Badania marketingowe – co to? (przykłady, definicja)

Sztuka sprzedaży – co to? (przykłady, definicja)
19 kwietnia, 2023
CFD co to? (przykłady, definicja contract for difference)
19 kwietnia, 2023

Badania marketingowe – co to? (przykłady, definicja)

badania marketingowe

Co to badania marketingowe?

Badania marketingowe to proces zbierania i analizowania danych na temat rynku, produktów, usług i zachowań konsumentów w celu lepszego zrozumienia i zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań. Badania marketingowe pozwalają firmom poznać preferencje konsumentów, trendów na rynku oraz wyznaczyć strategie marketingowe, które przyniosą sukces na rynku.

Badania marketingowe mogą dotyczyć różnych obszarów, takich jak np. badania rynku, badania konkurencji, badania satysfakcji klienta, badania postaw i zachowań konsumenckich, badania wizerunku marki, badania dotyczące produktów i usług, itp. Istnieje wiele metod i technik badawczych, takich jak ankiety, wywiady, grupy dyskusyjne, testy konsumenckie, badania obserwacyjne, analiza danych statystycznych itp., które są stosowane w zależności od celu badania i dostępnych zasobów.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Jakie są badania marketingowe?

Badania marketingowe można podzielić na wiele różnych kategorii, zależnie od ich celu i obszaru badawczego. Poniżej przedstawiam kilka przykładów najczęściej stosowanych rodzajów badań marketingowych:

 1. Badania rynku – mają na celu poznanie cech rynku, w tym wielkości, trendów, struktury, dystrybucji i konkurencji. Mogą być prowadzone w formie analizy dokumentów i danych rynkowych lub w formie badań terenowych.
 2. Badania konsumenckie – mają na celu zrozumienie zachowań, potrzeb, preferencji i opinii konsumentów na temat produktów, marek i usług. Mogą być prowadzone za pomocą ankiety, wywiadu, obserwacji zachowań konsumentów i innych technik badawczych.
 3. Badania wizerunku marki – mają na celu zbadanie postrzegania i oceny marki przez konsumentów. Mogą być prowadzone za pomocą ankiet, wywiadów, analizy w mediach społecznościowych lub innych metod.
 4. Badania dotyczące produktów i usług – mają na celu ocenę produktów i usług, w tym jakości, funkcjonalności, opakowań i cen. Mogą być prowadzone za pomocą testów konsumenckich, wywiadów i innych metod.
 5. Badania postaw i zachowań konsumenckich – mają na celu zrozumienie motywacji, wartości, przekonań i stylów życia konsumentów oraz ich wpływu na decyzje zakupowe. Mogą być prowadzone za pomocą grup dyskusyjnych, wywiadów, obserwacji i innych technik badawczych.
 6. Badania satysfakcji klienta – mają na celu zbadanie poziomu zadowolenia klientów z produktów, usług lub obsługi klienta. Mogą być prowadzone za pomocą ankiet, wywiadów, analizy danych sprzedażowych lub innych metod.
 7. Badania trendów i innowacji – mają na celu zrozumienie trendów i innowacji w branży oraz ich wpływu na zachowania konsumentów i rynku. Mogą być prowadzone za pomocą analizy trendów rynkowych, obserwacji zachowań konsumentów, wywiadów z ekspertami i innych metod.
 8. Badania marketingowe B2B – mają na celu zrozumienie potrzeb i preferencji klientów biznesowych oraz ich zachowań na rynku. Mogą być prowadzone za pomocą ankiet, wywiadów z przedstawicielami firm, obserwacji zachowań biznesowych lub innych metod.

Istnieje wiele innych rodzajów badań marketingowych, a ich wybór zależy od konkretnego celu badawczego oraz dostępnych zasobów i metod badawczych.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Jakie są etapy badań marketingowych?

Proces badań marketingowych składa się z kilku etapów, które pomagają w dokładnym zrozumieniu potrzeb i zachowań klientów oraz w opracowaniu strategii marketingowej. Poniżej przedstawiam ogólne etapy badań marketingowych:

