Audyt zewnętrzny – na czym polega i co obejmuje? (przykłady, definicja)

Lean manufacturing co to jest? Definicja, zasady, metody i przykłady
18 lutego, 2023
Dobra komplementarne -czym się różnią dobra substytucyjne od komplementarnych? (przykłady, definicja)
18 lutego, 2023

Audyt zewnętrzny – na czym polega i co obejmuje? (przykłady, definicja)

Audyt zewnętrzny

Czym jest audyt zewnętrzny?

Audyt to określenie, którego używa się odnośnie procesów przeprowadzanych w przypadku całych firm, systemów, konkretnych czynności, projektów bądź też produktów.

Przeprowadzenie audytu ma na celu ocenę badanych właściwości z ustalonymi z góry standardami, obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi normami, a także zasadami wewnętrznymi danego podmiotu.

Audyt zewnętrzny to proces przeprowadzony przez osobę pochodzącą z zewnątrz – czyli niezależnego audytora, który nie posiada powiązań z kontrolowaną jednostką.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Audyt zewnętrzny to proces niezależnej oceny i przeglądu finansowych sprawozdań organizacji przez niezależną firmę audytorską. Celem audytu zewnętrznego jest potwierdzenie, że finansowe sprawozdania organizacji przedstawiają rzetelny obraz jej sytuacji finansowej i wyniku finansowego. Audyt zewnętrzny jest również przeprowadzany w celu zapewnienia, że organizacja działa zgodnie z przepisami prawa i standardami rachunkowości.

Podczas audytu zewnętrznego firma audytorska przegląda i analizuje dokumenty finansowe, takie jak bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne. Audytorzy zbierają dowody i przeprowadzają wywiady z pracownikami organizacji, aby potwierdzić, że dokumenty finansowe odzwierciedlają rzeczywiste działania organizacji.

Audyt zewnętrzny jest przeprowadzany przez niezależną firmę audytorską, która nie ma bezpośredniego związku z organizacją, której finansowe sprawozdania przegląda. Firma audytorska wydaje swoją opinię na temat finansowych sprawozdań organizacji, która jest dołączona do sprawozdań i stanowi potwierdzenie, że dokumenty finansowe są zgodne z przepisami prawa i standardami rachunkowości.

W przypadku, gdy firma audytorska stwierdzi, że dokumenty finansowe nie są rzetelne lub organizacja nie działa zgodnie z przepisami prawa i standardami rachunkowości, firma audytorska może odmówić wydania pozytywnej opinii, co może mieć poważne konsekwencje dla organizacji.

Podsumowując, audyt zewnętrzny to proces niezależnej oceny i przeglądu finansowych sprawozdań organizacji przez niezależną firmę audytorską, która ma na celu potwierdzenie, że dokumenty finansowe są zgodne z przepisami prawa i standardami rachunkowości oraz że organizacja działa w sposób rzetelny i zgodny z przepisami prawa.

Audyt zewnętrzny i jego cele

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że już kilka tysięcy lat temu starożytni Rzymianie, Grecy oraz Egipcjanie przeprowadzali pierwsze audyty zewnętrzne, które miały za zadanie ocenę jednostek gospodarczych.

Współcześnie uznaje się, że audyt zewnętrzny jest jednym z najważniejszych instrumentów badawczych, które bierze się pod uwagę przy ocenie ryzyka. Warto pamiętać o tym, że we właściwy sposób przeprowadzony audyt jest w stanie wskazać, jakie wyzwania stoją przed danym przedsiębiorcą, a także ustalić, jakie problemy i zagrożenia go dotyczą.

pdca audyt

Specjaliści zgodnie twierdzą, że audyt zewnętrzny stanowi bardzo istotny element, jeśli chodzi o system zarządzania jakością. Jest to proces, który szybko i skutecznie pozwala na poprawę funkcjonowania danego podmiotu.

Każde przedsiębiorstwo, które chce wzmocnić swoją rynkową pozycję, a także uzyskać certyfikat z zakresu zarządzania jakością, powinno rozważyć złożenie wniosku do jednostki certyfikującej o przeprowadzenie audytu zewnętrznego. Warto pamiętać o tym, że audyt zewnętrzny może być przeprowadzony również w odniesieniu do standardów bezpieczeństwa towaru, norm środowiskowych, bądź też standardów, wyrobów oraz procesów.

etapy audyt wewnętrzny

Co robi audytor zewnętrzny?

