Funkcje zarządzania przedsiębiorstwem -co to funkcje zarządcze? (przykłady, definicja)

Kanały dystrybucji – rodzaje i rozwiązania kanałów sprzedaży (przykłady, definicja)
18 lutego, 2023
Reprywatyzacja – jak wpływa na gospodarkę? Plusy i minusy, przykłady, definicja
18 lutego, 2023

Funkcje zarządzania przedsiębiorstwem -co to funkcje zarządcze? (przykłady, definicja)

Funkcje zarządzania

Funkcje zarządzania – jak pracują menedżerowie i organizacje?

Funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie są niezbędne, aby zapewnić efektywne działanie firmy i osiąganie pożądanych wyników. W tym artykule omówimy niektóre z najważniejszych aspektów zarządzania.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Podstawowa klasyfikacja funkcji zarządzania. Czym są funkcje zarządcze?

Funkcje zarządcze to czynności wykonywane przez menedżerów na różnych szczeblach organizacji w celu osiągnięcia określonych celów. Najczęściej wyróżnia się cztery podstawowe funkcje zarządzania, nazywane też cyklem życia organizacji lub cyklem decyzyjnym:

 1. Planowanie – obejmuje określenie celów i strategii działania organizacji, a także wybór najlepszych metod i narzędzi, które umożliwią osiągnięcie wyznaczonych celów.
 2. Organizowanie – polega na zapewnieniu odpowiedniej struktury organizacyjnej, której celem jest realizacja określonych celów. W ramach tej funkcji ustala się strukturę organizacyjną, określa się odpowiedzialności, uprawnienia i obowiązki poszczególnych pracowników oraz tworzy się harmonogramy działań.
 3. Realizowanie (wykonanie) – obejmuje przede wszystkim kierowanie zasobami ludzkimi oraz prowadzenie procesów produkcyjnych i usługowych w sposób efektywny i zgodny z ustalonymi standardami.
 4. Kontrolowanie – polega na monitorowaniu realizacji celów, procesów produkcyjnych, wykorzystywanych zasobów oraz ocenie efektywności podejmowanych działań. W ramach tej funkcji dokonuje się analizy wyników i wprowadza się ewentualne zmiany, które umożliwią osiągnięcie lepszych wyników.

Funkcje zarządcze są niezbędne dla skutecznego zarządzania organizacją, a ich zastosowanie umożliwia osiągnięcie założonych celów i zapewnia sukces przedsiębiorstwa.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Co składa się na zarządzanie?

Zarządzanie to złożony proces, który składa się z wielu elementów. Najważniejsze z nich to:

 1. Planowanie – określenie celów, strategii, działań i zasobów potrzebnych do osiągnięcia zamierzonego celu.
 2. Organizowanie – ustalanie struktury organizacyjnej, przydział zadań i odpowiedzialności, dobór kwalifikacji pracowników, tworzenie procedur i regulacji.
 3. Realizacja – prowadzenie działań zgodnie z planem, motywowanie pracowników, kontrolowanie przebiegu procesów i osiąganych wyników.
 4. Kontrola – monitorowanie wyników, wykrywanie problemów i ich rozwiązywanie, ocena efektywności i doskonalenie działań.
 5. Koordynacja – umiejętne kierowanie zasobami ludzkimi, zarządzanie procesami, nadzorowanie działania systemów informatycznych, podejmowanie decyzji strategicznych i operacyjnych.
 6. Komunikacja – utrzymywanie dobrych relacji z pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi, dostarczanie informacji i propagowanie wartości organizacji.
 7. Doskonalenie – ciągłe udoskonalanie procesów, wdrażanie nowych technologii, podnoszenie kwalifikacji pracowników, dostosowywanie organizacji do zmieniających się warunków rynkowych.

Wszystkie te elementy są ze sobą powiązane i współzależne, co oznacza, że dobry menedżer musi umiejętnie nimi zarządzać, aby osiągnąć sukces i efektywnie działać na rynku.

Różne rodzaje funkcji zarządzania i ich współpraca w celu osiągnięcia celów organizacji

Wiele różnych typów funkcji zarządzania współdziała w osiąganiu celów organizacyjnych. Należą do nich:

 • Funkcje zarządzania dot. planowania -są potrzebne, aby określić, co trzeba zrobić, ustalić harmonogram i stworzyć budżet. Ważną częścią tej funkcji jest również organizowanie pracowników wokół zadań, które należy wykonać.
 • Funkcje zarządzania dotyczące przywództwa -obejmują ustalanie wytycznych dotyczących zachowania, wydawanie poleceń lub dyrektyw w razie potrzeby oraz monitorowanie wyników to kluczowe aspekty kierowania i kontrolowania pracowników. Zapewnienie zgodności z przepisami może również wchodzić w zakres tej funkcji.
 • Organizacyjna funkcja zarządzania -zakłada, że istotne jest upewnianie się, że wszyscy pracują w tym samym celu, poprzez usprawnienie komunikacji między członkami zespołu.

Menedżerowie mogą również nadzorować projekty lub koordynować działania różnych działów w celu dotrzymania terminów i efektywnego zarządzania zasobami.

Rola menedżerów w różnych typach organizacji

Istnieje wiele rodzajów organizacji, a rola menedżerów w każdej z nich jest inna. W niektórych organizacjach głównym zadaniem menedżera jest zarządzanie ludźmi, kiedy w innych może on skupiać się na planowaniu strategicznym lub marketingu.

