Czym jest Strategia Marketingowa (przykładowy plan, definicja)

Finansowanie startupów
Finansowanie startupów w Polsce (platformy startowe i inwestowanie jako przedsiębiorca)
10 lutego, 2023
Fazy związku
Fazy związku i rozwoju relacji (większość par i psychologia, przykłady, definicja, etapy)
10 lutego, 2023

Czym jest Strategia Marketingowa (przykładowy plan, definicja)

Strategia Marketingowa
Rafał Szrajnert marketing reklama pozycjonowanie seo sem
Rafał Szrajnert - Biznes, psychologia, życie
Czym jest Strategia Marketingowa (przykładowy plan, definicja)
Loading
/

Strategia marketingowa firmy – co warto o niej wiedzieć?

Strategia marketingowa to dokument zajmujący się ogólnym opisem przedsiębiorstwa, a także jego klientów i innych elementów bliższego otoczenia firmy. Za element strategii uważa się także plan marketingowy, ułatwiający realizację celów. Inaczej mówiąc strategia to klucz otwierający drzwi do zrozumienia firmy, dzięki któremu będzie można prowadzić skuteczny, wielowymiarowy marketing.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Na czym polega strategia marketingowa?

Strategia marketingowa to długoterminowy plan działań, których celem jest osiągnięcie założonych celów marketingowych przedsiębiorstwa. Składa się z wielu elementów, w tym określenia grupy docelowej, wyboru kanałów dystrybucji i komunikacji, opracowania oferty produktowej i cenowej oraz określenia budżetu i planów działań. Celem strategii marketingowej jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej i zwiększenie sprzedaży poprzez lepsze dostosowanie oferty do potrzeb i oczekiwań klientów.

Zalety stworzenia strategii marketingowej

Warto podkreślić, iż utworzenie strategii wymaga sporych ilości danych, wiedzy, czasu i pieniędzy a gdy już zostanie spisana tworzy potężny dokument, opisujący czynniki wewnętrzne i zewnętrzne danego przedsiębiorstwa. Jeśli pracownicy zostaną dokładnie zapoznani z treścią strategii i będą się do niej stosować, firma ma szansę odnieść z tego tytułu naprawdę wiele korzyści.

Teoria głosi, iż strategia marketingowa przyczynia się do realizacji celów strategicznych firmy, przy czym warto nadmienić, że cele te będą się różniły w zależności od przedsiębiorstwa. Podjęte próby ujednolicenia celów doprowadzają do wyodrębnienia kierunków działań uniwersalnych dla wielu firm. I tak za cele strategii marketingowej uważa się podtrzymywanie misji i wizji firmy w długoterminowej perspektywie i w zmiennym otoczeniu, czy optymalizację kosztów na podstawie uczenia się na błędach konkurencji.

Celem może być także maksymalne wykorzystywanie mocnych stron przedsiębiorstwa i minimalny wpływ na działania firmy jej słabych stron. Ponadto, dzięki utworzeniu strategii marketingowej możliwe jest sprawne tworzenie budżetów na reklamę i promocję, optymalne ustalanie poziomu cen, rozważne i przemyślane wprowadzanie nowych produktów na rynek i udoskonalanie już istniejących, czy pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków zbytu.

Wśród zalet stosowania strategii wymienia się także ustalanie odpowiedniego budżetu na działalność marketingową firmy, czy uświadomienie wszystkim osobom w organizacji, że wydatki poniesione na marketing mają bezpośrednie przełożenie na sprzedaż. I wreszcie największa zaleta odpowiednio sporządzonej strategii marketingowej to zwiększenie sprzedaży, zwiększenie przychodów, przyczyniające się do namnażania majątku firmowego i bogacenia się właścicieli i pracowników przedsiębiorstwa. Takie spojrzenie na konieczność tworzenia strategii ułatwia zrozumienie wszystkim działom celowości działań marketingu i ich wpływu na przychody organizacji.

Co powinno się znaleźć w strategii marketingowej?

Strategia Marketingowa

Strategia marketingowa powinna być dokumentem skrojonym na potrzeby danego przedsiębiorstwa, do jego pomysłów na przyszłość, czy wreszcie do wyznaczonych przez nie długofalowych celów strategicznych. To jakie elementy zostaną uwzględnione w strategii, jest uzależnione od tego, czy stosuje się podział ze względu na czas, czy też ze względu na czynniki otoczenia.

