Czym jest Strategia Marketingowa (przykładowy plan)

Pozytywne cechy charakteru
Pozytywne cechy charakteru (osobowość i psychologia rozwoju osobistego)
24 sierpnia, 2021
Najlepszy Program Partnerski i afiliacyjny. Oto jak zarabiać i polecać (prowizja)
26 sierpnia, 2021

Czym jest Strategia Marketingowa (przykładowy plan)

Strategia Marketingowa

Strategia marketingowa firmy – co warto o niej wiedzieć?

Strategia marketingowa to dokument zajmujący się ogólnym opisem przedsiębiorstwa, a także jego klientów i innych elementów bliższego otoczenia firmy. Za element strategii uważa się także plan marketingowy, ułatwiający realizację celów. Inaczej mówiąc strategia to klucz otwierający drzwi do zrozumienia firmy, dzięki któremu będzie można prowadzić skuteczny, wielowymiarowy marketing.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Zalety stworzenia strategii marketingowej

Warto podkreślić, iż utworzenie strategii wymaga sporych ilości danych, wiedzy, czasu i pieniędzy a gdy już zostanie spisana tworzy potężny dokument, opisujący czynniki wewnętrzne i zewnętrzne danego przedsiębiorstwa. Jeśli pracownicy zostaną dokładnie zapoznani z treścią strategii i będą się do niej stosować, firma ma szansę odnieść z tego tytułu naprawdę wiele korzyści.

Teoria głosi, iż strategia marketingowa przyczynia się do realizacji celów strategicznych firmy, przy czym warto nadmienić, że cele te będą się różniły w zależności od przedsiębiorstwa. Podjęte próby ujednolicenia celów doprowadzają do wyodrębnienia kierunków działań uniwersalnych dla wielu firm. I tak za cele strategii marketingowej uważa się podtrzymywanie misji i wizji firmy w długoterminowej perspektywie i w zmiennym otoczeniu, czy optymalizację kosztów na podstawie uczenia się na błędach konkurencji. Celem może być także maksymalne wykorzystywanie mocnych stron przedsiębiorstwa i minimalny wpływ na działania firmy jej słabych stron. Ponadto, dzięki utworzeniu strategii marketingowej możliwe jest sprawne tworzenie budżetów na reklamę i promocję, optymalne ustalanie poziomu cen, rozważne i przemyślane wprowadzanie nowych produktów na rynek i udoskonalanie już istniejących, czy pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków zbytu. Wśród zalet stosowania strategii wymienia się także ustalanie odpowiedniego budżetu na działalność marketingową firmy, czy uświadomienie wszystkim osobom w organizacji, że wydatki poniesione na marketing mają bezpośrednie przełożenie na sprzedaż. I wreszcie największa zaleta odpowiednio sporządzonej strategii marketingowej to zwiększenie sprzedaży, zwiększenie przychodów, przyczyniające się do namnażania majątku firmowego i bogacenia się właścicieli i pracowników przedsiębiorstwa. Takie spojrzenie na konieczność tworzenia strategii ułatwia zrozumienie wszystkim działom celowości działań marketingu i ich wpływu na przychody organizacji.

Co powinno się znaleźć w strategii marketingowej?

Strategia Marketingowa

Strategia marketingowa powinna być dokumentem skrojonym na potrzeby danego przedsiębiorstwa, do jego pomysłów na przyszłość, czy wreszcie do wyznaczonych przez nie długofalowych celów strategicznych. To jakie elementy zostaną uwzględnione w strategii, jest uzależnione od tego, czy stosuje się podział ze względu na czas, czy też ze względu na czynniki otoczenia.

Poddając analizie ujęcie czasowe, w strategii marketingowej powinna się znaleźć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przeszłość to kompletne know-how dotyczące minionych zdarzeń zarówno po stronie samej firmy, jak i jej konkurencji. Teraźniejszość będzie próbą odpowiedzi na pytanie – w jakim punkcie dane przedsiębiorstwo znajduje się właśnie teraz? Jakimi funduszami dysponuje na dzień dzisiejszy? Jakie obecnie są jego mocne i słabe strony? Które z celów udało się już zrealizować, a co jeszcze pozostało do zrobienia? Przyszłość natomiast to cele i plany, oczekujące na realizację. To droga, którą należy wybrać, aby osiągnąć zamierzone cele.