 1. Określenie celów badania – na tym etapie ustala się cele badania, które powinny być zgodne z potrzebami firmy, jej strategią i wizją na przyszłość.
 2. Określenie kwestionariusza badawczego lub planu badania – na tym etapie ustala się plan badań, który określa szczegółowe procedury i metody badawcze, w tym dobór próby badawczej oraz metody zbierania i analizy danych.
 3. Zbieranie danych – na tym etapie zbiera się dane z wykorzystaniem wybranej metody badawczej, takiej jak ankiety, wywiady, obserwacje itp.
 4. Analiza danych – na tym etapie dokonuje się analizy zebranych danych, aby wyodrębnić najważniejsze informacje i wnioski.
 5. Interpretacja wyników – na tym etapie dokonuje się interpretacji wyników badań, aby zrozumieć, co one oznaczają i jakie są ich implikacje dla dalszych działań.
 6. Opracowanie raportu z badań – na tym etapie opracowuje się raport z badań, który zawiera podsumowanie wyników, wnioski i rekomendacje dla dalszych działań marketingowych.
 7. Wdrażanie działań marketingowych – na tym etapie podejmuje się konkretne działania marketingowe, które wynikają z wyników badań i rekomendacji zawartych w raporcie.
 8. Monitorowanie i kontrola wyników – na tym etapie monitoruje się i kontroluje wyniki działań marketingowych, aby na bieżąco modyfikować strategie i działać skutecznie.

Wszystkie etapy badań marketingowych są ważne i nie można pominąć żadnego z nich, aby osiągnąć pełne zrozumienie rynku i klientów oraz skutecznie działać na rynku.

Co jest przedmiotem badań marketingowych?

Przedmiotem badań marketingowych są wszelkie aspekty związane z rynkiem, produktami, konsumentami oraz działaniami podejmowanymi przez przedsiębiorstwa na rynku. Badania marketingowe pozwalają na zbieranie i analizowanie informacji dotyczących:

 1. Preferencji i zachowań klientów – badania marketingowe pozwalają na zrozumienie potrzeb, oczekiwań, preferencji i zachowań klientów, co umożliwia lepsze dopasowanie oferty do ich potrzeb i zwiększenie sprzedaży.
 2. Konkurencji – badania marketingowe pozwalają na zrozumienie, jak działa konkurencja, co oferuje na rynku i jakie są jej mocne i słabe strony, co pozwala na opracowanie strategii marketingowej, która pozwoli na skuteczne konkurowanie.
 3. Produktów i usług – badania marketingowe pozwalają na ocenę, jakie cechy produktów i usług są najważniejsze dla klientów oraz jakie zmiany należy wprowadzić, aby zwiększyć ich atrakcyjność.
 4. Kanałów dystrybucji – badania marketingowe pozwalają na zrozumienie, jakie kanały dystrybucji są najskuteczniejsze w dotarciu do klientów oraz jakie zmiany należy wprowadzić, aby zwiększyć efektywność działań dystrybucyjnych.
 5. Promocji – badania marketingowe pozwalają na ocenę skuteczności działań promocyjnych oraz na identyfikację najskuteczniejszych metod promocji.
 6. Cen – badania marketingowe pozwalają na ustalenie optymalnych cen produktów i usług oraz na zrozumienie, jakie czynniki wpływają na decyzję klientów o zakupie.

Badania marketingowe są niezbędne do skutecznego funkcjonowania na rynku, ponieważ pozwalają na poznanie rynku i klientów oraz na dostosowanie działań marketingowych do ich potrzeb i oczekiwań.

Jak przeprowadzić badania marketingowe?

Przeprowadzenie skutecznych badań marketingowych wymaga zastosowania odpowiednich metod badawczych oraz przestrzegania określonych procedur. Oto kilka kroków, które należy wykonać w celu przeprowadzenia skutecznych badań marketingowych:

 1. Określenie celów badania – przed rozpoczęciem badań należy określić cel badania, który powinien być zgodny z potrzebami firmy i jej strategią marketingową.
 2. Wybór odpowiedniej metody badawczej – w zależności od celów badania i charakteru badanych zjawisk, należy wybrać odpowiednią metodę badawczą, taką jak ankiety, wywiady, obserwacje, grupy dyskusyjne itp.
 3. Dobór próby badawczej – należy wybrać reprezentatywną grupę respondentów, która odzwierciedla cechy populacji, na której badanie jest przeprowadzane.
 4. Przygotowanie kwestionariusza badawczego lub planu badania – należy przygotować szczegółowy plan badania lub kwestionariusz badawczy, który pozwoli na zebranie potrzebnych informacji.
 5. Zbieranie danych – należy przeprowadzić badanie zgodnie z planem i zbierać dane zgodnie z wybraną metodą badawczą.
 6. Analiza zebranych danych – po zebraniu danych, należy je zanalizować, aby wyodrębnić najważniejsze informacje i wnioski.
 7. Interpretacja wyników – na podstawie wyników analizy danych, należy dokonać interpretacji wyników, aby zrozumieć, co one oznaczają i jakie są ich implikacje dla dalszych działań marketingowych.
 8. Opracowanie raportu z badań – na podstawie wyników badań, należy opracować raport, który zawiera podsumowanie wyników, wnioski i rekomendacje dla dalszych działań marketingowych.
 9. Wdrażanie działań marketingowych – na podstawie wniosków i rekomendacji zawartych w raporcie, należy podejmować konkretne działania marketingowe.
 10. Kontrola i monitorowanie wyników działań marketingowych – należy monitorować wyniki działań marketingowych, aby na bieżąco modyfikować strategie i działać skutecznie.