Poddając analizie ujęcie czasowe, w strategii marketingowej powinna się znaleźć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przeszłość to kompletne know-how dotyczące minionych zdarzeń zarówno po stronie samej firmy, jak i jej konkurencji. Teraźniejszość będzie próbą odpowiedzi na pytanie – w jakim punkcie dane przedsiębiorstwo znajduje się właśnie teraz? Jakimi funduszami dysponuje na dzień dzisiejszy? Jakie obecnie są jego mocne i słabe strony? Które z celów udało się już zrealizować, a co jeszcze pozostało do zrobienia? Przyszłość natomiast to cele i plany, oczekujące na realizację. To droga, którą należy wybrać, aby osiągnąć zamierzone cele.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

O wiele bardziej rozbudowany od podziału czasowego jest podział na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, leżące po stronie samego przedsiębiorstwa, jak i wynikające z jego otoczenia. W tym ujęciu nie może zabraknąć także ustalenia planu marketingowego.

Czynniki leżące po stronie samej firmy, to jej mocne i słabe strony, dostępne zasoby, czy rozpoznawalność marki a także zapisanie danych i wniosków na ich temat. Natomiast mówiąc o otoczeniu, myśli się o szansach i zagrożeniach płynących ze strony konkurencji, czy grupy docelowej. Im większa wiedza na ich temat, tym dokładniejsza strategia.

Ostatnim elementem strategii powinno być usystematyzowanie konkretnych sposobów realizacji zamierzonych celów. Można tego dokonać za pomocą takich narzędzi jak plan marketingowy, czy strategie sprzedaży, komunikacji i dystrybucji.

Warto wiedzieć, iż niezwykle pomocnym narzędziem jest plan marketingowy, który podaje na tacy gotowy kalendarz działań, z konkretnymi przykładami obrazującymi każde z nich.

Plan marketingowy składa się z czynników, takich jak: kontekst powstania strategii, cele marketingowe, analiza otoczenia (SWOT lub USP), budżet a także praktyka i plan działania.

Mówiąc o tak zwanym kontekście powstania strategii ma się na uwadze opis marki, czyli jej historię, wartości, specyficzny język, charakter, czy wizję, która jej przyświeca. Jeśli marka ma swoje logo, trzeba także je opisać, wraz z przekazem, które niesie.

W planie marketingowym nie może także zabraknąć celów. Cel pełni rolę dyrygenta, który wskazuje narzędzia, analizy i konkretne plany, wyznaczając rytm całej strategii marketingowej.

Plan musi odnosić się do otoczenie firmy, dlatego jego niezbędnym elementem jest analiza SWOT lub USP. Analiza SWOT bierze pod lupę szanse i zagrożenia płynące z zewnątrz, a także moce i słabe strony samego przedsiębiorstwa. Natomiast analiza USP to próba zrozumienia co odróżnia markę od konkurencji, sprawiając, że klienci się do niej przywiązują.

Budżet to ta składowa planu, która trzyma w szachu wszystkie inne elementy. Wizjonerzy, tworzący strategię muszą mieć podaną na piśmie i zatwierdzoną przez zarząd kwotę, która stanowić będzie źródło finansowania konkretnych działań marketingowych.

Praktyka i plan działania to inaczej taktyka zmierzająca do realizacji celów. To szczegółowo podane narzędzia, kanały dystrybucji, czy forma dotarcia do grupy docelowej.

Plan marketingowy to bardzo konkretne narzędzie realizacji strategii. Powinno być ono szczegółowo osadzone w ramach czasowych i zawierać jak najwięcej szczegółów działania, tak by umożliwiło maksymalną skuteczność osiągania celów, by prowadziło firmę na sam szczyt.

Jak utworzyć strategię marketingową?

Zabierając się za tworzenie tak dokładnego i obszernego dokumentu, jakim jest strategia marketingowa firmy należy sobie uświadomić, że nie powstanie ona podczas kilkugodzinnego zebrania zarządu. Przeciwnie, strategia wymaga wielu dni a nawet miesięcy mozolnej pracy różnych działów. Praca ta będzie polegała na gromadzeniu i analizowaniu informacji, a następnie na odpowiednim ich przedstawieniu w formie tekstu, tabel, czy wykresów.

