Efekt jednorodności grupy obcej, grupa własna i obca (efekt grupy, spójność społeczna i jej konsekwencje)

efekt obserwatora
Efekt obserwatora (psychologia odwagi i bezczynności, błędy poznawcze) 5 danych
21 grudnia, 2022
status quo
Efekt status quo psychologia. Jak odchylenie od statusu quo wpływa na Twoje decyzje
21 grudnia, 2022

Efekt jednorodności grupy obcej, grupa własna i obca (efekt grupy, spójność społeczna i jej konsekwencje)

Efekt jednorodności grupy obcej
Efekt jednorodności grupy obcej

Efekt jednorodności grupy obcej, grupa własna i obca (efekt grupy, spójność społeczna i jej konsekwencje)

Dzisiaj postanowiłem stworzyć wpis typu kompendium, opisujący grupy z punktu widzenia jaki nasuwa psychologia, socjologia, heurystyki i ekonomia behawioralna. Omówimy Efekt grupy w każdej z tych dziedzin, jak grupa wpływa na postrzeganie i inne. Wszystkie te tematy są ze sobą w pewien sposób powiązane więc dobrym pomysłem jest skupienie całości w jednym wpisie, zamiast skakać po wyszukiwarce Google. Więc poruszymy:

  • Efekt grupy
  • Efekt jednorodności grupy obcej
  • Grupa własna
  • Grupa obca
  • Grupa społeczna
  • Polaryzacja grupowa
efekt grupy

Krótkie wyjaśnienie i definicja

Efekt grupy definicja– lepsze traktowanie ludzi, którzy przynależą do tej samej grupy co my.

Efekt jednorodności grupy obcej definicja (ang. out-group homogeneity), zwany też błędem jednorodności grupy obcej (ang. outgroup homogeneity bias) − tendencja do postrzegania członków grupy obcej jako bardziej do siebie podobnych (jednorodnych, homogenicznych), niż to jest w rzeczywistości oraz jako bardziej jednorodnych, niż członkowie grupy własnej. Tendencja ta jest efektem kategoryzacji społecznej i często prowadzi do powstawania stereotypów.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Grupa własna i obca definicja– jako grupę własną postrzegamy tą, w której się znajdujemy. Mamy tendencję do jej idealizowania. Przeciwnie postępujemy w przypadku grup obcych.

Grupa społeczna definicja – w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co najmniej trzech osób, którego członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb, charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie jednolitym systemem norm i wartości. Tu oparto się na założeniu, że dopiero 3 osoby tworzą grupę, a 2 osoby to para. Trzecia osoba może obserwować interakcje, które zachodzą pomiędzy parą.

Polaryzacja grupowa definicja– to tendencja grup do podejmowania decyzji, które są bardziej skrajne niż początkowe upodobania czy skłonności członków. Jej działanie można zaobserwować np. w decyzjach ławy przysięgłych, którzy po dyskusji byli skłonni wydać wyrok znacznie wyższy lub znacznie niższy, niż którykolwiek z nich proponował przed debatą.

Mając powyższą wiedzę, zrozumiesz przesłanie poniższego komiksu:

efekt grupy

Spojrzenie od wewnątrz na efekt grupowy i jego znaczenie dla grup fokusowych

Efekt grupowy (efekt grupy, kilku pojęć będziemy używać dzisiaj zamiennie) to rodzaj uprzedzenia, który wpływa przede wszystkim na grupy fokusowe. Może się to zdarzyć podczas dyskusji w grupie, kiedy uczestnicy próbują dojść do podobnych wniosków.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Co więcej, uczestnicy grupy fokusowej będą fałszywie zgadzać się z innymi, próbując znaleźć jedyną odpowiedź, z którą zgadza się większość grupy.

Zazwyczaj efekt grupowy ma miejsce, gdy jeden lub kilku uczestników grupy fokusowej jest bardziej głośna, a inni uczestnicy odczuwają potrzebę wyrażenia podobnych opinii lub informacji zwrotnych.

Moderatorzy mogą stwierdzić, że występuje efekt grupowy, jeśli uczestnik powie: „Zgadzam się z Anią, ona ma rację” i nie wyjaśnia żadnego innego powodu swojej zgody.

Dlaczego należy unikać efektu grupy?

Grupy swoje i obce przykłady

Celem grupy fokusowej nie jest dojście do jednego pojedynczego wniosku. Zamiast tego moderatorzy szukają różnic i podobieństw między uczestnikami. Moderatorzy chcą dogłębnie zrozumieć myśli i opinie, więc efekt grupowy hamuje tę rozmowę.