Przeprowadzenie skutecznych badań marketingowych wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz zastosowania odpowiednich narzędzi i procedur. Dlatego też, w celu uzyskania najlepszych wyników, warto skorzystać z usług specjalistycznych agencji badawczych lub zatrudnić ekspertów w dziedzinie badań marketingowych.

Podstawowe podejścia w metodologii badań marketingowych

W metodologii badań marketingowych wyróżnia się kilka podstawowych podejść, które określają sposoby prowadzenia badań oraz analizy zebranych danych. Oto kilka z tych podejść:

 1. Podejście jakościowe – to podejście skupiające się na badaniu jakościowych aspektów rynku, np. opinii, postaw, potrzeb, preferencji czy zachowań konsumentów. W badaniach jakościowych stosuje się przede wszystkim metody takie jak wywiady, grupy dyskusyjne, analizę treści, obserwację, symulacje.
 2. Podejście ilościowe – to podejście opierające się na badaniach ilościowych, które pozwala na uzyskanie liczbowych wyników i statystycznych wniosków. W badaniach ilościowych stosuje się przede wszystkim metody takie jak ankiety, testy psychometryczne, eksperymenty.
 3. Podejście mieszane – to podejście, które łączy elementy metod jakościowych i ilościowych, co pozwala na uzyskanie bardziej wszechstronnego i precyzyjnego obrazu badanego zjawiska.
 4. Podejście etnograficzne – to podejście opierające się na badaniach terenowych, które pozwala na poznanie kultury, zwyczajów, tradycji i postaw ludzi w naturalnym środowisku. W badaniach etnograficznych stosuje się przede wszystkim metody takie jak obserwację, wywiady, analizę dokumentów.
 5. Podejście eksperymentalne – to podejście, które polega na kontrolowaniu warunków badawczych w celu zidentyfikowania przyczynowo-skutkowych zależności między badanymi zmiennymi. W badaniach eksperymentalnych stosuje się przede wszystkim metody takie jak eksperymenty laboratoryjne, polowe czy quasi-eksperymenty.

Wybór odpowiedniego podejścia zależy od celów badania oraz charakteru badanego zjawiska. Warto pamiętać, że każde podejście ma swoje zalety i wady, dlatego też, często stosuje się podejście mieszane, aby uzyskać kompleksowy obraz badanego zjawiska.

Cele badań marketingowych

Cele badań marketingowych są zróżnicowane i zależą od potrzeb oraz celów przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiam kilka przykładowych celów, które mogą być realizowane przez badania marketingowe:

 1. Poznanie preferencji i potrzeb konsumentów – badania marketingowe pozwalają na poznanie oczekiwań konsumentów, ich potrzeb i preferencji, a także sposobu, w jaki podejmują oni decyzje zakupowe. Dzięki temu przedsiębiorstwo może dopasować ofertę do potrzeb rynku.
 2. Ocena satysfakcji klientów – badania marketingowe pozwalają na poznanie oceny produktów lub usług przez klientów oraz na zidentyfikowanie problemów, z jakimi spotykają się podczas korzystania z nich. W ten sposób przedsiębiorstwo może podjąć działania, które zwiększą satysfakcję klientów.
 3. Analiza konkurencji – badania marketingowe pozwalają na poznanie siły konkurencji, ich strategii marketingowej oraz ich oferty. Dzięki temu przedsiębiorstwo może dostosować swoją strategię do wymagań rynku i zwiększyć swoją konkurencyjność.
 4. Ocena skuteczności działań marketingowych – badania marketingowe pozwalają na ocenę skuteczności prowadzonych działań marketingowych, np. kampanii reklamowych, promocji, działań w mediach społecznościowych. Dzięki temu przedsiębiorstwo może dostosować swoją strategię do wyników badań i zwiększyć skuteczność swoich działań.
 5. Badanie potencjału rynku – badania marketingowe pozwalają na oszacowanie potencjału rynku, np. wielkości rynku, jego dynamiki, trendów i perspektyw rozwoju. Dzięki temu przedsiębiorstwo może dostosować swoją strategię do możliwości rynkowych i zwiększyć swoje szanse na sukces.

