Jak określić cele strategiczne firmy, przedsiębiorstwa – przykłady, definicja

Dyferencjacja
Co to jest dyferencjacja? Na czym polega strategia dyferencjacji? (przykłady, definicja)
15 lutego, 2023
Cechy dobrego pracownika
Cechy dobrego pracownika – Jakie cechy powinien mieć dobry pracownik?
15 lutego, 2023

Jak określić cele strategiczne firmy, przedsiębiorstwa – przykłady, definicja

cele strategiczne

Cele strategiczne – Zarządzanie celami organizacji

Należy mieć świadomość, że planowanie jest w najprostszym możliwym ujęciu jedną z czterech klasycznych funkcji zarządzania. Jest to pierwszy etap całego procesu zarządzania. W literaturze można nawet spotkać się z tezami twierdzącymi, że planowanie jest najważniejszą funkcją.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Jakie są cele strategiczne? Przykłady

Cele strategiczne to długoterminowe cele, które określają kierunek i cel firmy w perspektywie kilku lat. Są one zwykle związane z wizją i misją firmy oraz odzwierciedlają jej wartości. Cele te służą jako punkt odniesienia dla wszystkich działań firmy i są kluczowe dla jej sukcesu. Poniżej przedstawiam przykładowe cele strategiczne:

  1. Rozwój nowych produktów lub usług – firma może postawić sobie za cel opracowanie i wdrożenie nowych produktów lub usług, aby zaspokoić potrzeby klientów i zwiększyć swoją konkurencyjność.
  2. Ekspansja na nowe rynki – firma może postawić sobie za cel rozszerzenie swojej działalności na nowe rynki, aby zwiększyć swoją obecność i zasięg, a także zdobyć nowych klientów.
  3. Zwiększenie udziału w rynku – firma może postawić sobie za cel zwiększenie swojego udziału w rynku, poprzez zdobycie nowych klientów lub zwiększenie sprzedaży produktów lub usług.
  4. Poprawa efektywności operacyjnej – firma może postawić sobie za cel poprawę swojej efektywności operacyjnej, poprzez optymalizację procesów biznesowych, redukcję kosztów i zwiększenie jakości.
  5. Budowanie silnej marki – firma może postawić sobie za cel budowanie silnej marki, poprzez budowanie pozytywnego wizerunku firmy, wzmocnienie relacji z klientami i zwiększenie rozpoznawalności marki.
  6. Zwiększenie zaangażowania pracowników – firma może postawić sobie za cel zwiększenie zaangażowania pracowników, poprzez stworzenie pozytywnego i atrakcyjnego miejsca pracy, rozwijanie umiejętności i motywowanie do osiągania wyników.
  7. Odpowiedzialność społeczna i ekologiczna – firma może postawić sobie za cel poprawę swojej odpowiedzialności społecznej i ekologicznej, poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, wspieranie społeczności lokalnych i realizowanie zrównoważonego rozwoju.

Cele strategiczne powinny być realistyczne, mierzalne i dostosowane do specyfiki działalności firmy oraz jej otoczenia. Powinny także być zgodne z wartościami i misją firmy oraz dostosowane do jej zasobów i możliwości.

Cele organizacji

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że pierwszym krokiem całej procedury planowania jest ustalenie celów. Kolejne działania będą uzależnione od precyzji czy ważności w ich ustaleniu. Ponadto cele umożliwiają zrozumieć kierunek działania określonej organizacji. Dzięki temu można wdrożyć system monitorowania, a także kontroli ich realizacji. Mogą również mieć istotny wpływ na motywację poszczególnych członków organizacji.

Cele organizacji są pewnego rodzaju zbiorem zamierzeń, powiązań, aspiracji, a także zadań o różnym stopniu konkretności. Godny uwagi jest fakt, że określone zadania nazywane celami będą opisywać konkretne standardy lub wyniki, które przedsiębiorstwo chce osiągnąć w wyznaczonym czasie.