Podczas dyskusji w grupie fokusowej ważne jest, aby zagłębić się w uzasadnienie porozumienia i niezgody między uczestnikami. Pomaga to zidentyfikować opinie i informacje zwrotne szerszej publiczności, w imieniu której klient końcowy prowadzi grupę nakierowaną na jakiś cel.

Jeśli wszyscy uczestnicy zgadzają się ze sobą, nie będą gromadzone różne myśli i opinie, co zmienia i wypacza wyniki badania.

Jak można uniknąć efektu grupy własnej?

grupa własna i obca

Oto kilka wskazówek, jak uniknąć efektu grupowego.

Porada 1

Kiedy moderator rozpocznie dyskusję, pamiętaj, aby powiedzieć uczestnikom, jaki jest cel badania. Przypomnij im, że ważne jest, aby poinformować moderatora, czy każdy zgadza się, czy nie z omawianym tematem. W grupach fokusowych nie ma dobrych ani złych odpowiedzi.

Porada 2

Zwróć uwagę, kiedy występuje efekt grupowy i zapytaj tych bardziej introwertycznych, cichych uczestników. Powiedz, aby dali uzasadnienie zgody lub braku zgody. Ponadto, jeśli jeden lub kilku uczestników jest szczególnie głośnych, moderator może przypomnieć tym uczestnikom, że celem grupy fokusowej jest jednakowe wysłuchanie wszystkich, a następnie skierowanie dyskusji na mniej aktywnych uczestników.

Porada 3

Podczas procesu rekrutacji do grup fokusowych ważne jest, aby szukać osób, które czują się swobodnie, dzieląc się swoimi przemyśleniami i opiniami w grupie. Rekruterzy mogą bezpośrednio zadać to pytanie lub poprosić o odpowiedź na jakieś proste pytanie typu „Jaka jest Twoja ulubiona potrawa i dlaczego?”.

Takie pytanie zadaje się tylko po to, aby zobaczyć kto jest introwertykiem a kto ekstrawertykiem.

Rekruterzy będą szukać uczestników, którzy mogą z łatwością odpowiedzieć i wyjaśnić swoje uzasadnienie tego pytania.

Grupy swoje i obce

Warto jeszcze wspomnieć o jednej kwestii, bardzo przydatnej w codziennym życiu, a szczególnie jeśli ktoś pracuje w marketingu, lub reklamie.

Ta kwestia ma wpływ na to dlaczego osoby spoza naszej grupy wydaja nam się takie podobne.

Efekt jednorodności grupy zewnętrznej to postrzeganie jej członków jako bardziej podobnych do siebie niż członkowie wewnątrz grupy, np. „są podobni; my jesteśmy różnorodni”.

Odbiorcy zwykle mają wrażenia dotyczące różnorodności lub zmienności członków grupy w odniesieniu do tych głównych tendencji lub typowych cech członków grupy.

W związku z tym sądy dotyczące stereotypowości poza grupą są przeszacowane, co potwierdza pogląd, że stereotypy poza grupą są nadmiernymi uogólnieniami.

Termin nosi wiele nazw: „efekt jednorodności grupy obcej”, „błąd jednorodności grupy zewnętrznej” lub „względna jednorodność grupy zewnętrznej”.

Dlaczego? Przykłady i badania

Stwierdzono, że ten błąd nie jest związany z liczbą znanych osób z grupy i osób spoza grupy. Można by pomyśleć, że ludzie myśleli, że członkowie ich własnych grup są bardziej zróżnicowani i różni po prostu dlatego, że znali ich lepiej i dzięki temu mają więcej informacji o członkach wewnętrznych, ale w rzeczywistości tak nie jest.

Błąd jednorodności grupy obcej stwierdzono nawet między grupami takimi jak „mężczyźni” i „kobiety”, które oczywiście często wchodzą w interakcje.

W innych miejscach różnicę tę przypisuje się różnicom w sposobie przechowywania lub przetwarzania informacji w grupie i poza nią.

Jednak koncepcja ta została zakwestionowana z powodu niektórych przypadków, w których grupy wewnętrzne uważają się za jednorodne. Badacze postulują, że taki efekt występuje, gdy postrzeganie grupy jako jednorodnej pomaga promować solidarność w grupie.

Eksperymenty na ten temat wykazały, że jednorodność w grupie jest widoczna, gdy osobom, które silnie identyfikują się z grupą, przedstawia się stereotypowe informacje o tej grupie.