Niezależnie jednak od typu organizacji, kluczowym zadaniem menedżera jest zazwyczaj efektywne zarządzanie zasobami, tak aby można było osiągnąć cele organizacji wykorzystując odpowiednie funkcje zarządzania.

Wymaga to ustalania priorytetów i koordynowania działań pracowników, aby zadania były wykonywane jak najefektywniej. Menedżerowie muszą również śledzić zmiany zachodzące w organizacji, aby móc odpowiednio dostosować strategie i zapewnić członkom swojego zespołu ciągły sukces.

Różne style zarządzania i ich wpływ na sposób kierowania organizacją

Istnieje wiele różnych stylów zarządzania, które mogą mieć wpływ na sposób prowadzenia organizacji. Wiele z tych stylów powstało na przestrzeni wieków i ewoluowało w celu zaspokojenia potrzeb konkretnych organizacji. Niektóre popularne style zarządzania to:

 • Autokratyczny – lider powinien kierować wszystkimi działaniami w organizacji. Liderzy często podejmują decyzje bez konsultacji z innymi, mając nadzieję, że ich jasne instrukcje będą wykonywane przez wszystkich zainteresowanych. Chociaż może to być skuteczne, jeśli chodzi o szybkie załatwianie spraw, to może również prowadzić do nieelastycznego podejmowania decyzji i braku współpracy między członkami zespołu.
 • Relacja przywództwa – w tym podejściu liderzy są postrzegani jako potencjalni twórcy, a nie jako autorytety, którym trzeba być posłusznym za wszelką cenę. Liderzy tego typu promują współpracę między członkami zespołu poprzez szkolenia i identyfikację indywidualnych mocnych stron, tak aby każdy miał możliwość efektywnego przyczynienia się do osiągnięcia wspólnych celów.
 • Zarządzanie uczestniczące – w ramach struktur przywództwa uczestniczącego wszyscy członkowie organizacji bezpośrednio uczestniczą w ustalaniu priorytetów, opracowywaniu planów, podejmowaniu działań w celu ich rozwiązania lub ukończenia itp.

Różne teorie zarządzania: Jak zastosować je w swojej organizacji

Istnieje wiele teorii zarządzania, ale większość z nich można sprowadzić do trzech głównych podejść: mikrozarządzania, delegowania i dzielenia się zadaniami.

Mikrozarządzanie polega na tym, że menedżer nadzoruje każdy szczegół pracy pracownika.

Delegowanie uprawnień pozwala pracownikom na większą autonomię w wykonywaniu zadań i obowiązków, ale jednocześnie otrzymują oni wskazówki od przełożonego.

Dzielenie się zadaniami rozdziela obowiązki między kilku pracowników, tak by każda osoba była w pewnym stopniu odpowiedzialna za realizację celu, a nie tylko wykonywała zadania samodzielnie.

Wszystkie trzy metody mają swoje wady i zalety, w zależności od sytuacji i kultury firmy.

Na przykład delegowanie uprawnień może prowadzić do apatii, jeśli pracownicy czują, że nie mają żadnego wpływu na decyzje, które ich dotyczą.

Dzielenie się zadaniami może skutkować niekompletnym wykonaniem celów z powodu nakładających się na siebie zadań.

Z kolei mikrozarządzanie może początkowo przynosić dobre rezultaty, ale w końcu może powodować frustrację, ponieważ pracownicy stają się nieufni wobec ingerencji w ich przebieg pracy.

Funkcje zarządzania poprawiające wydajność organizacji

Wydajność organizacji można poprawić, stosując różne techniki i funkcje zarządzania. Należą do nich: wyznaczanie celów, informacja zwrotna, szkolenia, delegowanie uprawnień. Każde narzędzie ma swoje zalety i wady, które należy dokładnie rozważyć przed jego wdrożeniem, aby osiągnąć pożądany efekt.

Ogólnie rzecz biorąc, wyznaczanie celów jest jednym z ważnych mechanizmów poprawy wyników organizacji, ponieważ pomaga jednostkom określić konkretne cele, które należy osiągnąć w organizacji lub grupie. Dostarcza również wskazówek, jak najlepiej mierzyć postępy w realizacji tych celów, a także motywuje do ciągłego wysiłku w trudnych chwilach.

Informacja zwrotna jest kolejnym kluczowym elementem pomagającym ludziom w poprawieniu wyników pracy; jednak skuteczna informacja zwrotna musi być udzielona w odpowiednim czasie, dokładna i zindywidualizowana, tak by pracownicy wiedzieli dokładnie, jakie działania należy podjąć, by nie tylko lepiej wykonywać swoje zadania, ale też by czuli się odpowiedzialni za swoje osiągnięcia.

Szkolenie oferuje pracownikom wiedzę o nowych zadaniach, procedurach i metodach, których mogą potrzebować, by wykonywać je efektywnie, co zwiększa wydajność.

Delegowanie uprawnień polega na przekazywaniu władzy przez menedżerów do pracowników niższego szczebla, przez co więcej z nich otrzymuje wystarczającą odpowiedzialność za podejmowanie decyzji, ale nadal jest kierowanych przez przełożonych, którzy mają ogólną wizję organizacji.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Funkcje zarządzania przedsiębiorstwem -co to funkcje zarządcze? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)