Proces rodzenia się strategii marketingowej przedsiębiorstwa można podzielić na poszczególne etapy:

Wybór dostępnych materiałów.

Na początek warto zgromadzić wszystkie dokumenty, jakie kiedykolwiek powstały na potrzeby firmy, analizy, sprawozdania, bilanse, czy dokumenty utworzone na potrzeby marketingu. Zapoznanie się z treścią tych dokumentów ułatwi zrozumienie firmy, jej opisanie i dokładną analizę dotychczasowych działań.

Burza mózgów i ustalanie celów.

Na tym etapie odbywa się brainstorming, mający na celu wyznaczenie celów marketingowych, które umożliwią realizację wizji firmy. Cele należy dopasować do ogólnej strategii biznesowej i ustalić w taki sposób, aby ustawić odpowiedni kurs, w którym będzie zmierzać strategia marketingowa. Kursem tym może być zarówno budowanie silnej marki, jak i bezpośrednie wspieranie działań o charakterze sprzedażowym.

Analiza danych.

Poprzez analizę danych rozumie się interpretację informacji wewnętrznych i zewnętrznych. Analizowane są więc sygnały dochodzące z samego przedsiębiorstwa a także te napływające z jego otoczenia, w szczególności od strony konkurencji i konsumentów.

Analiza przedsiębiorstwa to wnikliwe zapoznanie się z jego dotychczasową działalnością, stosowaną taktyką i dostępnym kapitałem firmy (pieniężnym, ludzkim i informacyjnym). Badanie czynników zewnętrznych to analiza mocnych i słabych stron konkurencji a także potencjalnych klientów, czyli próba wyłonienia grupy docelowej, zainteresowanej zakupem produktów lub usług przedsiębiorstwa.

Wyciągniecie wniosków strategicznych.

Po analizie danych napływających z zewnątrz i wewnątrz firmy należy wkroczyć w etap wyciągania konkretnych wniosków, nadających kierunek, w którym dalej będzie podążać tworzenie strategii marketingowej.

Etap budżetowania.

Ten moment to chwila prawdy dla marketingowców. Konieczne jest zapisanie konkretnych kwot, jakie zarząd zdecydował się przeznaczyć na wspieranie działań promocyjnych i reklamowych, bo to właśnie głównie od nich, a nie od pomysłów zależeć będzie skala realizowania strategii na dzień dzisiejszy. Pomysły na które zabraknie funduszy będą musiały zaczekać na realizację w przyszłości.

Tworzenie planu marketingowego.

Spisanie samego planu to tak naprawdę wypadkowa wcześniej ustalonych rzeczy – budżetu, celów, czy wniosków strategicznych. Teraz pora stworzyć plan, czyli konkretnie ustalić w jaki sposób firma będzie działać – kiedy i za pomocą jakich narzędzi dotrzemy do grupy docelowej, by w pełni zrealizować cel marketingowy.

Plan to dokładna instrukcja, do której muszą się dostosować wszystkie ogniwa przeznaczone do realizacji strategii. A zatem plan musi dokładnie opisywać pomysły, środki uwolnione na ich realizację, narzędzia marketingowe i wreszcie sposoby, za pomocą których zmierzona zostanie ich skuteczność.

Na koniec warto sobie uzmysłowić, że strategia marketingowa jest tak naprawdę niezbędna dla funkcjonowania każdego współczesnego przedsiębiorstwa, które zamierza przetrwać w warunkach zmiennego otoczenia rynkowego. Długofalowe, konsekwentnie zmierzające do celu i ukierunkowane na jego realizację działania w znacznej mierze wpływają na generowanie przychodów firmy i możliwość jej dalszego rozwoju. Dlatego tworzenie strategii powinno być absolutnie niezbędne do życia każdej firmy, niezależnie od tego, czy jest to rodzinne mikroprzedsiębiorstwo, czy działająca na globalną skalę korporacja.

Stworzenie dobrej strategii marketingowej to niezwykle ciężka i wielowymiarowa praca, ale to także niezbędne działanie, z którego śmietankę wkrótce będą spijać wspólnie wszyscy członkowie zarządu i pracownicy przedsiębiorstwa.