Oprócz powyższych celów, badania marketingowe mogą mieć także inne cele, np. identyfikację grup docelowych, testowanie nowych produktów, ocenę wizerunku marki czy analizę zachowań konsumentów na rynku. Ważne jest, aby cele badań były precyzyjnie określone, aby wyniki badań były jak najbardziej przydatne dla przedsiębiorstwa.

Zakres badań marketingowych

Zakres badań marketingowych może być bardzo zróżnicowany i zależny od potrzeb i celów przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiam niektóre z najważniejszych obszarów badań marketingowych:

 1. Badania rynku – obejmują badania nad strukturą i wielkością rynku, preferencjami i zachowaniami konsumentów, trendami i perspektywami rozwoju rynku.
 2. Badania produktowe – obejmują badania nad cechami i parametrami produktów, ich jakością, wadami i zaletami, a także oceną ich atrakcyjności dla konsumentów.
 3. Badania cenowe – obejmują badania nad strategiami cenowymi, oceną konkurencyjności cenowej, wrażliwości konsumentów na zmiany cen oraz oceną optymalnych poziomów cen.
 4. Badania promocyjne – obejmują badania nad efektywnością różnych form promocji, ich wpływem na preferencje i zachowania konsumentów, a także analizą kosztów i korzyści.
 5. Badania dystrybucyjne – obejmują badania nad kanałami dystrybucji, ich skutecznością, a także preferencjami konsumentów w zakresie sposobów zakupu.
 6. Badania wizerunkowe – obejmują badania nad postrzeganiem marki przez konsumentów, a także nad jej siłą i atrakcyjnością na rynku.
 7. Badania satysfakcji klientów – obejmują badania nad satysfakcją klientów z produktów lub usług, a także nad ich oczekiwaniami i potrzebami.
 8. Badania zachowań konsumenckich – obejmują badania nad procesami podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, ich preferencjami, nawykami i stylami życia.
 9. Badania analizy konkurencji – obejmują badania nad strategiami marketingowymi konkurencji, a także nad siłą i słabościami konkurencyjnymi.

Zakres badań marketingowych może być dostosowany do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa i rynku, na którym działa. Dzięki temu przedsiębiorstwo może zdobyć cenne informacje i wiedzę, które pozwolą na skuteczne podejmowanie decyzji biznesowych i osiąganie sukcesu na rynku.

Źródła informacji badań marketingowych

Istnieje wiele źródeł informacji, z których można korzystać w badaniach marketingowych. Poniżej przedstawiam niektóre z najważniejszych:

 1. Ankiety – ankietowanie jest jedną z najpopularniejszych metod zbierania danych w badaniach marketingowych. Ankietę można przeprowadzić drogą elektroniczną, telefoniczną, pocztową lub osobiście. Ankiety mogą być skierowane do konsumentów, pracowników, dystrybutorów i innych grup interesariuszy.
 2. Wywiady – wywiady to kolejna popularna metoda zbierania danych. Mogą być przeprowadzane w formie osobistej, telefonicznej lub online. Mogą być skierowane do konsumentów, ekspertów branżowych, pracowników, przedstawicieli konkurencji i innych grup interesariuszy.
 3. Obserwacje – obserwacje polegają na bezpośrednim badaniu zachowań konsumentów na rynku, w sklepach, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i innych miejscach.
 4. Badania wtórne – badania wtórne polegają na wykorzystaniu danych i informacji z istniejących źródeł, takich jak raporty rynkowe, publikacje naukowe, bazy danych, informacje o konkurencji i innych źródeł.
 5. Grupy dyskusyjne – grupy dyskusyjne to metoda badawcza, w której grupa konsumentów spotyka się w celu omówienia określonego tematu i wyrażenia swoich opinii i sugestii.
 6. Badania online – badania online to metoda przeprowadzania ankiet i wywiadów w internecie.
 7. Badania testowe – badania testowe polegają na przeprowadzaniu testów produktów lub usług na grupie konsumentów.

Każde źródło informacji ma swoje zalety i wady i może być stosowane w zależności od celów badawczych i warunków. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie źródła informacji i stosować odpowiednie metody badawcze, aby uzyskać wiarygodne i wartościowe wyniki.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Badania marketingowe - co to? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)