Sposoby rozwiązywania konfliktów (metody, negocjacje i kompromis)

Style zarządzania
Style zarządzania (styl kierowania zespołami) Blanchard, przywództwo i manager
22 sierpnia, 2021
przywództwo
Modele przywództwa (umiejętności przywódcze) Co robi lider
22 sierpnia, 2021

Sposoby rozwiązywania konfliktów (metody, negocjacje i kompromis)

Sposoby rozwiązywania konfliktów
Sposoby rozwiązywania konfliktów (metody, negocjacje i kompromis) 1

Jak profesjonalne zarządzanie konfliktami skutecznie rozwiązuje konflikty w miejscu pracy?

Konflikty i spory występują we wszystkich obszarach, w których ludzie współpracują. Są częścią dynamiki grupy i zwykle prowadzą do produktywnej pracy, jeśli potrafimy sobie z nimi radzić. Konflikty powstają najczęściej, gdy zainteresowane strony są od siebie zależne. Zazwyczaj, gdy jedna lub obie strony zamierzają, lub prowadzą jednocześnie działania, które mogą spowodować, że druga strona poczuje zablokowana, zagrożona lub poszkodowana.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Warunkami sprzyjającymi konfliktom mogą być na przykład wartości, wizje, cele, postawy, motywy, wyobrażenia lub zachowania. Dopóki konflikt nie zostanie rozwiązany, uniemożliwia wspólne dążenie do celów, koordynację zadań i budowanie relacji opartych na zaufaniu. Pożądane jest zatem konstruktywne rozwiązanie.
Istnieją różne sposoby rozwiązywania konfliktów i formy radzenia sobie z nimi.

Konflikty w środowisku biznesowym

W środowisku biznesowym normalne jest, że pojawiają się sytuacje konfliktowe lub spory Przełożeni, menedżerowie są odpowiedzialni za zapewnienie szybkiego rozwiązywania sporów poprzez profesjonalne zarządzanie konfliktami. Istnieje wiele różnych wypróbowanych i przetestowanych metod (mediacja, zmiana perspektywy, superwizja, metoda Harvard), które mogą być wsparciem w sprawiedliwym i polubownym rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w miejscu pracy.

Konflikty towarzyszą ludziom przez całe życie. W dzieciństwie, podczas zabawy, w piaskownicy, w żłobku czy w przedszkolu, dochodzi do sporów o zabawki. Zarówno w związkach partnerskich, jak i w życiu codziennym pojawiają się również rozłamy i sytuacje konfliktowe. Przyczyny tego mogą być różne.

Sprzeczne poglądy, interesy — przyczyny konfliktów w pracy

Konflikty są częścią życia zawodowego. W wielu przypadkach występują między współpracownikami i kolegami. Typowe są również konflikty hierarchiczne między menedżerami a pracownikami. Sytuacje konfliktowe w pracy wynikają z codziennych sytuacji, z powodu deficytów komunikacyjnych lub poważnych sporów w wewnętrznych decyzjach kierunkowych. Również rywalizacja w miejscu pracy może prowadzić do kłótni i konfliktów. Jeśli czyjeś uczucia zostaną zranione, konflikt może trwać przez długi czas.

W przypadku sporów i konfliktów w miejscu pracy przełożeni mają obowiązek znaleźć ich rozwiązania i na bieżąco moderować spór. Powinni być mediatorami i wykazywać się empatią. Jednocześnie ze względu na ich pozycję i zajmowane stanowiska mają możliwość rozwiązywania konfliktów poprzez swoje uprawnienia decyzyjne i ocenę pracowników.

Ponieważ rozwiązywanie konfliktów wcale nie jest łatwe, przy rozwiązywaniu sporów mówi się o zarządzaniu konfliktem w środowisku zawodowym. Chodzi o kompetentne podejście do rozwiązania, w którym ważną rolę odgrywają przemyślane metody i wzorce rozwiązań. Zarządzania konfliktami można się nauczyć i wdrażać je profesjonalnie.

Aby rozwiązywać konflikty w miejscu pracy, należy zdobyć podstawowe informacje na ten temat, mieć silne umiejętności społeczne, nauczyć się jasno komunikować. Miarą stosowaną przez kadrę kierowniczą w tym celu jest wywiad dotyczący rozwoju osobistego.

Dlaczego zarządzanie konfliktami jest ważne w środowisku biznesowym?