Marketing: Strategiczny plan marketingowy w Twojej firmie

Jeśli chcesz być konkurencyjny musisz wyciskać jak najwięcej z komunikacji marketingowej poprzez social media. Pozwoli Ci to pozyskać nowych klientów.

Dlaczego odczuwamy potrzebę rozrywki? Dlaczego w pewnych okolicznościach mózg się nudzi, a w innych nie? Czemu czytanie książek nie jest tak popularne jak filmy na tiktoku?

Pozwólcie, że omówię temat.

Rozrywka i jej związek z ludzkim umysłem

Życie ludzkie to złożony, ciągły proces. Jest wypełnione ogromnym wolumenem ze wszystkich stron. Żyjemy według wzoru, który nam odpowiada. Cieszymy się życiem według ustalonego schematu, ponieważ ułatwia to życie. Czujemy się bezpiecznie, gdy coś dzieje się zgodnie z naszymi oczekiwaniami i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zachować ten spokój w każdym momencie. 

I teraz…

Ludzkie umysły są bardziej skomplikowane niż ludzkie życie. 

Ludzkie umysły to bardzo zdolne narzędzia, które przez większość czasu nie są wykorzystywane. Nawet przy niepełnym wykorzystaniu nasz mózg ma tendencję do ugrzęźnięcia „zawieszenia” z powodu zmieniających się sytuacji i wymagań wywieranych przez siły wewnętrzne i zewnętrzne. 

Ten zagubiony umysł nie może działać w pełni i zaczynają pojawiać się oznaki słabości. W takich chwilach bardzo dobrze jest zastosować techniki relaksacyjne, które bawią umysł.

 Rozrywka oznacza wszystko, od słuchania muzyki do oglądania programu w telewizji. 

Jeśli więc rozrywka jest sposobem na odświeżenie ludzkiego umysłu, to ile z niej jest dla nas dobre? Czy nadmierna rozrywka szkodzi ludzkiemu życiu lub dodaje mu wartości? Kiedy ludzki umysł nie jest pobudzany, dlaczego wchodzi w stan zwany nudą? Przyjrzyjmy się szczegółowo wszystkim tym aspektom, abyśmy mogli wydostać się z wielu niejasności, które wydają się tajemnicze, co jest BARDZO POMOCNE dla marketerów i osób interesujących się psychologią.

Zadajmy sobie pytanie:

Dlaczego odczuwamy potrzebę nadmiernej rozrywki?

Pomyśl, gdybym zadał Tobie pytanie, co jest przeciwieństwem słowa „zabawa”, większość ludzi odpowie praca lub nuda. 

Pomyśl głębiej, a uświadomisz sobie, że przeciwieństwem jest w rzeczywistości „depresja”. Jest to typowy stan umysłu większości ludzi. 

Źle rozumiemy wymagania naszego umysłu, który od czasu do czasu próbuje nam przekazać ważne informacje poprzez subtelne wskazówki. Jeśli lubimy to, co robimy, umysł nie oczekuje rozrywki. Jeśli myślimy, że na przykład piłka nożna to zabawa, dlaczego piłkarze w wielu sytuacjach są psychicznie zniszczeni? Jeśli muzyka jest zabawna, czy oznacza to, że muzycy i artyści nigdy nie odczuwają presji psychicznej?

Jasno to dowodzi, że każda aktywność przekraczająca dopuszczalną granicę tolerancji drenuje mózg. Właśnie w takich chwilach ludzki mózg woła o odprężenie. 

W takich chwilach trzeba się bawić w dowolny preferowany sposób. Kiedy nawet na tym etapie ludzki umysł nie jest zabawiony, czuje się niedostatecznie pobudzony i traci zdolność działania na pełnych obrotach. Pozbawienie rozrywki powoduje wiele psychologicznych aberracji u ludzi. Takie aberracje psychologiczne obejmują agresję, zachowania autodestrukcyjne, choroby fizyczne itp. itd.

Aby uniknąć popadania w tak poważne problemy psychiczne i emocjonalne, ludzki umysł daje wskazówki wyrażające potrzebę nadmiernej rozrywki. Wreszcie, naszym wyborem jest tak zorganizowanie naszego życia, abyśmy nie musieli planować wakacji ani wycieczek, aby uwolnić się od stresu. Kiedy robisz to, co naprawdę Cię interesuje, osiągasz poziom szczęścia, którego nie ma żadna inna forma rozrywki. Nazywamy to samorealizacją.

