku zaostrzająca się światowa i lokalna konkurencja sprawi, że odejdą.

2.Poznaj kwalifikacje przyszłego lidera i określ swoje potrzeby (odpowiednie kompetencja dla maxymalizacji przywództwa)

Poznaj umiejętności i potrzeby wpływające na przywództwo

Organizacja czy firma, zanim w ogóle postanowi poszukiwać i zatrzymywać liderów w swoich szeregach powinna najpierw określić swoje potrzeby. Jeśli w danym momencie potrzebna jest osoba która skoordynuje sprzedaż to takich cech powinniśmy szukać w kandydatach. Będą się różnić w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa.

Różne będą również wymagania na poszczególnych stanowiskach w ramach tego samego przedsiębiorstwa.
Zarządzając swoją firmą, bez znaczenia na wielkość zastanów się czego oczekujesz w przyszłości. Zastanów się jakich kompetencji będą potrzebowali Twoi managerowie lub Ty sam za X lat.

Na przykład, dla dyrektora sprzedaży, który miał odpowiadać za zbudowanie nowej i efektywnej siatki sprzedawców, niezbędnymi kompetencjami będą: umiejętność współpracy i wywierania wpływu, kierowanie ludźmi, przewodzenie zespołom (przywództwo) i rekrutacja. Gdy zaś chodzi o Ciebie jako szefa samemu sobie wybierz najlepiej 3 priorytety nad którymi zechcesz pracować. Przy większej liczbie znacząco wzrasta prawdopodobieństwo zbyt małej pracy nad kompetencjami.

Twoje przedsiębiorstwo powinno w podobny sposób dążyć do określenia kompetencji, które są najistotniejsze na poszczególnych stanowiskach w kontekście jej własnych wymagań i celów. Postaraj się aby zajęli się tym poszczególni kierownicy danych szczebli. Wiedzą oni najlepiej jakie kompetencje powinien posiadać ich pracownik. Przypominam to co zostało powiedziane wcześniej, wybierz tylko kilka kompetencji jakie w stopniu zaawansowanym powinien posiadać pracownik. Jeśli podasz zbyt dużo kompetencji w stopniu wysokim, nienaturalnie będziesz wymagał zbyt dużo.

Kompleksowa ocena obecnych kompetencji, a przywództwo

Można jej dokonać, analizując doświadczenie zawodowe, prowadząc inteligentny coaching (zadając i słuchając odpowiedzi na pytania), a także prowadząc rozmowy z kierownikami i podwładnymi.
Jak zadawać pytania aby otrzymać najtrafniejsze odpowiedzi?

Stosuj pytania otwarte i dokładnie badaj poszczególne zagadnienia.

Na przykład chcąc ustalić, czy są wystarczająco skuteczni w zarządzaniu zespołem, poproś o to ile i jak zbudowali skuteczne grupy.

3. Zidentyfikowanie obszaru w którym menadżer odniesie sukces. Przywództwo managerskie

POZIOMY KOMPETENCJI, A PRZYWÓDZTWO

Aby dokonać właściwej oceny na jakim poziomie są kompetencje pracy menadżerów, wybierz te które według Ciebie są najważniejsze na danym stanowisku (zrobiliśmy to już wcześniej), oraz posiłkuj się ogólnym, uniwersalnymi wytycznymi z początku tego artykułu. Pomoże Ci to osiągnąć właściwe wytyczne określające przywództwo danej osoby.

Uzyskawszy te informacje, będziesz mógł przewidzieć, w jakim obszarze konkretni menedżerowie powinni odnieść sukces.

Bardzo pomocna tabela znajduje się poniżej:

 1234567
ORIENTACJA NA WYNIKI
zapowiadana przez
-determinację
-ciekawość
Realizuje zadania do końcaDąży do wprowadzania usprawnieńOsiąga celePrzekracza celePoprawia praktyki i wyniki firmyPrzeprojektowuje praktyki w celu radykalnej poprawy wynikówPrzekształca model biznesowy
ORIENTACJA STRATEGICZNA
zapowiadana przez
-przenikliwość
-ciekawość
Rozumie pilne kwestieSporządza plan w ramach ogólniejszej strategiiOkreśla priorytety na wiele latFormułuje długofalową strategię dla własnego obszaruZmienia strategię biznesową w wielu obszarachWypracowuje strategię korporacyjną o dużym znaczeniuWypracowuje przełomową strategię korporacyjną
UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY I WYWIERANIA WPŁYWU
zapowiadana przez
-zaangażowanie determinację
-ciekawość
Reaguje na prośbyWspiera kolegówZabiega o interakcje z kolegamiMotywuje innych do pracy nad sobąUłatwia współpracę pomiędzy grupamiTworzy kulturę współpracyZawiązuje transformacyjne partnerstwa
PRZEWODZENIE ZESPOŁOM
zapowiadane przez
-zaangażowanie
-ciekawość
Kieruje pracąWyjaśnia, co należy zrobić i dlaczegoZależy mu na zaangażowaniu członków zespołuInspiruje zespół do wytężonej pracyPozwala członkom zespołu na samodzielną pracęPotrafi zmotywować różne zespoły do osiągania dobrych wynikówTworzy kulturę wysokiej efektywności
BUDOWANIE ZDOLNOŚCI FIRMY
zapowiadane przez
-zaangażowanie
-przenikliwość
-ciekawość
Wspiera działania sprzyjające rozwojowiZachęca innych do doskonalenia sięAktywnie wspiera rozwój członków swojego zespołuSystematycznie rozbudowuje potencjał zespołuWspomaga rozwój poza swoim zespołemRozbudowuje potencjał organizacjiWdraża kulturę skoncentrowaną na zarządzaniu talentami
KIEROWANIE ZMIANAMI
zapowiadane przez
-zaangażowanie
-determinację
-przenikliwość
-ciekawość
Akceptuje zmianyWspiera zmianyWskazuje na potrzebę zmianFormułuje przekonujące uzasadnienia zmianMobilizuje innych do inicjowania zmianTworzy w całej firmie klimat sprzyjający zmianomUgruntowuje kulturę zmian
ZNAJOMOŚĆ RYNKU
zapowiadana przez
-przenikliwość
-ciekawość
Zna bezpośredni kontekst rynkowyZna podstawowe zasady funkcjonowa- nia rynkuBada procesy zachodzące na rynku i wśród klientówDobrze rozumie rynekStawia odkrywcze prognozy rynkoweZarządza wyłaniającymi się szansami biznesowymiWie, jak przeobrazić branżę
INKLUZYWNA POSTAWA
zapowiadana przez
-zaangażowanie
-przenikliwość
-ciekawość
Akceptuje odmienne poglądyRozumie różne poglądyPrzyjmuje punkt widzenia innych osóbDobrze funkcjonuje w różnorodnych grupachUłatwia interakcje pomiędzy różnymi frakcjamiZwiększa w sposób strategiczny różnorodność wśród pracownikówTworzy inkluzywną kulturę
Źródło:
Egon Zehnder
Harvard Business Review- Listopad 2017

Istnieje związek pomiędzy czynnikami prognostycznymi a późniejszym poziomem sukcesu.
Kiedy ocenisz już kompetencje (skorzystaj z powyższej tabeli) i potencjał rozwoju początkujących menedżerów w każdym istotnym obszarze, będzie Ci już bardzo łatwo sporządzać plany rozwoju i ekspansji w całym przedsiębiorstwie. Dzięki temu zmniejszysz rotację pracowników i zbudujesz solidne ich zaplecze.

4.Zapewnij możliwości rozwoju, aby osiągnąć optymalne kompetencje

Teraz omówimy bardzo ważny czwarty krok w całym procesie. Dzięki niemu zadbasz o to, że osoby o dużym potencjale na pewno przeistoczą się w liderów o dużym potencjale. Kompetencje i przywództwo już nigdy nie będą Twoją piętą achillesową w firmie. Zapewnij im coaching, wsparcie i rozwój.

Zachęcam do przeczytania wpisu na temat coachingu Co to jest coaching?

Jeśli jesteś zainteresowany to zapraszam do sklepu w celu zamówienia konsultacji skype, lub szkolenia w Twojej firmie.

Zadbaj o to aby pracownicy mogli uzupełnić swoje braki. To Ty jesteś w końcu największym beneficjentem.
Rozdzielaj odpowiednio zadania, szkolenia i przydzielaj osoby do odpowiednich projektów. Na przykład dla osoby, którą charakteryzuje ciekawość, dobrze by było gdybyś przydzielił ją do departamentu innowacyjności. Osoby cechujące się dużą motywacją możesz przydzielać do wczesnych projektów, kiedy jest ona bardzo ważna bo nie widać jeszcze rezultatów. Inni mogą się zniechęcić. Także miej na uwadze to, że rotacje powinny być dostosowane do preferencji każdego lidera.

Ambitne zadania i częste zmiany stanowisk uważane są za najważniejszą metodę przyspieszenia kariery zawodowej.

Jeśli naprawdę chcesz pomóc najbardziej obiecującym liderom, managerom, czy kierownikom i zależy Ci aby rozwinąć ich zalety i wykorzystać do maksimum możliwości, możesz zapewnić im indywidualny coaching i grupowe szkolenia (pomogą zespołowi nabrać pewności siebie, umiejętności i skorelują się z celami Twojej firmy).

W ogólnopolskiej firmie produkcyjnej, która wkrótce miała stanąć przed koniecznością zastąpienia dyrektora, kandydatowi nr 1 zapewniono coaching. Miał pomóc mu rozwinąć kompetencje związane z zarządzaniem zespołem. Natomiast kandydatowi nr 2 powierzono zadanie mające na celu lepsze poznanie rynku. Obaj mieli pracować i podnieść te kompetencje, które według zarządu mieli zbyt niskie aby objąć stanowisko dyrektora.