Audytor zewnętrzny to specjalista, który jest zatrudniony przez niezależną firmę audytorską w celu przeprowadzenia audytu zewnętrznego finansowych sprawozdań organizacji. Zadaniem audytora zewnętrznego jest przeglądanie i ocenianie dokumentów finansowych organizacji, w celu potwierdzenia, że są one zgodne z zasadami rachunkowości oraz przepisami prawa.

Audytor zewnętrzny przeprowadza swoją pracę w oparciu o odpowiednie standardy rachunkowości oraz przepisy prawa, które określają wymagania dotyczące zawartości i formy dokumentów finansowych. Podczas audytu zewnętrznego audytor dokładnie analizuje bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne organizacji, aby stwierdzić, czy przedstawiają one rzetelny obraz sytuacji finansowej i wyniku finansowego organizacji.

Audytor zewnętrzny zbiera również dowody na poparcie swoich wniosków, na przykład poprzez przeprowadzenie wywiadów z pracownikami organizacji i dokładne przeglądanie dokumentów źródłowych. Jeśli audytor zewnętrzny stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości lub niespójności w dokumentach finansowych organizacji, jest zobowiązany do poinformowania organizacji o tych problemach i zaproponowania działań naprawczych.

Ostatecznie audytor zewnętrzny sporządza raport, który zawiera jego opinię na temat dokumentów finansowych organizacji oraz jego rekomendacje dotyczące poprawy procedur i praktyk rachunkowych. Raport audytu zewnętrznego jest dołączany do dokumentów finansowych organizacji i może mieć wpływ na reputację i zaufanie do organizacji ze strony inwestorów, wierzycieli i innych zainteresowanych stron.

Co sprawdza audyt zewnętrzny?

Audyt zewnętrzny ma na celu przeprowadzenie niezależnej oceny sprawozdań finansowych organizacji, aby stwierdzić, czy są one zgodne z zasadami rachunkowości oraz przepisami prawa. Podczas audytu zewnętrznego, audytorzy zewnętrzni analizują wiele elementów, w tym:

  1. Dokumenty finansowe: Audytorzy zewnętrzni dokładnie przeglądają dokumenty finansowe organizacji, takie jak bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne, aby stwierdzić, czy są one rzetelnym odzwierciedleniem sytuacji finansowej organizacji.
  2. Procedury i kontrole rachunkowe: Audytorzy zewnętrzni badają systemy rachunkowe organizacji, aby upewnić się, że procedury i kontrole rachunkowe są skuteczne i zgodne z zasadami rachunkowości.
  3. Wnioski z audytu wewnętrznego: Audytorzy zewnętrzni odnoszą się do raportów audytu wewnętrznego i przeprowadzają swoje własne badania, aby stwierdzić, czy wszelkie problemy, które zostały zidentyfikowane, zostały rozwiązane.
  4. Zgodność z przepisami prawa: Audytorzy zewnętrzni sprawdzają, czy dokumenty finansowe organizacji są zgodne z przepisami prawa, takimi jak Kodeks Spółek Handlowych i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
  5. Ryzyko związanego z działalnością organizacji: Audytorzy zewnętrzni biorą pod uwagę ryzyko związane z działalnością organizacji i podejmują odpowiednie działania, aby zminimalizować te ryzyka.
  6. Wiarygodność i przejrzystość: Audytorzy zewnętrzni oceniają, czy dokumenty finansowe organizacji są wiarygodne i przejrzyste dla inwestorów, wierzycieli i innych zainteresowanych stron.

Ostatecznie, na podstawie przeprowadzonej analizy, audytor zewnętrzny sporządza raport, w którym zawiera swoje wnioski i rekomendacje. Raport ten jest dołączany do dokumentów finansowych organizacji i może mieć wpływ na zaufanie i reputację organizacji wśród inwestorów, wierzycieli i innych zainteresowanych stron.

Kto zleca audyt zewnętrzny?