I teraz bardzo ważne dla marketerów, lub właścicieli firm którzy chcą sprzedawać więcej.

Jak tworzyć kontent? Prawdziwy good content

Skoro ludzie przeglądają miejsca w których się reklamujesz, czyli TC, facebook, Instagram, Tiktok i inne po to aby dostarczyć mu relaksu to jaki powinien być Twój content?

Właśnie… powinien być w formie rozrywki.

Powtórzę, dobry kontent który sprzedaje to rozrywka.

Słuchajcie dalej.

Dlaczego nuda pojawia się, kiedy nie dajemy mózgowi rozrywki?

Rasa ludzka cieszyła się rozrywką od czasów epoki kamienia łupanego. Nawet wczesny człowiek, który nie doświadczył postępu technologicznego, jakim cieszymy się dzisiaj, miał swój własny zestaw rozrywek. Obserwowanie otaczającego środowiska i zdobywanie wiedzy o innych żywych stworzeniach to niektóre z kluczowych zajęć, które utorowały drogę do ewolucji człowieka. 

Chociaż nie posiadał on TV i zaawansowanych technologicznie telefonów komórkowych, rozmowa ze sobą i słuchanie historii o swoich przodkach pomagało mu uniknąć nudy.

Podchodząc do dzisiejszego scenariusza w realistyczny sposób, rozwój technologiczny pozbawił dzisiejszego człowieka wielu naturalnych sposobów relaksu. Łatwe sposoby na relaks zapewniane przez naturę, mające na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb emocjonalnych i psychicznych człowieka. 

Niektóre z takich prostych sposobów to obcowanie z ludźmi w nieformalnym środowisku, pogawędka z nimi twarzą w twarz, ludzki dotyk w formie gier, tańca i wiele innych podobnych zajęć. 

Postęp technologiczny, którego doświadczamy dzisiaj, oddalił nas od ludzi. Czujemy się pozbawieni ludzkiego dotyku, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. 

Buźki i emotikony zastąpiły nasze prawdziwe emocje, okazując się twarzą osoby po drugiej stronie. Ta deprywacja tworzy w naszym życiu ogromną pustkę, którą nazywamy nudą.

Nasuwa mi się ciekawa sentencja.

Rozrywka- Porada dla marketerów jak tworzyć kontent (dlaczego mózg się nudzi-psychologia zabawy)

Czy zwrócenie uwagi na rozrywkę to dobry pomysł, czy jest jakaś inna opcja?

Rozrywka to w zasadzie wszystko, co jest zabawne. To zabawa i przyjemność, jakiej doświadczają ludzie, pomagają im od czasu do czasu się zrelaksować. Rozrywka w dużym stopniu odświeża ludzki umysł, odwracając jego uwagę od monotonnego mechanicznego stylu życia i obciążających sytuacji życiowych. 

Z innego punktu widzenia, jeśli będziesz nadmiernie zajmować się swoim umysłem, dojdziesz do punktu, w którym nie będziesz w stanie przejąć kontroli nad swoim życiem, twoje życie będzie nad tobą kierować. 

Na przykład, zastanów się nad scenariuszem:

Powiedzmy, że kończysz studia, a potem podejmujesz pracę. Niedługo potem, gdy jesteś już trochę ustabilizowany w pracy, bierzesz ślub, bierzesz pożyczkę na zakup wymarzonego domu, bierzesz pożyczkę na zakup samochodu i każdego dnia wracasz z biura (przypuśćmy, że nie lubisz tego, co robisz, ale robisz to, ponieważ na stole musi być jedzenie).

Wieczorem Ty i twoja rodzina razem oglądacie wszystkie seriale i programy rozrywkowe do snu. Masz dzieci, co powoduje dodatkową niepewność co do środków i zaczynasz oszczędzać. Masz 20-letnią hipotekę i 5-letnią pożyczkę pod zastaw samochodu, która pochłania 40% dochodu. 

Twoja żona podejmuje pracę i próbuje zapanować nad sytuacją, ale dzieci rosną, a ich wymagania także. W tym kręgu życia, jeśli potrafisz to rozgryźć, powoli twoje życie zmusza cię do robienia rzeczy, z których nie jesteś szczęśliwy, ale teraz nie masz wyboru, musisz to zrobić dla dobra swojej rodziny i dzieci. 