Należy mieć świadomość, że prawidłowo sformułowany cel musi pozwalać uzyskać odpowiedź na to, czy na pewno został osiągnięty przez organizację. Oczywiście odpowiedź powinna być zero-jedynkowa. Nikogo nie powinien zatem dziwić fakt, że w planowaniu bardzo często stosowanym rozwiązaniem jest określanie KPI (kluczowych wskaźników efektywności). W najprostszym możliwym ujęciu stanowią one zobrazowane tego, czy określony rezultat jest satysfakcjonujący dla przedsiębiorstwa. Bardzo często konieczne jest wdrożenie działań uzupełniających.

cele strategiczne
Cele strategiczne

Koncepcja SMART

Rekomendowane jest, by cele w firmie były bardzo sprytnie (SMART) sformułowane. Muszą być zatem:

S – specific – bardzo dobrze i konkretnie określone, w sposób, który nie będzie budził żadnych wątpliwości.

M – measurable – cele muszą być także mierzalne (warto wiedzieć, że istnieje miara stopnia realizacji poszczególnych celów). Powinny umożliwić określenie, czy zostały zrealizowane, czy jeszcze nie.

A – achievable – cele organizacji muszą być oczywiście możliwe do osiągnięcia. Muszą uwzględniać nie tylko rzeczywisty stan danej organizacji, ale również jej ograniczenia. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem w planowaniu będzie realne stąpanie po ziemi.

R – rational – racjonalne, musi być możliwość odniesienia celów do interesów organizacji czy jednostki. Zalecane jest umieszczenie omawianego celu w hierarchii priorytetów.

T – trackable – przedsiębiorstwo powinno mieć możliwość monitorowania poszczególnych etapów realizacji celu.

Rozwój koncepcji SMART

Warto wiedzieć, że koncepcja SMART sprawdziła się do tego stopnia, że rozwinięto ją jeszcze o dwa istotne elementy.

E – exciting – ekscytujące – cele nie mogą być pod żadnym pozorem obojętne dla osób, które je ustanawiają. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że cele ekscytujące będą dodatkowo motywowały do ich realizacji.

R – recorded – zapisane – zapisanie celu zmotywuje do jego osiągnięcia. W przypadku ewentualnych trudności nie będzie można udawać, że nie został wyznaczony.

Należy mieć świadomość, że cele realizowane w poszczególnych organizacjach będą różniły się nie tylko zakresem przedmiotowym, ale również szczeblem, szczegółowością, omami czasowymi. Godny uwagi jest fakt, że cele zależne będą powiązane z innymi celami, które są realizowane w danej organizacji. Oczywiście wspomniana zależność może mieć różną postać np. implikacji, konkurencyjności.

Czym dokładnie różnią się cele strategiczne, taktyczne i operacyjne?

Cele strategiczne są najbardziej ogólne. Dotyczą bowiem całej firmy. Wyróżnia je także ogromna złożoność. Mogą być związanie z różnymi obszarami. Cele strategiczne są planowane, by realizować strategię danej organizacji. Ich cechą charakterystyczną jest twórczy charakter czynności planistycznych.

Z kolei cele taktyczne będą dotyczyły całego działu albo obszaru działania. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że są one złożone, ale przeważnie ograniczone do konkretnego obszaru. Cele taktyczne są planowane, by doprowadzić do pożądanych rezultatów w stosunkowo krótkim czasie. Z kolei charakter czynności planistycznych jest alokacyjny i bilansujący.

Cele operacyjne natomiast dotyczą pojedynczych działań lub zadań. W zdecydowanej większości przypadków są to określone działania do wykonania na pojedynczym stanowisku pracy. Cele operacyjne są planowane, by zrealizować określone zadania.

Podsumowanie

Należy mieć świadomość, że wszystkie cele realizowane w organizacji będą układały się w tzw. drzewo celów. Dzięki temu można zobaczyć dokładnie, jak wygląda ich hierarchizacja oraz współzależność. Ponadto wspomniane drzewo celów dokładnie pokazuje, jak wygląda dekompozycja celów na bardziej szczegółowe działania.

Godny uwagi jest fakt, że z drzewem celów będzie można spotkać się praktycznie przy każdym podejmowanym przez siebie działaniu. Najważniejszym celem będzie oczywiście zrealizowanie celu wybranego przez przedsiębiorstwo. Warto wiedzieć, że kolejne zadania będą w najprostszym możliwym ujęciu polegały na rozbijaniu działań na kolejne poddziałania. Na samym końcu zostanie dokonana dekompozycja na zadania, które zostaną przydzielone konkretnym osobom.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)