Audyt zewnętrzny jest zlecony przez organizację, którą chce się zbadać. Najczęściej jest to zlecenie ze strony zarządu lub rady nadzorczej spółki, ale może to być również zlecenie ze strony innych zainteresowanych stron, takich jak inwestorzy, wierzyciele, banki lub organy regulacyjne. Celem audytu zewnętrznego jest przeprowadzenie niezależnej i obiektywnej oceny sprawozdań finansowych organizacji, co pozwala na uzyskanie pewności, że dane finansowe są rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Rodzaje audytu zewnętrznego

Warto pamiętać o tym, że audyt zewnętrzny można podzielić na audyt drugiej strony i audyt trzeciej strony. Pierwszy z nich określany jest jako audyt dostawcy i polega na tym, że jednostka zleca przeprowadzenie kontroli jednemu z podwykonawców.

Audyt ten bardzo często stosowany jest w odniesieniu do procesów przebiegających na linii produkcyjnej pomiędzy przedsiębiorcą a dostawcą. Na tego rodzaju audyt decydują się zazwyczaj te przedsiębiorstwa, które posiadają różnego rodzaju certyfikaty odnośnie zarządzania jakością i chcą nawiązać współpracę z podwykonawcami, którzy takowych certyfikatów nie posiadają.

Audyt trzeciej strony bezpośrednio związany jest z procedurami uzyskiwania certyfikatów. Przeprowadzany jest on przed jednostki, które chcą potwierdzić zgodność stosowanych systemów z obowiązującymi normami. Warto pamiętać o tym, że audyt trzeciej strony może być przeprowadzony wyłącznie przez jednostki, które posiadają do tego odpowiednie uprawnienia. Pozytywny wynik audytu trzeciej strony upoważnia przedsiębiorstwo do otrzymania certyfikatu.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt zewnętrzny?

Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że audyt zewnętrzny powinien być traktowany jako bardzo wartościowe i rzetelne źródło informacji o nieprawidłowościach zachodzących w danej firmie, a także o tym, co i w jaki sposób należy jak najszybciej zmienić. Wiele osób popełnia błąd, traktując audyt jako surową kontrolę. Warto pamiętać o tym, że nie należy traktować go jak zła koniecznego i podchodzić zbyt emocjonalnie do całości procesu. Audyt zewnętrzny warto traktować jako narzędzie, które ma za zadanie poprawić sytuację firmy na rynku, a jednocześnie niezależnym okiem wskazać, co i dlaczego warto zmienić.

Warto podkreślić, że audyt przeprowadzony w profesjonalny sposób może przynieść firmie naprawdę niezliczone korzyści i umożliwić dalsze doskonalenie się.

Główną zaletą audytu zewnętrznego jest to, że obiektywna ocena przedsiębiorstwa dokonywana jest przez niezależnego eksperta. Jest to osoba, która jest w stanie spojrzeć na sytuację firmy fachowym okiem, by dostrzec ewentualne luki w jej funkcjonowaniu. Audytor zewnętrzny może wykryć o wiele więcej nieprawidłowości niż osoba funkcjonująca na co d;!zień wewnątrz zakładu.

Trzeba pamiętać o tym, że osoby zajmujące się przeprowadzaniem audytów zewnętrznych zawsze posiadają kompleksową i rozbudowaną wiedzę na temat funkcjonowania firmy, a także doświadczenie zdobywane przez lata. Audyt zewnętrzny to usługa tania, zwłaszcza w porównaniu z zatrudnieniem specjalisty na pełen etat. Dlatego też decydują się na nią nie tylko światowe korporacje, ale również małe przedsiębiorstwa, które chcą poprawić swoją pozycję rynkową.

Audytorzy zewnętrzni posiadają bardzo szeroką perspektywę, która pozwala spojrzeć na sytuację firmy i porównać ją z innymi przedsiębiorstwami na rynku. Pozwala to na osiągnięcie o wiele większej skuteczności niż w przypadku audytu wewnętrznego.

Podsumowując, chyba każdy właściciel przedsiębiorstwa powinien zdecydować się na przeprowadzenie audytu, który jest dogłębną analizą funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Dzięki temu można wyjątkowo precyzyjnie wskazać, co można poprawić, aby skutecznie polepszyć wyniki finansowe firmy. Osoby mające do wyboru audyt zewnętrzny i wewnętrzny – zdecydowanie powinny zdecydować się na tę pierwszą opcję.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Audyt zewnętrzny - na czym polega i co obejmuje? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)