Menedżerowie zdają sobie zazwyczaj sprawę, z tego, że współpracownikami pojawiają się konflikty. Jest to nieuniknione i typowe dla człowieka jako jednostki, że reprezentowane są różne opinie i różnice zdań. Wraz ze wzrostem liczby pracowników zwykle wzrasta także liczba sporów. Jako istoty społeczne ludzie mają umiejętność omawiania sporów w sposób zorientowany na rozwiązanie.

Jeśli dwie osoby nie mogą dojść do porozumienia, rolę mediatora może pełnić mentor, np. superwizor. Jeśli spory i konflikty nie zostaną rozwiązane, mogą stać się problemem w firmie. Znacząco zakłócą działalność firmy i uniemożliwią efektywną współpracę.

Czym charakteryzuje się profesjonalne zarządzanie konfliktami w firmie?

Profesjonalne zarządzanie konfliktami ma na celu przeciwdziałanie wewnętrznym problemom i zapobieganie eskalacji lub rozprzestrzenianiu się sporów. Z punktu widzenia firmy nierozwiązane konflikty prowadzą do znacznych strat, spadku wydajności. Z tego powodu firmy dążą również do celu, jakim jest zarządzanie konfliktami, polegające na ograniczeniu do minimum kosztów konfliktów spowodowanych niezdolnością do pracy lub utratą wydajności.

W każdej firmie istnieje niezliczona ilość sytuacji, które mogą prowadzić do kłótni lub konfliktów między współpracownikami. Powody są konkretne, ponieważ każda osoba ma inne cechy charakteru i reprezentuje inne wartości. Zazwyczaj pojawiają się następujące rodzaje konfliktów:

  • Konflikty spowodowane nieporozumieniami — powstają w wyniku zakłóceń w modelu nadawcy i odbiorcy. Jeśli odbiorca rozumie informacje lub oświadczenia inaczej niż nadawca, powstają nieporozumienia. Mogą one przerodzić się w rozległe konflikty, jeśli nie zostaną rozwiązane w krótkim okresie.
  • Różne wartości — konflikty spowodowane różnymi opiniami na temat uczciwości lub innych podstawowych pojęć moralnych w środowisku korporacyjnym.
  • Konflikty osobiste, w których zostały zranione uczucia — mogą powstać, gdy spór zmienia się z — poziomu faktów na poziom relacji. Osobiste oskarżenia lub zniesławienia prowadzą do osobistego konfliktu.
  • W wielu przypadkach między menedżerami a pracownikami dochodzi do konfliktów ról. Może również powstać, jeśli hierarchie lub zadania nie są prawidłowo i przejrzyście rozmieszczone. Konflikty ról mogą w równym stopniu rozmywać się między sferą prywatną a pracą.
  • Zastraszanie — są to celowe, ukierunkowane i powtarzające się ataki na ludzi lub grupy. Celem jest społeczna marginalizacja lub izolacja swoich ofiar. Ataki mają miejsce regularnie i przez długi czas.

Jak rozpoznawać konflikty w miejscu pracy?

Konflikty nie zawsze są wyraźnie rozpoznawalne dla menedżerów. Zwłaszcza w przypadku mobbingu lub konfliktów osobistych między współpracownikami, spór między menedżerem może pozostać ukryty przez długi czas. W wielu przypadkach konflikty można rozpoznać po napięciach podprogowych. Zamiast typowo zrelaksowanego nastroju wśród kolegów jest przygnębiony lub neutralny bez powodu. Dla kierowników, którzy dobrze znają swój zespół, napięcie podprogowe jest ukryte.

To samo dotyczy reakcji emocjonalnych, które są niezwykłe dla osoby. Jeśli pracownik, który skądinąd jest kontrolowany i pewny siebie, zawodzi bez zrozumiałego powodu i okazuje swoje uczucia, może to wskazywać na konflikty w miejscu pracy. Prawdziwą przyczyną kłótni i tarć są różne osobowości, które nieuchronnie spotykają się w miejscu pracy.

Jeśli szefowie mają pewność, że rozpoznali konflikt w firmie lub ich zespole między współpracownikami, zrobiono pierwszy i ważny krok. Empatyczni przełożeni zainteresowani swoimi pracownikami dążą do tego, aby każdy pracownik czuł się doceniony. Oprócz rozpoznania konfliktu kolejny ważny krok jest niezbędny z operacyjnego punktu widzenia.