Teoria samokategoryzacji

Teoria samokategoryzacji przypisuje efekt jednorodności obcej grupy różnym kontekstom, które są obecne podczas postrzegania grup zewnętrznych i wewnętrznych.

W przypadku grup zewnętrznych, postrzegający doświadczy kontekstu międzygrupowego, a zatem zajmie się różnicami między dwiema grupami. W rezultacie mniej uwagi poświęca się różnicom między członkami grup zewnętrznych, co prowadzi do postrzegania jednorodności grupy zewnętrznej.

Podczas postrzegania członków grupy osoba spostrzegająca może doświadczyć kontekstu międzygrupowego lub wewnątrzgrupowego.

W kontekście międzygrupowym postulowano również, że grupa wewnętrzna będzie postrzegana jako stosunkowo jednorodna, ponieważ postrzegający zwraca uwagę na różnice między „nami” a „nimi” (innymi słowy, występuje depersonalizacja).

Jednak w kontekście wewnątrzgrupowym osoba postrzegająca może być zmotywowana do zwracania uwagi na różnice w grupie (między „mną” a „innymi w grupie”), co prowadzi do postrzegania porównawczej heterogeniczności w grupie.

Ponieważ osoby postrzegające są rzadziej motywowane do przeprowadzania wewnątrzgrupowych porównań zewnętrznych, prowadzi to do ogólnego efektu jednorodności na zewnątrz.

Ta teoria jest poparta dowodami wskazującymi, że w kontekście międzygrupowym zarówno grupa wewnętrzna, jak i zewnętrzna będą postrzegane jako bardziej jednorodne, podczas gdy oceniana w izolacji grupa wewnętrzna będzie postrzegana jako stosunkowo niejednorodna.

Teoria samokategoryzacji eliminuje potrzebę stawiania odmiennych mechanizmów przetwarzania dla grup wewnętrznych i zewnętrznych, a także uwzględniania wyników homogeniczności poza grupami w paradygmacie grupy minimalnej.

Teoria tożsamości społecznej

Inny zbiór badań dotyczył jednorodności w grupach i poza nimi z perspektywy teorii tożsamości społecznej.

Uzupełniając teorię samokategoryzacji, ten zbiór badań dotyczył bardziej konkretnych efektów jednorodności związanych z motywacjami postrzegających.

Wywodzili się z teorii tożsamości społecznej, przewidując, że porównawcza jednorodność grup będzie czasami pojawiać się z powodu żądań ustanowienia pozytywnej i odrębnej tożsamości społecznej.

Na przykład członkowie grup mniejszościowych byliby szczególnie skłonni zaakcentować solidność wewnątrzgrupową poprzez nacisk na jednorodność wewnątrzgrupową.

Dzieje się tak, ponieważ członkowie grup mniejszościowych, ze względu na ich status mniejszościowy, mogą doświadczyć zagrożenia dla swojej samooceny.

Zostało to potwierdzone empirycznie (źródło: Perceived intragroup homogeneity in minority-majority contexts).

W ramach tego samego podejścia postawiono również hipotezę, że efekt jednorodności wewnątrz grupy pojawi się na wymiarach definiujących grupę zarówno dla członków mniejszości, jak i większości.

Potwierdzono również, że ten wpływ jednorodności wewnątrz grupy na wymiary definiujące grupę i jednorodność poza grupą na wymiarach definiujących poza grupą może wystąpić, ponieważ ludzie używają swoich ocen postrzeganej zmienności grupowej do wyrażenia stopnia, w jakim grupy społeczne posiadają specyficzne cechy.

Podobnie jak w przypadku teorii samo-kategoryzacji, te ostatnie badania sugerują również, że efekt może wystąpić niezależnie od motywacyjnych obaw opisanych w teorii tożsamości społecznej.

Efekt jednorodności grupy obcej, grupa własna i obca (efekt grupy, spójność społeczna i jej konsekwencje) 1

Zachęcam do podzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniem w komentarzach.

Teraz chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia:

Czego nauczyłeś się z dzisiejszego wpisu?

Co najbardziej Ciebie szokuje w tym jak efekt jednorodności grupy obcej wpływa na nasze życie?

A może masz pytanie dotyczące czegoś z opisanych reguł i efekt grupy.

Tak czy inaczej, podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Efekt jednorodności grupy obcej, grupa własna i obca (efekt grupy, spójność społeczna i jej konsekwencje) 2

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)