Planowanie strategiczne
Podstawy biznesu: planowanie strategiczne
Listopad 7, 2017
mindfulness
Medytacja, mindfulness, zen
Listopad 10, 2017
Pokaż wszystkie

Analiza SWOT

Analiza SWOT

Analiza SWOT

Analiza SWOT
Analiza SWOT jest najpopularniejszym narzędziem planowania strategicznego. Nazwa jest akronimem od angielskich słów określających cztery elementy składowe analizy (Strengths - Siła, Weaknesses – Słabość, Opportunities - Szanse i Threats - Zagrożenia). Swoją popularność zawdzięcza prostocie. Jest stosunkowo łatwa do sporządzenia. Siła (S) i Słabość (W) są związane z cechami firmy i jej możliwościami. Szanse (O) i Zagrożenia (T) odnoszą się do czynników zewnętrznych. Stosowana nie tylko dla zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia ale również planów, projektów, czy rozwiązań biznesowych. Klasycznie analiza SWOT polega na posegregowaniu odpowiednich czynników w kwadraty, jak na przykładowym rysunku poniżej:

analiza SWOT

Jeśli danej informacji nie możemy przyporządkować do żadnego z kwadratów to pomijamy ją. W klasycznej analizie SWOT jest uznawana jako nieistotna strategicznie. Z własnego doświadczenia zalecam jednak wypisanie tych informacji w dodatkowej rubryce.
Przy sporządzaniu analizy SWOT pamiętać należy o zasobach, marce, lokalizacji, możliwościach, wydajności, obsłudze klienta, kanałach dystrybucji, partnerach biznesowych, nowych produktach, nowych podmiotach, rozwoju rynku, aliansach biznesowych, kanałach dystrybucji, regulacjach prawnych itp. Pod uwagę weź, że wiele tych czynników wystąpić może w więcej jak jednym kwadracie. Na przykład zagrożeniem może być nowy produkt konkurencji, ale jest również szansą na rozszerzenie rynku.
Co mogę zdradzić, to w jaki sposób ja sporządzam analizy SWOT. Nie biorę pod uwagę nigdy spojrzenia (Ja lub klient), ale odnoszę się jeszcze do tego jak na analizę patrzy konkurencja i firma postronna. Daje to w miarę dobry pogląd na rzeczywistość. Gdyż sam klient często wykazuje tendencje zbyt optymistyczne, nie dające bezstronnego wglądu w stan rzeczywisty.

Jak określić plan strategii po analizie SWOT:
Szanse (O) Zagrożenia (T)
Siły (S) Strategia agresywna Strategia konserwatywna
Słabości (W) Strategia konkurencyjna Strategia defensywna


Po sporządzonej analizie posiłkować się możemy powyższą tabelą. Jeśli przeważają mocne strony i szanse wybieramy strategię agresywną (ekspansja i rozwój). W przypadku, gdy otoczenie jest niekorzystne, ale przedsiębiorstwo posiada szereg licznych i mocnych cech to stosujemy strategię konserwatywną (można skutecznie zwalczać zagrożenia, ale ze względu na ograniczające otoczenie wzrost jest utrudniony, bądź niemożliwy). Trzecią strategią jest strategia konkurencyjna, kiedy przedsiębiorstwo nie posiada zbyt mocnych stron, ale działa w korzystnych warunkach. Strategia defensywna to natomiast sytuacja w której firma działa w niekorzystnych warunkach i nie posiada zbyt mocnych stron (co w praktyce oznacza najczęściej bankructwo).

Do następnego razu RS


PS.
Koniecznie odwiedź nasz SKLEP