Profesjonalne rozróżnianie typów konfliktów

Rozpoznanie konfliktu w zespole lub we własnym dziale jest ważne. Czasami konflikty nie są przeprowadzane otwarcie, ale można je rozpoznać po gestach, mimice czy sarkastycznych wypowiedziach w komunikacji. Aby móc zapobiegać i rozwiązywać spory później poprzez profesjonalne zarządzanie konfliktami, należy najpierw określić i rozróżnić rodzaj konfliktu.

W przeciwieństwie do konfliktów w relacjach i problemów komunikacyjnych, konflikty faktyczne można łatwo rozróżnić. W przypadku faktycznego konfliktu na czele sporu stoi jedna zasada. Na przykład w zespołach roboczych istnieje kontrowersyjny spór, gdy trzeba znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie indywidualnego problemu. Konflikty spraw są pożądane w każdej firmie, jeśli sytuacje są rozwiązywane w przyjaznej atmosferze. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest burza mózgów.

Dlaczego empatia jest niezbędna w zarządzaniu konfliktami?

Aby działać jako pośrednicy między kierownictwem a pracownikami, menedżerowie muszą mieć cechy, które łączą ludzi. Obok wiedzy specjalistycznej, asertywności, suwerenności i myślenia strategicznego, empatia jest jedną z podstawowych cech menedżera.

W zarządzaniu konfliktami istotne jest, aby pracownicy pełniący funkcje kierownicze rozumieli punkt widzenia różnych stron konfliktu. Jednocześnie oznacza to, że nie należy od razu opowiadać się po jednej ze stron lub preferować jedną stronę i jej argumenty. Empatia współdziała z oceną lub oceną argumentów i informacji. Jeśli menedżerowie są zaangażowani w sytuacje konfliktowe jako mediatorzy, patrzą na spór z wyższego poziomu. Jeśli potrafią wczuć się w punkt widzenia skonfliktowanych stron, będą w stanie szybciej i skuteczniej znaleźć kompromis. Ponadto mogą pośredniczyć w konfliktach bez uprzedzeń.

Konflikty mogą działać budująco, zwłaszcza w sporach merytorycznych, jale tylko wtedy gdy są rozwiązywane w sposób otwarty i oparty na zasadach komunikacji. Konflikty na ogół dają szansę, jeśli każda ze stron konfliktu stara się być obiektywna i chce się komunikować.

Konflikty i spory występują we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego. W środowisku korporacyjnym między współpracownikami normalne jest również pojawianie się sytuacji konfliktowych lub kłótni. Bardzo ważne w miejscu pracy są szacunek i uznanie między współpracownikami. Konflikty mogą wynikać z rywalizacji w miejscu pracy lub z problemów interpersonalnych. Takie konflikty w relacjach lub komunikacji można rozwiązać tylko poprzez dialog zorientowany na cel.

W przypadku faktycznego konfliktu w centrum konfliktu nie znajduje się osoba, ale faktyczna przyczyna. Omawianie przyczyn faktycznych w kontrowersyjny sposób jest ważne, ponieważ rozwiązania problemów faktycznych są głównie wynikiem burzy mózgów i kontrowersyjnych dyskusji. Niezbędne jest przestrzeganie zasad komunikacji.

Zarządzanie konfliktami oznacza sprawiedliwe rozwiązywanie konfliktów, w sposób profesjonalny i zorientowany na rozwiązanie. Menedżerowie ponoszą zasadniczą odpowiedzialność za zarządzanie konfliktami, ponieważ spory mają wpływ na wydajność i wydajność pracy. Z tego powodu ważne jest, aby przywódcy rozpoznawali konflikty i rozróżniali typy i typy konfliktów. W takim przypadku, poprzez swoje zaangażowanie w zarządzanie konfliktami, mogą pomóc w zapewnieniu, że w miejscu pracy żyje się uczciwością, uznaniem i komunikacją.

Sposoby rozwiązywania konfliktów, jak najlepiej unikać sporów

Metoda rozwiązywania konfliktów to skuteczne negocjacje u kontrolowane ustępstwo, ale strategia musi być dostosowana do sytuacji. Znalezienie rozwiązania to wzajemne osiągnięcie porozumienia.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej. Zapisz się na newsletter.
Pobierz: Darmowy Raport