Życie zawładnęło tobą i teraz jesteś jego niewolnikiem na wieczność. Także zbyt dużo rozrywki TERAZ, kradnie ją w przyszłości.

I teraz…

Co się z nami dzieje, gdy nasze umysły są zawsze zajęte rozrywką i zabawą? 

Należy zachować ostrożność, aby zapewnić rozrywkę umysłowi tylko w wymaganym zakresie. Od oglądania filmów po rozmowy z ludźmi za pośrednictwem aplikacji, wszystko musi odbywać się w sposób kontrolowany. 

Nadmierne pobłażanie, nawet w dobrych rzeczach, takich jak picie wody, prowadzi do uzależnienia. Zajmuj się takimi czynnościami, mając pełną świadomość ograniczeń. 

Dlaczego więc tak bardzo kochamy rozrywkę (gwiazdy, telewizję, muzykę itp.)?

Głupie pytanie, prawda? Uwielbiamy, ponieważ jest to zabawne!

Pozwólcie więc, że zmodyfikuję pytanie: dlaczego gwiazdy, telewizja, muzyka itd. są tak zabawne, że wiele osób spędza z nimi prawie każdą dostępną godzinę?

Odpowiedź okazuje się być podobna do pytania, dlaczego kochamy jedzenie pełne soli i tłuszczu.

Rozrywka wpisuje się w aspekty naszego ewolucyjnie uwarunkowanego mentalnego i emocjonalnego dziedzictwa. Współczesna rozrywka opiera się na bardzo potężnych, wbudowanych w ludzkie procesy neuronowe, w wyniku czego jest czymś w rodzaju Big Maca dla mózgu.

Kluczem do zrozumienia ludzkiej żądzy słuchania opowieści i oglądania zdarzeń jest zrozumienie, jak ważne jest naśladowanie w naszych procesach społecznych i poznawczych.

Czasami myślimy o naśladowaniu jako zdolności umysłowej raczej niskiego poziomu ( papugowanie, albo „małpa widzi, małpa robi”), ale prawdziwe naśladowanie jest bardzo złożone.

To prawdziwe naśladowanie oznacza nie tylko robienie tego, co robi ktoś inny, ale także zrozumienie tego, co knuje ktoś inny.

Psycholog Michael Tomasello inni sugerowali, że nasza praktycznie automatyczna zdolność – być może oparta na systemach neuronów lustrzanych w naszych mózgach -co za tym idzie szybkie zrozumienie tego, co robią inni ludzie, jest najważniejszym postępem ewolucyjnym, który oddziela nas od innych naczelnych.

To właśnie umożliwia nam współpracę z innymi w budowaniu ludzkiej kultury i języka.

Nasza łatwa zdolność pojmowania perspektyw innych niż nasza jest również tym, co sprawia, że ​​tak łatwo jest nam wejść w sytuacje pełne wyobraźni, takie jak historia.

I naprawdę wchodzimy w historie.

Jak wskazał psycholog rozwojowy Paul Harris, zdolności naśladowcze naszych umysłów pozwalają nam prawie całkowicie zająć pozycję fikcyjną, tak że zarówno nasze myśli, jak i uczucia zaczynają być kształtowane bardziej przez fikcję niż przez naszą rzeczywistą sytuację. Czujemy, że jesteśmy tam, w historii, doświadczeniu.

Przeskoczmy z czasów starożytnych do „teraz”, w którym istnieją filmy 3D, dźwięk przestrzenny, wszelkiego rodzaju technologie, które pozwalają nam zanurzyć się głębiej w naszych fikcjach. Nic dziwnego, że rozrywka jest tak zabawna.

A najlepiej zazwyczaj konwertują reklamy oparte na historii i zabawie.

Widzieliście kiedyś viral jak ktoś czyta książkę?

Co powinieneś zapamiętać?

Jeśli jesteś marketerem to koniecznie pamiętaj o aspekcie rozrywkowym, aby stworzyć dobry content. Ludzie przeglądają kanały, w których się reklamujesz po to aby zrelaksować umysł, więc Twój przekaz powinien być właśnie pod to dostosowany.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Czym jest Strategia Marketingowa (przykładowy plan, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)