O wiele bardziej rozbudowany od podziału czasowego jest podział na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, leżące po stronie samego przedsiębiorstwa, jak i wynikające z jego otoczenia. W tym ujęciu nie może zabraknąć także ustalenia planu marketingowego.

Czynniki leżące po stronie samej firmy, to jej mocne i słabe strony, dostępne zasoby, czy rozpoznawalność marki a także zapisanie danych i wniosków na ich temat. Natomiast mówiąc o otoczeniu, myśli się o szansach i zagrożeniach płynących ze strony konkurencji, czy grupy docelowej. Im większa wiedza na ich temat, tym dokładniejsza strategia.

Ostatnim elementem strategii powinno być usystematyzowanie konkretnych sposobów realizacji zamierzonych celów. Można tego dokonać za pomocą takich narzędzi jak plan marketingowy, czy strategie sprzedaży, komunikacji i dystrybucji.

Warto wiedzieć, iż niezwykle pomocnym narzędziem jest plan marketingowy, który podaje na tacy gotowy kalendarz działań, z konkretnymi przykładami obrazującymi każde z nich.

Plan marketingowy składa się z czynników, takich jak: kontekst powstania strategii, cele marketingowe, analiza otoczenia (SWOT lub USP), budżet a także praktyka i plan działania.

Mówiąc o tak zwanym kontekście powstania strategii ma się na uwadze opis marki, czyli jej historię, wartości, specyficzny język, charakter, czy wizję, która jej przyświeca. Jeśli marka ma swoje logo, trzeba także je opisać, wraz z przekazem, które niesie.

W planie marketingowym nie może także zabraknąć celów. Cel pełni rolę dyrygenta, który wskazuje narzędzia, analizy i konkretne plany, wyznaczając rytm całej strategii marketingowej.

Plan musi odnosić się do otoczenie firmy, dlatego jego niezbędnym elementem jest analiza SWOT lub USP. Analiza SWOT bierze pod lupę szanse i zagrożenia płynące z zewnątrz, a także moce i słabe strony samego przedsiębiorstwa. Natomiast analiza USP to próba zrozumienia co odróżnia markę od konkurencji, sprawiając, że klienci się do niej przywiązują.

Budżet to ta składowa planu, która trzyma w szachu wszystkie inne elementy. Wizjonerzy, tworzący strategię muszą mieć podaną na piśmie i zatwierdzoną przez zarząd kwotę, która stanowić będzie źródło finansowania konkretnych działań marketingowych.

Praktyka i plan działania to inaczej taktyka zmierzająca do realizacji celów. To szczegółowo podane narzędzia, kanały dystrybucji, czy forma dotarcia do grupy docelowej.

Plan marketingowy to bardzo konkretne narzędzie realizacji strategii. Powinno być ono szczegółowo osadzone w ramach czasowych i zawierać jak najwięcej szczegółów działania, tak by umożliwiło maksymalną skuteczność osiągania celów, by prowadziło firmę na sam szczyt.

Jak utworzyć strategię marketingową?

Zabierając się za tworzenie tak dokładnego i obszernego dokumentu, jakim jest strategia marketingowa firmy należy sobie uświadomić, że nie powstanie ona podczas kilkugodzinnego zebrania zarządu. Przeciwnie, strategia wymaga wielu dni a nawet miesięcy mozolnej pracy różnych działów. Praca ta będzie polegała na gromadzeniu i analizowaniu informacji, a następnie na odpowiednim ich przedstawieniu w formie tekstu, tabel, czy wykresów.

Proces rodzenia się strategii marketingowej przedsiębiorstwa można podzielić na poszczególne etapy:

  1. Wybór dostępnych materiałów.

Na początek warto zgromadzić wszystkie dokumenty, jakie kiedykolwiek powstały na potrzeby firmy, analizy, sprawozdania, bilanse, czy dokumenty utworzone na potrzeby marketingu. Zapoznanie się z treścią tych dokumentów ułatwi zrozumienie firmy, jej opisanie i dokładną analizę dotychczasowych działań.