Po pół roku kandydaci na dyrektora (obecni managerowie) zostali ocenieni ponownie. Obaj zrobili postępy, ponieważ funkcja dyrektora była bardzo atrakcyjna. Jednak to kandydat nr 1 zdecydowanie przewyższył kandydata nr 2. Ostatecznie rada postanowiła zaoferować stanowisko prezesa kandydatowi nr 1. Jak się później okazało była to słuszna decyzja.

W rozwijaniu kompetencji przywódczych najlepszych menedżerów pomocne są konkretne rodzaje ambitnych zadań. Na przykład, żeby wzmocnić u menedżera orientację na wyniki, można powierzyć mu stanowisko, na którym będzie zarządzał rachunkiem zysków i strat, lub kierował projektem we wczesnej fazie rozwoju.

kompetencje, przywództwo i kwalifikacje

Efekty w praktyce i przywództwo

Przedsiębiorstwa, które przyjmą podejście do rozwijania kompetencji liderów, stworzą przywództwo i znajdą sposób na to, jak pomóc im rozwinąć umiejętności potrzebne na różnych stanowiskach kierowniczych na pewno zwiększą swoje wyniki finansowe.

Wiele firm metodycznie oceniających potencjał obecnych liderów zaczęło żwawo przyspieszać ich rozwój, dokonując częstych rotacji na stanowiskach menedżerskich i oferując im kierunkowe szkolenia. Nowe skuteczne podejście do doskonalenia menedżerów, wraz z trafnymi decyzjami strategicznymi, zapewnia przedsiębiorstwom imponujące korzyści.

Z omówionych tych modeli powinno korzystać więcej przedsiębiorstw. Naukowe podejście do rozwijania talentów skoncentrowane na dostrzeganiu pracowników o niebywałym potencjale, określanie ich zdolności i chęci do doskonalenia najważniejszych kompetencji i na zagwarantowaniu im niezbędnego doświadczenia oraz wsparcia będzie w nadchodzących latach wspaniale obfitym źródłem przewagi konkurencyjnej. W dodatku pomoże o wiele większej liczbie menedżerów przeobrazić się w wielkich liderów, którymi mieli zawsze być.

Przywództwo a zarządzanie- umiejętności przywódcze

Styl przywództwa musi być dopasowany do osoby. Jak już wiesz, samych model jest sporo jak np styl transakcyjny czy sytuacyjny.

Który wybrać?

Skuteczne przywództwo sytuacyjne to głównie planowanie wizji przyszłości ale nie tylko. Pamiętaj że ogólnie mówiąc przywództwo to proces mający dojście do wspólnych celów, dlatego też tak ważne jest aby cele organizacji były jasno określone. Prawdziwy lider korzysta z cech osobowościowych, czyli cech przywódczych zarządzając skutecznym zespołem!

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Czym jest przywództwo, lider, przywódca i jego kompetencje. [+ umiejętności przywódcze, przykłady, definicja] 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Jak wzmacniać umiejętności przywódcze?

1.Buduj zaufanie w zespole.
2.Ćwicz komunikację: mów jasno i upewnij się, że ludzie cię zrozumieli.
3.Ustanawiaj wyraźne cele i priorytety.
4.Rozwijaj umiejętności motywacyjne.
5.Udzielaj i otrzymuj feedback.
6.Nagradzaj i doceniaj dobrą pracę.
7.Bądź interesującym słuchaczem i słuchaj opinii innych.
8.Rozwijaj umiejętności zarządzania zadaniami.
9.Poszerzaj wiedzę na temat zarządzania i przywództwa.
10.Utrzymuj dobry profil na portalach społecznościowych.

Co to są zdolności przywódcze?

Zdolności przywódcze to zdolności ludzi do wykorzystania w celu kierowania, motywowania i inicjowania działań w grupie lub organizacji. Obejmują one umiejętności interpersonalne, takie jak komunikowanie się, prowadzenie dyskusji i przeprowadzanie grupowych rozmów, oraz koncentracja na przyszłych rezultatach. Zdolności te obejmują również umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów, kreatywność i zachęcanie innych do wybitnych wyników.

Na czym polega przywództwo?

Przywództwo polega na zarządzaniu zasobami i zespołami ludzkimi w celu osiągnięcia określonych celów, w oparciu o wiedzę, umiejętności i inspirujący sposób działania. Zarządzanie zespołem to proces, który obejmuje zarządzanie pracą dla całego zespołu, określanie priorytetów i ustalanie harmonogramów, słuchanie potrzeb członków zespołu i wspieranie ich w rozwoju oraz tworzenie warunków do współpracy i budowanie zaufania.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)