Skarga kasacyjna – co to jest?

Co to jest System SRM (ang. Supplier Relationship Management)
11 maja, 2023
Rodzaje banków – jakie mamy banki? (przykłady)
13 maja, 2023

Skarga kasacyjna – co to jest?

Skarga kasacyjna

Skarga kasacyjna – co to jest?

Skarga kasacyjna to termin prawny używany w niektórych systemach prawnych, szczególnie w kontekście polskiego systemu prawnego. Jest to specyficzna forma odwołania od wyroku wydanego przez sąd drugiej instancji do sądu najwyższego, który w Polsce jest Sądem Najwyższym.

Skarga kasacyjna jest skierowana do Sądu Najwyższego i ma na celu zbadanie, czy w procesie sądowym doszło do naruszenia prawa, w szczególności przepisów prawa materialnego lub procesowego. W praktyce skarga kasacyjna koncentruje się na kwestiach prawnych, a nie na ponownym rozpatrywaniu dowodów czy faktów sprawy. Składając skargę kasacyjną, strona ubiegająca się o jej rozpatrzenie musi przedstawić zasadnicze podstawy, na których opiera się zarzut naruszenia prawa przez sąd drugiej instancji.

Po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy możliwe są różne rozstrzygnięcia. Sąd Najwyższy może uwzględnić skargę, uchylić wyrok sądu drugiej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia temu sądowi, albo też może oddalić skargę, utrzymując w mocy wyrok sądu drugiej instancji.

Warto zaznaczyć, że opisany powyżej proces odwoławczy może różnić się w zależności od danego systemu prawnego. Dlatego zawsze ważne jest konsultowanie się z prawnikiem lub zapoznanie się z odpowiednimi przepisami prawnymi, aby zrozumieć procedurę skargi kasacyjnej w danym systemie prawno-sądowym.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

W jakich sprawach przysługuje skarga kasacyjna?

W polskim systemie prawnym skarga kasacyjna przysługuje w określonych sprawach, które zostały wskazane w ustawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, skarga kasacyjna może być wniesiona w przypadku:

 1. Spraw karnych – dotyczy to m.in. skarg na wyroki sądów okręgowych w sprawach karnych.
 2. Spraw cywilnych – skarga kasacyjna może być złożona w odniesieniu do wyroków wydanych przez sądy apelacyjne w sprawach cywilnych, w tym w sprawach dotyczących prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa spadkowego itp.
 3. Spraw administracyjnych – obejmuje to skargi od wyroków w sprawach administracyjnych wydanych przez sądy administracyjne.

Warto zauważyć, że skarga kasacyjna nie jest powszechnie dostępna we wszystkich sprawach, a jedynie w określonych kategoriach, które są szczegółowo uregulowane w polskich przepisach prawa. Istnieją również pewne ograniczenia dotyczące dopuszczalności skargi kasacyjnej, takie jak czasowe ograniczenia na złożenie skargi, wymogi formalne czy wymóg wskazania zasadniczych podstaw naruszenia prawa.

Należy podkreślić, że powyższe informacje dotyczą skargi kasacyjnej w polskim systemie prawnym, a w innych systemach prawnych mogą obowiązywać różne procedury i kategorie spraw, w których przysługuje odwołanie do najwyższego sądu.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilno-prawnym

Podstawy skargi kasacyjnej zostały dokładnie określone w artykule 3983 Kodeksu postępowania cywilnego. Są nimi:

 • naruszenie prawa materialnego poprzez błędną interpretację lub niewłaściwe zastosowanie prawa,
 • naruszenie przepisów postępowania, jeśli takie uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Skarga kasacyjna, jako akt procesowy, musi spełniać określone wymogi. Oprócz standardowych wymogów dla aktów procesowych, skarga musi zawierać:

 • wskazanie orzeczenia, od którego jest skierowana skarga, wraz z informacją, czy dotyczy ona całego orzeczenia czy tylko jego części,
 • przedstawienie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie,
 • wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem,
 • wniosek o uchylenie orzeczenia lub uchylenie i zmianę orzeczenia, wraz z określeniem zakresu żądanej zmiany.

Skarga kasacyjna do NSA

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest środkiem odwoławczym od wyroku lub postanowienia wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyniku wcześniejszej skargi do WSA.

Skarga kasacyjna do NSA służy do kontroli wyroku sądu administracyjnego, a nie bezpośredniej kontroli decyzji administracyjnej. Jednak pośrednio, poprzez kontrolę sposobu traktowania treści decyzji administracyjnej oraz prowadzenia postępowania administracyjnego przez WSA, służy także kontroli treści decyzji administracyjnej.

W typowym przebiegu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego skarga kasacyjna do NSA stanowi czwarty i ostatni etap, obejmujący:

 • wydanie decyzji administracyjnej,
 • odwołanie od decyzji administracyjnej,
 • skargę do WSA,
 • skargę do NSA.

Skargę kasacyjną do NSA wnosi się poprzez Wojewódzki Sąd Administracyjny, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, a skierowana jest do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA jest organem sądowym odpowiedzialnym za kontrolę funkcjonowania oraz działań lokalnych i regionalnych organów administracji publicznej pod kątem zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem unijnym oraz ustawami.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Skarga kasacyjna - co to jest? 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)