  1. Burza mózgów i ustalanie celów.

Na tym etapie odbywa się brainstorming, mający na celu wyznaczenie celów marketingowych, które umożliwią realizację wizji firmy. Cele należy dopasować do ogólnej strategii biznesowej i ustalić w taki sposób, aby ustawić odpowiedni kurs, w którym będzie zmierzać strategia marketingowa. Kursem tym może być zarówno budowanie silnej marki, jak i bezpośrednie wspieranie działań o charakterze sprzedażowym.

  1. Analiza danych.

Poprzez analizę danych rozumie się interpretację informacji wewnętrznych i zewnętrznych. Analizowane są więc sygnały dochodzące z samego przedsiębiorstwa a także te napływające z jego otoczenia, w szczególności od strony konkurencji i konsumentów.

Analiza przedsiębiorstwa to wnikliwe zapoznanie się z jego dotychczasową działalnością, stosowaną taktyką i dostępnym kapitałem firmy (pieniężnym, ludzkim i informacyjnym). Badanie czynników zewnętrznych to analiza mocnych i słabych stron konkurencji a także potencjalnych klientów, czyli próba wyłonienia grupy docelowej, zainteresowanej zakupem produktów lub usług przedsiębiorstwa.

  1. Wyciągniecie wniosków strategicznych.

Po analizie danych napływających z zewnątrz i wewnątrz firmy należy wkroczyć w etap wyciągania konkretnych wniosków, nadających kierunek, w którym dalej będzie podążać tworzenie strategii marketingowej.

  1. Etap budżetowania.

Ten moment to chwila prawdy dla marketingowców. Konieczne jest zapisanie konkretnych kwot, jakie zarząd zdecydował się przeznaczyć na wspieranie działań promocyjnych i reklamowych, bo to właśnie głównie od nich, a nie od pomysłów zależeć będzie skala realizowania strategii na dzień dzisiejszy. Pomysły na które zabraknie funduszy będą musiały zaczekać na realizację w przyszłości.

  1. Tworzenie planu marketingowego.

Spisanie samego planu to tak naprawdę wypadkowa wcześniej ustalonych rzeczy – budżetu, celów, czy wniosków strategicznych. Teraz pora stworzyć plan, czyli konkretnie ustalić w jaki sposób firma będzie działać – kiedy i za pomocą jakich narzędzi dotrzemy do grupy docelowej, by w pełni zrealizować cel marketingowy.

Plan to dokładna instrukcja, do której muszą się dostosować wszystkie ogniwa przeznaczone do realizacji strategii. A zatem plan musi dokładnie opisywać pomysły, środki uwolnione na ich realizację, narzędzia marketingowe i wreszcie sposoby, za pomocą których zmierzona zostanie ich skuteczność.

Na koniec warto sobie uzmysłowić, że strategia marketingowa jest tak naprawdę niezbędna dla funkcjonowania każdego współczesnego przedsiębiorstwa, które zamierza przetrwać w warunkach zmiennego otoczenia rynkowego. Długofalowe, konsekwentnie zmierzające do celu i ukierunkowane na jego realizację działania w znacznej mierze wpływają na generowanie przychodów firmy i możliwość jej dalszego rozwoju. Dlatego tworzenie strategii powinno być absolutnie niezbędne do życia każdej firmy, niezależnie od tego, czy jest to rodzinne mikroprzedsiębiorstwo, czy działająca na globalną skalę korporacja.

Stworzenie dobrej strategii marketingowej to niezwykle ciężka i wielowymiarowa praca, ale to także niezbędne działanie, z którego śmietankę wkrótce będą spijać wspólnie wszyscy członkowie zarządu i pracownicy przedsiębiorstwa.

Marketing: Strategiczny plan marketingowy w Twojej firmie

Jeśli chcesz być konkurencyjny musisz wyciskać jak najwięcej z komunikacji marketingowej poprzez social media. Pozwoli Ci to pozyskać nowych klientów.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej. Zapisz się na newsletter.
Pobierz: Darmowy Raport